.

Інтерактивні технології навчання іноземної мови

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ    7
1.1. Поняття інтерактивності та інтерактивної гри     7
1.2. Сутність і види інтерактивних методів навчання    12
Висновки до розділу 1    16
РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД ЯК ОСНОВА ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ    17
2.1. Поняття комунікативного методу навчання іноземних мов та особливості його реалізації    17
2.2. Основні характеристики комунікативних навичок    19
Висновки до розділу 2    25
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ    26
Висновки до розділу 3    41
ВИСНОВКИ    42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    45
ДОДАТКИ    50

 

 
ВИСНОВКИ

Таким чином, метод – це система функціонально взаємообумовлених принципів, об’єднаних єдиною стратегічною ідеєю, спрямованою на навчання певного виду мовної діяльності. Одним з ефективних методів навчання іноземної мови є комунікативний, який являє собою викладання, організоване з урахуванням завдань комунікативного характеру.
 До основних засад комунікативного методу навчання відносяться: принцип мовної спрямованості, принцип індивідуалізації за провідної ролі її особистісного аспекту, принцип функціональності, принцип ситуативності та принцип новизни.
Узагальнимо: говоріння – це вираз думки з метою вирішення завдань спілкування. Продукт спілкування – це інтерпретація інформації. Існують три способи спілкування: перцептивний, інтерактивний та інформаційний. Також є два види спілкування: рольове і особистісне. Комунікативні навички є умовою мовної спроможності і функціонують як її основа. Вони мають систему якостей, до яких належать автоматизованість, стійкість, гнучкість.
Зазначимо, що інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія викладача і учня. Інтерактивне навчання відноситься до педагогічних технологій на основі ефективності управління і організації навчального процесу. Інтерактивними називаються спеціальні засоби і пристрої, які забезпечують безперервну діалогову взаємодію двох сторін. Принципами інтерактивної роботи є: одночасна взаємодія, однакова участь, позитивна взаємодія та індивідуальна відповідальність.
Підкреслимо, що для досягнення комунікативної компетенції викладач іноземної мови використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на учня, цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх учнів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук.
Підсумуємо, що перевагами інтерактивного навчання перед традиційним: у роботі задіяні усі учні, учні навчаються працювати у команді, формується доброзичливе ставлення до опонента, кожен учень має можливість запропонувати свою думку, створюється «ситуація успіху», за короткий час опановується велика кількість матеріалу, формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми. В той же час, зазначимо, що рисами інтерактивного навчання являються такі: двобічний характер, спільна діяльність викладача і учнів, керівництво процесу викладачем, спеціальна організація та різноманітність форм, інформаційна прогалина, цілісність та єдність, мотивація та зв’язок з реальним життям, виховання та розвиток особистості учня одночасно з процесом засвоєння нових знань.
Підводячи підсумки про сучасні технології інтерактивного навчання німецької мови зазначимо, що найбільш плідний процес навчання забезпечується саме надійно збудованою системою взаємовідносин. При технології роботи в групах можна визначити п’ять типів діяльності: спільна з іншим учном формально, для іншого учня (цільова), «проти» іншого учня, за допомогою іншого учня, типу змагань. учням можна запропонувати такі види безпосереднього спілкування: за змістом; за кількістю учасників; внутрішній діалог; за етапом навчальної діяльності; за пізнавальним рівнем; у формі питання-відповідь; дискусія.
