Правове регулювання набуття права власності в Україні

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ПРАВО ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ    6
1.1. Поняття права власності    6
1.2. Зміст права власності    13

РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ    19
2.1. Підстави набуття права власності на рухоме майно    19
2.2. Підстави набуття права власності на нерухоме майно     26
2.3. Підстави припинення права власності    35


ВИСНОВКИ    42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    44

 

 
ВИСНОВКИ

Отже, власність – це суспільні (цивільні) відносини, у яких одні особи – власники – ставляться до речей як до своїх, а всі інші – не власники – мають ставитися до них як до чужих й утримуватися від будь-яких зазіхань на ці речі. Відносини власності, як правило, поділяють на економічні та юридичні. Економічні відносини власності є одночасно вольовими і не вольовими. Традиційно розрізняють первіснообщинний, рабовласницький, феодально-кріпосницький і капіталістичний типи власності. Донедавна як особливий тип виділяли соціалістичний тип власності. Проте для цього достатніх підстав не було. У Конституції і ЦК передбачені форми власності: приватна, державна, комунальна.
Підсумуємо, що змістом права власності як права на власну поведінку (права здійснення права власності) є: 1) право володіння майном; 2) право користування майном; 3) право управління майном; 4) право розпорядження майном.
Зазначимо, що первинними способами виникнення права власності на рухоме майно є: виробництво, специфікація або переробка, набуття права власності на безхазяйну річ (майно), набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився, знахідка. При похідних способах набуття права власності право набувача ґрунтується на праві відчужувача. Такими способами є: придбання майна за договором і в порядку спадкування.
Існують класифікації підстав набуття права власності на первісні й похідні та загальні й спеціальні. До первісних належать підстави, за допомогою яких право власності на річ виникає вперше чи незалежно від права попереднього власника на цю річ, чи незалежно від його волі. Похідні підстави мають місце тоді, коли право власності одного суб’єкта встановлюється на підставі права попереднього власника.
В той же час, до первісного набуття права власності на нерухоме майно, зокрема, можна віднести: набуття права власності на новостворене майно, в тому числі на об’єкти незавершеного будівництва; перероблену річ; безхазяйну річ; набуття права власності за набувальною давністю; визнання права власності на самочинне будівництво; набуття права власності на нерухоме майно територіальною громадою у зв’язку з відмовою попереднього власника від права власності.
До похідного набуття права власності на нерухоме майно, з-поміж іншого, можна віднести: набуття права власності за договором; у разі приватизації державного майна та майна, що є у комунальній власності; унаслідок спадкування; переходу майна при реорганізації та перетворенні юридичної особи.
Підкреслимо, що первинними є такі способи набуття права власності, де права власника не ґрунтуються на правах інших осіб. Первинними способами виникнення права власності є: виробництво, специфікація або переробка, привласнення плодів і доходів, привласнення загальнодоступних дарів природи, набуття права власності на безхазяйну річ (майно), набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився, знахідка, набуття права власності на скарб, набуття права власності за набувальною давністю, набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що с в комунальній власності, відбувається шляхом відчуження, самочинне будівництво.
Підставами припинення права власності є: відчуження власником свого майна; відмова власника від права власності; знищення майна; припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі; викуп земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю; викуп нерухомого майна у зв’язку з викупом з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене; викуп безгосподарно утримуваних пам’яток історії та культури; звернення стягнення на майно за зобов’язаннями власника; реквізиція; конфіскація; припинення юридичної особи чи смерть власника. Право власності може припинятися і в інших випадках.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Закон України „Про авторське право і суміжні права” від 11.07.2001 № 2627-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від 11.07.2001. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
2.    Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від  01.01.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
3.    Закон України „Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 № 1805-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від  27.07.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
4.    Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 № 2658-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від  01.01.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
5.    Закон України „Про передачу об’єктів права державної і комунальної власності” від 03.03.1998 № 147/98 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від 01.07.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
6.    Закон України « Про приватизацію державного майна” / від 04.03.1992 № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від 11.08.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
7.    Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 06.03.1992 № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), зі змінами та доповненнями від 11.08.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
8.    Конституція України зі змінами та доповненнями від 19.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
9.    Постанова Верховної Ради України „Про право власності на окремі види майна” від 17.06.1992 № 2471-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР) зі змінами та доповненнями від  24.01.1995. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
10.    Указ Президента України „Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна і прав на них у складі державного земельного кадастру” від 23.05.2003 № 135 // Офіційний вісник України, зі змінами та доповненнями від 23.02.2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
11.    Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР) зі змінами та доповненнями від  16.01.2003 № 435-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
12.    Цивільний процесуальний кодекс України від від 18.03.2004 № 1618-IV // Офіційний вісник України, зі змінами та доповненнями від  02.02.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.


Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

13.    Безсмертна Н. Співвідношення понять «право власності» та «здійснення права власності» / Н. Безсмертна // Право України. – 2003. – № 11. – С. 133-134.
14.    Борисова В. І. До чинників, що характеризують цивільне право України як галузь приватного права  / В. І. Борисова // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2005. – № 2. – С. 105-116.
15.    Гижко А. Досвід передачі об’єктів права державної та комунальної власності / А. Гидко // Історія приватизації. – 2004. – № 3. –С.  27.
16.    Гримич М. В. Звичаєве цивільне право українців XIX – початку XX століття  / під ред. М. В. Гримич. – К.: Арістей, 2006. – 560 с.
17.    Грузінова Л.П., Пеньківський В.Р. Деякі питання розвитку інституту власності і націоналізації в аспекті соціально-економічних проблем / Л.П. Грузінова // Концепція розвитку законодавства України. – К., 1996. – С. 263-264.
18.    Дзера  О.  В. Розвиток права власності громадян в Україні / під ред. О. Дзери. – К., 1996. – 99 c.
19.    Дзера О.  В., Кузнецова Н. С., Підопригора О. А. та ін. Право власності в Україні: Навч. посіб. / під ред. О. Дзери. – К., Юрінком Інтер, 2000. – 812 c.
20.    Енциклопедія цивільного права України  / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; відп. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2009.
21.    Заіка Ю. О. Спадкове право в Україні: Становления і розвиток: монографія / Ю. О. Заіка. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2007. – 288 с.
22.    Коссак В. М. Право інтелектуальної власності  / під ред. В. М. Коссак. – К.: Істина, 2007. – 208 с.
23.    Кравчук В. М. Корпоративне право: Науково-практичний коментар законодавства та судової практики  / під ред. В. М. Кравчук. – К., 2005. – 720 с.
24.    Крижна В. М. Право інтелектуальної власності України: конспект лекцій / під ред. В. М. Крижної. – X.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 112 с.
25.    Майданик Р. Наука цивільного права України: поняття, предмет, методологія  / Р. Майданик // Про українське право: часоп. каф. теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка/  під ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2009. – Чис. IV. – С. 100-111.
26.    Майданик Р. Співвідношення галузей публічного і приватного права  / Р. Майданик // Юрид. вісн. України. – 2010. – № 13-14.
27.    Мічурін Є. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (Загальні положення): монографія / Є. О. Мічурін. – X.: Юрсвіт, 2007. – 220 с.
28.    Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / Під ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – Т. I. – 832 c.
29.    Підопригора О. А. Основи римського приватного права / під ред. О.А. Підопригори. –К.: Вища шк., 2005. – 336 c.
30.    Право інтелектуальної власності України: конспект лекцій / авт.: В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна; під ред. В. І. Борисової. – X.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 112 с.
31.    Правові проблеми комунальної власності: монографія / під ред. В. І. Борисової; В. І. Борисова, Л. М. Баранова, В. М. Ігнатенко та ін. – X.: Вид. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 144 с.
32.    Розгон О. В. Межі та обмеження права власності  / під ред. О. В. Розгон. – X.: Страйд, 2006. – 343 с.
33.    Ромовська З. Українське цивільне право: підручник / під ред. З. Ромовської. – К.: Прав, єдність, 2009. – 500 с.
34.    Селіванов В. М., Паламарчук В. О. Відносини власності в процесі демократичної трансформації українського суспільства / В.М. Селіванов // Економіко-правові проблема трансформації відносин власності в Україні. – К., 1997. – С. 5-11.
35.    Сивий Р. Б. Приватне (цивільне) право в системі права України: монографія / під ред. Р. Б. Сивого. – К.: КВІЦ, 2006. – 214 с.
36.    Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / під ред. Р. О. Стефанчук. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2007. – 626 с.
37.    Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник / під ред. Є.О. Харитонова. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2010. – 589 c.
38.    Цивільне право України: підручник: у 2 кн. Кн. 1 / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; під ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 736 с.
39.    Цивільне право України: підручник: у 2 кн. Кн. 2 / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; під ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 640 с.
40.    Цивільне право України: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін.; за заг. ред. В. І. Борисовой І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. –Т. І. –480с.
41.    Цивільне право України: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін.; за заг. ред. В. І. Бори-сової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т. 2. – 552 с.
42.    Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. З: Юридична особа / під ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – X.: Страйд, 2010.


 
 
купить диплом в Йошкар-Оле