Особливості попередження латентної злочинності

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ    6
1.1. Поняття та види латентної злочинності    6
1.2. Кримінальна характеристика латентної злочинності    9

РОЗДІЛ 2. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ    15
2.1. Причини та умови латентної злочинності    15
2.2. Особливості попередження латентних злочинів    18

ВИСНОВКИ    25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    27

 

 
ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Злочинність – це соціально зумовлене, історично мінливе, негативне, стійке, масове та кримінально-правове явище, яке являє собою сукупність певних видів злочинів вчинених на певній території за певний проміжок часу. В юридичній літературі латентну, тобто приховану, злочинність визначають як частину всієї злочинності, інформація про яку не надійшла до органів, що реєструють злочини і злочинність. Латентність кримінологи схильні вважати ознакою іманентною ознакою злочинності.
Зазначимо, що в науковій юридичній літературі розрізняють латентність трьох видів: природну, штучну та пограничну. Природна латентність – це сукупність тих випадків, коли факт злочину був, але він не став відомим правоохоронним органам, представникам адміністрації підприємств, установ, окремим громадянам.  Штучна латентність – становить великий масив злочинів, які хоча і відомі посадовим особам, але з різних причин вони не інформують про них правоохоронні органи, які не ставлять їх на облік.  Погранична латентність – факт злочину стався, але потерпілому не відомо про це, або факт його вчинення не приймається чи не усвідомлюється потерпілим як злочин. Практика діяльності правоохоронних органів дає підстави виокремити три рівня латентності: низький, середній та високий.
Під причинами латентності злочинів необхідно розуміти сукупність обставин соціального, правового, особистого та іншого характеру, що перешкоджають виявленню, реєстрації й обліку злочинів, а також їх розкриттю, у тому числі й забезпеченню повноти та всебічності їх розкриття.
Підкреслимо, що існують об’єктивні та суб’єктивні причини, що зумовлюють існування латентної злочинності. До об’єктивних належать: середовище й обставини, в яких здійснюються злочини. До суб’єктивних належать: наявність у суспільстві професійної і особливо організованої злочинності, суб’єкти (учасники) яких ретельно маскують свою злочинну поведінку, злочинну діяльність, максимально додають їм видимості правомірних, небажання потерпілого повідомляти про злочин; недоліки в роботі правоохоронних органів, низький стан правосвідомості значних верств населення, ухилення їх від своєчасного повідомлення правоохоронних органів про вчинені злочини, порушення принципів і порядку ведення статистичного обліку, слабка матеріально-технічна база реєстраційних служб правоохоронної системи, недотримання режиму законності в діяльності правоохоронних органів та ін.
Підсумуємо: розглянувши методи попередження латентної злочинності ми можемо умовно поділити на такі групи: а) заходи у сфері виховання громадян; б) заходи в соціальній сфері; в) заходи в правоохоронній сфері; г) заходи в державно-політичній сфері; д) заходи у сфері нормотворчої діяльності. Існують також спеціальні методи попередження латентної злочинності, з яких найбільш дійовим є виявлення вже вчинених посягань, невідомих правоохоронним органам.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Закон України «Про господарські товариства» зі змінами та доповненнями від 07.07.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
2.    Закон України «Про державну службу» зі змінами та доповненнями від 16.05.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
3.    Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві» зі змінами та доповненнями від 04.07.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
4.    Закон України «Про захист суспільної моралі» зі змінами та доповненнями від 04.07.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
5.    Закон України «Про звернення і громадян» зі змінами та доповненнями від 13.04.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
6.    Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» зі змінами та доповненнями від 02.10.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.
7.    Конституція України зі змінами та доповненнями від 19.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.
8.    Кримінальний Кодекс України зі змінами та доповненнями від 28.01.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
9.    Кримінально-Процесуальний Кодекс України зі змінами та доповненнями від 18.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
10.    Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку» від 18.01.2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

11.    Media Responses to Corruption in the Emerging Dйmocraties: Bulgaria, Hungary, Romania and Ukraine // A Freedom House Assessment Report. Key Findings and Recommendations. – 2009. – P.13.
12.    Александров Ю. Кримінологія // під ред. Ю. Александрова. – К.: МАУП., 2008. – 478 с.
13.    Базирук І. Латентність та злочинність у сфері незаконного переміщення предметів через митний кордон України / Базирук І. // Право України. – 2009. – № 7. – С. 130-134.
14.    Босхолов С. Основы уголовной политики: конституционный, криминологический, уголовно-правовой и нформацеонный аспекты // под ред. С. Босхолова. – М., 2008. – 519 с.
15.    Гель А. Кримінологія  // під ред. А. Гель. – К.: МАУП., 2009. – 598 с.
16.    Голін В. Кримінологія  // під ред. В. Голіна. – Х.: «Право», 2009. – 490 с.
17.    Головкін Б. Латентний вимір корисливої злочинності в Україні / Головкін Б. // Юридична думка. – 2009. – № 6. – С. 110.
18.    Губанова О. Латентність згвалтування: рівень та основні фактори детермінації / Губанова О. // Збірник наукових праць. – 2007. – № 36. – С. 454.
19.    Даньшина І. Кримінологія  // під ред.  І. Даньшиної. – Х.: «Право», 2003. – 610 с.
20.    Джужа О. Кримінологія  // під ред.  О. Джужа.  – К.: «Атіка», 2010. – 578 с.
21.    Закалюк А. Курс сучасної української кримінології  // під ред. А. Закалюк. – К.: «Видавничий дім», 2007. –  491 с.
22.    Іванов Ю. Кримінологія  // під ред. Ю. Іванова. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 573 с.
23.    Ільченко С. Кримінологічне дослідження стану латентної контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, іх аналогів та прекурсорів / Ільченко С., Ємець Б. // Кримінальне право України. – 2006. – № 7. – С. 19.
24.    Колодяжний М. Вимагання. Поєднане з насильством: деякі питання летентності / Колодяжний М. // Проблеми боротьби зі злочинністю в Україні: матер. VI міжвуз. Наук. Студ. Конф. З кримінології (м. Харків, 27 листопада 2007 р.). – Х.: Нац. Юрид. Акад. України імені Ярослава Мудрого. – С. 16-17.
25.    Оболнцев В. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження / Оболнцев В. // Кримінальне право України. – Х.: СПД ФО Вапнярчук, 2005. – С. 56.
26.    Панкратов В. Методологія і методика кримінологічних досліджень  // під ред. В. Панкратова. – К.: Юридична література, 2005. – 312 с.
27.    Рущенко І. Соціологія злочинності // під ред. І. Рущенко. – Х.: Нац. Ун-т внутр. Справ, 2006. – 416 с.
28.    Хохряков Г. Кримінологія  // під ред. Г. Хохрякова. – К., 2005. – 409 с.


 
 
также читайте

купить диплом эколога

Купить диплом в Коломне