Захист прав працівників на оплату праці

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ    6
1.1. Поняття оплати праці та заробітної плати    6
1.2. Регулювання оплати праці на державному і договірному рівнях    11

РОЗДІЛ 2. ПРАВО ПРАЦІВНИКА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ЙОГО ЗАХИСТ    17
2.1. Особливості прав працівників на оплату праці згідно чинного законодавства України    17
2.2. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці    21

ВИСНОВКИ    27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    29

 

 
ВИСНОВКИ

Отже, заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. У законодавстві вживаються два терміни – «оплата праці» і «заробітна плата». Заробітна плата є провідним інструментом соціальної політики. Вона зумовлює рівень соціальності суспільства, здатності держави підтримувати рівень якості життя соціуму загалом і кожної людини окремо.
Підсумуємо, що Законом України «Про оплату праці» передбачаються дві сфери регулювання заробітної плати: на державному і договірному рівнях. Зазначимо, що мінімальна зарплата – це законодавча встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До складу мінімальної зарплати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. При визначенні розміру мінімальної заробітної плати враховуються пропозиції, вироблені шляхом переговорів між представниками профспілок, власників або уповноважених ними органів, які об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення Генеральної угоди. Особливе місце в системі договірного регулювання оплати праці займає нижня ланка цієї системи – колективний договір. Саме тут відбувається конкретизація правових норм більш високого рівня, встановлених колективними угодами і законодавством.
Варто підкреслити, що працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства, колективного договору та на підставі укладеного трудового договору. Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших причин, передбачених чинним законодавством, які мали місце з вини працівника. Забороняється дискримінація в оплаті праці, зниження її розміру залежно від походження, соціального, майнового стану, політичних, релігійних переконань, членства у профспілці, місця проживання та інших причин, встановлених у законі.
Окремо підсумуємо, що працівники мають право на компенсацію зарплати у зв’язку із затримкою термінів її виплати. В той же час своєчасно не отримана з вини працівника зарплата компенсації не підлягає.
Узагальнимо, що за порушення законодавства про оплату праці винні посадові особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної, кримінальної відповідальності. За невиконання підприємством зобов’язань щодо виплати зарплати працівникам, недотримання графіка погашення заборгованості з зарплати керівник державного підприємства може бути звільнений з посади з достроковим розірванням контракту. Кодексом України про адміністративні правопорушення за порушення вимог законодавства про працю передбачена адміністративна відповідальність посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, яким надано право прийняття на роботу, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР зі змінами та доповненнями від 09.12.2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
2.    Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування  у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-III зі змінами та доповненнями від 14.12.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
3.    Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII зі змінами та доповненнями від 24.07.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
4.    Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03.07.1991 № 1284-XII зі змінами та доповненнями від 28.10.1994. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
5.    Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР зі змінами та доповненнями від 11.08.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
6.    Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII зі змінами та доповненнями від 11.08.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
7.    Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII зі змінами та доповненнями від 18.11.2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
8.    Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII зі змінами та доповненнями від 15.10.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
9.    Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X зі змінами та доповненнями від 02.03.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:. – назва з екрана.
10.    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок компенсації працівникам частини зарплати у зв’язку з порушенням термінів її виплати» від 20.12.1997 № 1427 зі змінами та доповненнями від 23.04.1999. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

11.    Бойко М. Д. Трудове право України: навчальний посібник / під ред. М.Д. Бойко. – К.: Атіка, 2010. – 316 с.
12.    Бурак В. Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні / під ред. В.Я. Бурака. – К., 2003. – 123 с.
13.     Дмитренко Ю. П. Трудове право України: підручник / під ред. Ю.П. Дмитренко. – К., 2009. – 624 с.
14.    Карлицький С. М. Трудове право України: навч. посібник  / під ред. С.М. Карлицького. – К.: Прецедент, 2010. – 206 с.     
15.    Козак З. Я. Правове регулювання охорони праці: навч. посібник  / під ред. З.Я. Козак. – Львів, 2008. – 168 с.
16.    Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення / під ред. А.М. Колот. – К., 2007.  – 105 с.
17.    Кононенко Л.М. Адміністративне процесуальне право України в діяльності адміністративних судів: навчальний посібник. – К.: Просвіта, 2010. – 128 с.
18.    Парпан Т. В. Про істотні умови трудового договору / Т.В. Парпан // Вісник Львівського університету: Серія юрид. – 2008. – Вип. 36. – С. 366-369.
19.    Пилипенко П. Д. Місце трудового права в системі права України / П. Д. Пилипенко // Вісник Львівського університету: Серія юрид. – 2009. – № 34. – С. 107-113.
20.    Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин / під ред. П.Д. Пилипенко. – К., 2005. – 146 с.
21.    Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Львів. – 2004. – 214 с.
22.    Пилипенко П. Д. Способи укладення трудового договору / П.Д. Пилипенко // Право України. – 2001. – № 4.– С. 56–59.
23.    Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України / О. Процевський // Право України. – 2009. – № 6. – С. 101-105.
24.    Ротань В.Г., Зуб І.В., Сонін О.Є. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / під ред. В.Г. Ротань. – К.: Алерта, ЦУЛ, 2011. – 672 с.
25.    Стичинський Б. С. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / під ред. Б.С. Стичинського. – К., 2012. – 1072 с.
26.    Трудове право України: Академічний курс: підручник / під ред. Д. Пилипенка. – К., 2006. – 536 с.
27.    Трудове право України: Академічний курс: підручник / під ред. Н. М. Хуторян. – К., 2004. – 518 с.
28.    Трудове право України: підручник / під ред. Н. Б. Болотіної. – К., 2008. – 583 с.
29.    Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів: навч. Посібник / під ред. В. П. Пастухова. – К.: Алерта, 2005. – 210 с.
30.    Чанишева Г. І. Колективні відносини в сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Одеса, 2009. – 328 с. 
 
Купить диплом дизайнера