.

Краєзнавча робота з природознавства у початковій школі

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ    6
1.1. Вікові особливості молодших школярів    6
1.2. Початкова ланка і уроки природознавства    10

РОЗДІЛ 2. КРАЄЗНАВЧА РОБОТА НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ    18
2.1. Роль екскурсій в навчанні природознавству    18
2.2. Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні нової теми    22

ВИСНОВКИ    27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    29
ДОДАТКИ    32

 

 
ВИСНОВКИ

Отже, психічний розвиток молодшого школяра, формування його особистості є біологічно і соціально зумовленим процесом. У молодшому шкільному віці триває функціональний розвиток нервової і серцево-судинної систем, органів дихання, шлункового тракту тощо. По-різному ставляться молодші учні до знань, нової інформації. Як і дошкільнята, молодші школярі – «чомучки». Під впливом навчання в мисленні молодшого школяра змінюються співвідношення його образних і понятійних, конкретних і абстрактних компонентів. Учні перших і частково других класів застосовують переважно практично-дієвий і образно-мовний аналіз.
Зазначимо, що на сьогоднішній день вивчення природознавства у початкових класах не обмежується формування у дітей уявлень про природу та її компоненти. Зміст цього предмета складає система взаємопов’язаних понять, засвоєння учнями кожного з яких потребує спеціальної методичної підготовки вчителя. Уроки природознавства покликані виховувати у школярів повагу до праці, людей праці, формувати в них певні трудові вміння і навички. Особлива увага приділяється вихованню в учнів відповідальності за збереження навколишнього середовища як важливого фактора існування людини.
Підсумуємо, що в поглядах на екскурсії є два напрями: екскурсія як випадкова прогулянка і екскурсія як основа викладання, як метод, якому приурочено все інше в навчанні. Екскурсія як прогулянка завжди залишається тільки прогулянкою, тому власне вона і не може мати будь якого навчального значення. Аналіз проведення екскурсій у навчально-виховному процесі початкової школи дозволяє дістати висновку про те, що екскурсіям потрібно приділяти велике значення, адже вони збагачують свідомість дітей чуттєвими сприйманнями, дають конкретне уявлення про об’єкти і явища природи.
Маємо підкреслити, що на уроках необхідно більше використовувати знання, отримані дітьми при спостереженні за природою рідного краю. Краєзнавчі знання переносяться в нові умови. Вивчаючи таким чином дану тему, діти опановують прийоми логічного мислення. Спостереження є основним методом, за допомогою якого діти вивчають природу в початкових класах. Накопичені учнями спостереження вимагають ретельної обробки і узагальнення. Ця робота дозволяє на основі спостережень встановлювати найпростіші зв'язки між предметами і явищами природи, формувати основі світогляду учнів, розвивати їх розумові здібності. Щоб спостереження дітей за явищами природи стали основою міцних і систематичних знань, такі спостереження потрібно організовувати вже з І класу.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Аквилева Г.Н., Клепенина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля. – М.: Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2001. – 312 с.
2.    Аквилева Г.Н. Натуральные средства обучения и методика работы с ними //Начальная школа. – №12, 2003 – С. 42.
3.    Алексюк А.М. Взаємодія форм організації і методів навчання // Рад. школа. – 1983. – № 7. – С. 8-15.
4.    Байбара, Т. Дослід у процесі навчання природознавства// Початкова школа. – 2000. – № 12. – С. 19-21, // Початкова школа. – 2001. – № 1. – С. 57-59.
5.    Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навч. посібник. – К.: Веселка, 1998. – 333 с.
6.    Балаєва Н.І. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках у початкових класах // Педагогіка і психологія. – 2004. – №278. – С. 8-10.
7.    Большакова М.Д. Модели для ознакомления младших школьников с комнатными растениями // Начальная школа. – №3. 1996. – С.48.
8.    Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения. – М.: «Педагогика», 1987. – 540 с.
9.    Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в начальной школе. Беседы с будущим учителем. Учебник для студентов отделений и факультетов начальных классов средних и высших педагогических учреждений. – М.: Академия, 1998. – 312 с.
10.    Волков Б.С. Психология младшего школьника. – М.: Просвещение, 2002. – 125 с.
11.    Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. – 576 с.
12.    Горощенко В. П. Методика преподавания природоведения. – М.: Провещение, 1984. – 214 с.
13.    Горощенко В.П., Степанов И.Л. Методика преподавания. Учебное пособие для учащихся педагогических училищ. – М.: Просвещение, 1984. – 349 с.
14.    .Дубровина И.В., Прихожан А.М., Зацепин В.В. Возростная и педагогическая психология. Хрестоматия. – М.: «Академия», 1998. – 487 с.
15.    Костюк Г.С. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1998. – 304 с.
16.    Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования. Учебное пособие для студентов высших заведений. – М.: «Академия», 2001. – 251 с.
17.    Монгомена Л.И. Развитие познавательной активности на уроках природоведения. // Начальная школа. – М., 1999. – С. 41-43;
18.    Морозова Е.Е., Коваленко Л.И. Методика преподавания природоведения. Методическое пособие. – Саратов: изд-во Саратовского пед. ин-та, 1999. – 22с.
19.    Нарочна Л. К. Методика викладання природознавства: Навч. посібник для пед. уч-щ – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища шк., 1990. – 301 с.
20.    Нарочна Л. К., Ковальчук Г. В., Гончарова К. Д. Методика викладання природознавства. – К.:. Вища школа, 1990. – 275 с.
21.    Подзоров В. И. Природоведение с методикой преподавания: Практикум: Учеб. пособие для пед. уч-щ. – К.: Выща шк., 1990. – 85 с.
22.    Скаткін М.Н. Методика природознавства в початковій школі. – К.: Рад. Школа, 1998. – 135 с.
23.    Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. –  528 с.
24.    Филоненко-Алексеева А.Л. Практикум по методике преподавания природоведения. – М.: «Просвещение», 1981. – 301 с.
25.    Холомкина А.И.  Осенняя экскурсия в парк. //Начальная школа.– 1997, №9. – C. 63-65.