Узагальнюючи інформацію про інтерактивні технології кооперативного навчання, віднесемо до них наступні: ротаційні (змінювані) трійки, два – чотири – всі разом та «карусель». В той же час до групи технологій колективно-групового навчання ми віднесли віднести інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всіх учнів, а саме: мікрофон, незакінчені речення та «ажурну пилку».
Важливими також є симуляції або імітаційні ігри. Імітаціями (імітаційними іграми) називають процедури з виконанням певних простих відомих дій, які відтворюють, імітують будь-які явища навколишньої дійсності; а симуляції – це створені викладачем ситуації, під час яких учні копіюють у спрощеному вигляді процедури, пов’язані з діяльністю суспільних інститутів, які існують у справжньому економічному, політичному та культурному житті.
Також підкреслимо, що дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Вони значною мірою сприяють розвитку критичного мислення, дають можливість визначити власну позицію, формують навички відстоювати свою думку, поглиблюють знання з обговорюваної проблеми.
Для підкріплення теоретичної частини дослідження я навела практичні приклади використання технологій інтерактивного навчання німецької мови, які я використовувала під час проходження педагогічної практики в Шумській НВК-гімназії.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.    Бельгибаева Д.А. Принципы коммуникативного обучения иностранным языкам [Текст] / Д.А. Бельгибаева // Вестник КАСУ. – 2005. – №2. – С.21-22.
2.    Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні / П.О. Бех // Іноземні мови. – 2006. – № 2. – С.3 – 8.
3.    Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри у навчанні іноземних мов: Посібник для вчителів [Текст] / під ред. О.І. Близнюк. – К.: Освіта, 2007. – 64 с.
4.    Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Групповая дискуссия. // Социально-психологический климат коллектива. [Текст] / под ред. Ю.М. Жукова. – М., 1981. – С.41-46.
5.    Болдырев Н.Н. Лингвистические основы коммуникативных методов обучения иностранному языку / Н.Н. Болдырев // Иностр. языки в школе. – 2008. – № 3. – С.10-16.
6.    Борзова Е.В. Парная и групповая работа на уроках иностранного языка. / Е.В. Борзова // Язык. Речь. Коммуникация. – 2005. – №4. – С.4-15.
7.    Бориско Н.Ф. Теоретичні основи створення навчально-методичних комплексів для мовної міжкультурної підготовки вчителів іноземних мов: Автореф. дис. … докт. пед. наук. – К., 2007. – 36 с.
8.    Будакова В.М., Єршова А.П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приёмов обучения: Книга для учителя [Текст] / под ред. В.М. Будакова. – М.: Издательство «Первое сентября», 2005. – 224 с.
9.    Верисокин Ю.И. Видеофильм как средство повышения мотивации при обучении иностранному языку [Текст] / Ю.И. Верисокин // Иностранные языки в школе. – 2003. – №5. – С. 31-34.
10.    Владимирова Л.П. Интернет на уроках иностранного языка [Текст] / Л.П. Владимирова // Иностранные языки в школе. – 2002. – №3. – С. 39-41.
11.    Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник  [Текст] / під ред. Н. П. Волкової. – К.: Академія, 2008. – 576 с.
12.    Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным язикам [Текст] / под ред. Н.Д. Гальскова. – М.: Айрис Пресс, 2004. – 240 с.
13.    Гурвич П.Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков [Текст] / под ред. П.Б. Гурвич. – Владимир: Владимирск. гос. пед. ин-т, 2001. – 104 с.
14.    Давыдова М.А. Деятельностная методика обучения иностранным языкам [Текст] / под ред. М.А. Давыдовой. – М.: Высш. школа, 2000. – 172 с.
15.    Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам [Текст] / под ред. М.Я. Демьяненко. – К.: Вища школа, 2004. – 225 с.
16.    Егоров О. Коммуникативная функция учебного занятия / О. Егоров // Учитель. – 2001. – №1. – С. 13-15.
17.    Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке [Текст] / под ред. И.А. Зимней. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.
18.    Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку / под ред. И.А. Зимней.. – М.: Рус. язык, 1989. – 221 с.
19.    Ковалевская Е.В. Проблемность в преподавании иностранных языков [Текст] / под ред. Е.В. Ковалевской. – М.: изд-во «МНПИ», 2001. – 118 с.
20.    Колкер Я.М., Устинова Е.С. Речевые способности – как их формировать / Я.М. Колкер, Е.С. Устинова // Иностранные языки в школе. – 2000. – №4. – С. 30-34.
21.    Комунікативні методи та матеріал для викладання англійської мови  [Текст] // Перекл. з англ. мови та адаптація Л.В. Биркун. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. – С. 20-48.
22.    Копосов П. В. Місце навчальної гри у методичній системи сучасної дидактики / П. В. Копосов // Рідна школа. – 2000. – № 11. – С. 65.
23.    Кремень В. Г. Освіта: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати  [Текст] / під ред. В. Г. Кременя. – К.: Грамота, 2005. – С. 123-124.  
24.    Крівчикова Г.Ф. Інтерактивне навчання іншомовного писемного мовлення учнів мовних спеціальностей / Г.Ф. Крівчикова // Іноземні мови. – 2002. – №3. – С.17-20.
25.    Литвин С.В. Навчання учнів старшої загальноосвітньої школи писемного спілкування англійською мовою: Автореф. дис. …канд. пед. наук. – К., 2002. – С. 20-29.
26.    Мильруд Р.П. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам  / Р.П. Мильруд, И.Р. Максимова // Иностр. языки в школе. – 2000. – №4. – С.9-15.
27.    Московская Н.Л. Изучение иностранного языка на основе группового консультирования / Н.Л. Московская, Л. Губарева // Язык и образование в диалоге культур: Матер.44 науч.-метод. конф. преподавателей и учнов «Университетская наука – региону». – Севастополь, 2000. – С.139-144.
28.    Науково-методичний журнал «Іноземні мови». – К.: Ленвіт. – 2005. – №27-28. – С.16-24.
29.    Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови  [Текст] / під ред. Т.І. Олійника. – К.: Освіта, 2002. – 127 с.
30.    Подласый, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст]: Учеб. для учнов высших учебных заведений / под ред. И.П. Підласого. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – 319 с.
31.    Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка / Е.С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2001. – №2. – С. 14-19.
32.    Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології  навчання  [Текст] / під ред. О. І Пометун. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.
33.    Пометун О.І., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід  [Текст] / під ред. О. І Пометун. – К., 2002. – 135 с.
34.    Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб.  [Текст] / під ред. О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2005. – 235 с.
35.    Савченко Г.А. Развитие коммуникативных навыков на уроках английского языка   [Текст] / под ред. Г.А. Савченко – М.: Изд-во „Панорама”, 2006. – 62 с.
36.    Саюк В. І. Ігрові методи та їх дидактичне значення / В. І. Саюк // Рідна школа. – 2001. – № 4 – С. 18.
37.    Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам   [Текст] / под ред. Е.Н. Соловова. – М.: „Просвещение”, 2002. – 239 с.
38.    Фицула М. М. Педагогіка: Научное пособие для учнов высших педагогических учебных заведений  [Текст] / під ред. М. М. Фицула – К.: „Академія”, 2002. – 542 с.
39.    Шуплецова В.С. Теория и методика обучения иностранному языку  [Текст] / під ред. В.С. Шуплецова – Шадринск: Изд-во ПО «Исеть», 2005. – 183 с.
40.    Abrioux, Dominique A. M. X.computer-Assisted Language Learning and Distance Education. // Journal of Distance Education. – 2003. – Vol.4, № 1. – P.20 – 37.
41.    Huang, Shih-Jen.communicative Language Teaching in a Multimedia Language Lab / Huang, Shih-Jen; Liu, Hsiao-Fang // The Internet TESL Journal. – 2000. – Vol.6, №2. – Р.12 – 18.
42.    Kramsch C. Teaching Text And Context Through Multimedia / Kramsch Claire, Andersen Rodger W. // Language Learning & Technology. – 2000. – Vol.2, №2. – P.31 – 42.
43.    Vespoor M. Assessment of the lexical-input approach for intermediate language learners / Vespoor Marjorin, Winitz Harris // IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. – 2001. – Vol.35, Iss.1. – P.61.


 
 
купить диплом в Пятигорске

купить диплом в Димитровграде

www.agroxy.com