.

Міфологія життя-смерті-воскресіння в романі Джона Апдайка Кентавр

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІФОЛОГІЇ В ТВОРЧОСТІ ДЖОНА АПДАЙКА    6
1.1. Особливості міфологічної літератури XX століття    6
1.2. Творчість Джона Апдайка – яскравий приклад неоміфологічних тенденції в американській літературі XX століття    8

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МІФОЛОГІЇ ЖИТТЯ-СМЕРТІ-ВОСКРЕСІННЯ В РОМАНІ «КЕНТАВР»    13
2.1. Форми міфологізації в романі    13
2.2. Міфологізація як спосіб зображення життя-смерті-воскресіння в романі Джона Апдайка «Кентавр»    16

ВИСНОВКИ    25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    27

 
ВИСНОВКИ

Отже, звернення до міфу знаходить різне художнє втілення у письменників першої половини XX століття і у новітній прозі 1960-90-х років. Проблема міфу – одна з ключових у літературознавстві. Інтерес до міфологічних сюжетів у прозі, поезії, драматургії XX століття. Роль міфологічних образів залежно від часу, творчих тенденцій та літературних напрямів.
Наприкінці ХХ ст. спостерігається значне розширення світосприйняття навіть у пересічних американських читачів. Американці (принаймні, молодь) постійно переміщуються по всій земній кулі, вони беруть участь у подіях далеко за межами свого місця народження та мешкання, що і відбилося у романах Дж. Апдайка. Найбільший інтерес серед дослідників викликав роман Дж. Апдайка «Кентавр» саме в аспекті міфопоетики.
Підсумуємо, що первісний міф – це особливий тип бачення світу. Йому притаманні такі характеристики: віра в міфосвіт як в «іншу реальність», опертя на дологічне мислення (емоційно-образне, емоційно-оцінювальне). Масовий міф позбавлений онтологічної сакральності, як абсолютна істина він сприймається тільки певною соціальною групою. Масовий міф не породжується, а створюється цілеспрямовано, переважно через засоби мас-медіа, і не всією спільнотою, а тільки її частиною.
В то й же час, авторський міф поділяє деякі особливості з обома типами міфотворення, хоча й принципово відрізняється за багатьма позиціями. Він не колективний, а індивідуальний; він твориться, а не конструюється; він спирається на інтуїцію (подібно до первісного міфу), але не виключає і суто інтелектуальних зусиль свого автора-митця.
Зазначимо, що в романі «Кентавр» Дж. Апдайк використовує пряму – експліцитну й одновекторну форму міфологізації. Під одновекторною формою розуміємо звернення до одного певного міфу; під полівекторною формою – звернення до декількох чи багатьох міфів. Міф та сучасна дійсність переплітаються не тільки на суто персонажному, а й на інших рівнях тексту. Взаємодію двох планів зафіксовано в самій назві роману, а також в епіграфах до нього. Аналогічну контрастну двоїстість спостерігаємо у хронотопі роману.
Підсумуємо, що міфологізація як прийом в романі «Кентавр» допомагає розкрити питання життя-смерті-воскресіння. Питання життя розкривається за допомогою образів богів та міфічних персонажів. Саме паралель з грецькою культурою, протиставлення соціальних пріоритетів життя в тогочасному світі і в сучасному дає змогу зрозуміти основну ідею автора: життя не повинно бути стандартним, «американська мрія» перестала бути ідеалом. В той же час, питання смерті за допомогою міфологізації розкриває неминучість загибелі американського суспільства, якщо воно буде продовжувати жити в обраному застарілому напрямку та за старими принципами. Треба відроджуватися, воскресати та змінювати себе. Необхідно ставити нові цілі, формувати нові ідеали, залишаючи застарілі поняття та уявлення про ідеальну Америку в минулому.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Аверинцев С. С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность» / С.С. Аверинцев // Вопр. литературы. 1991. – № 8. – С. 66.
2.    Аверинцев С. С. Мифы / С. С. Аверинцев, М. Н. Эпштейн // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. – С. 222 – 225.
3.    Агеносов В. В. Советский философский роман / под ред. В. В. Агеносов. – М., 1989. – 340 с.
4.    Алпеева Т. М. Теоретико-методологический анализ проблемы социального мифа: автореф. дис.д – ра. филос. наук. / Т. М. Алпеева; Рост. гос.ун – т. Ростов н/Д, 1993. – 19 с.
5.    Американский характер: Очерки культуры США: традиция в культуре / под ред. О. Э. Туганова. – М.: Наука, 1998. – 384 с.
6.    Анастасьев Н. А. Владелец Иокнапатофы: (О У.Фолкнере) / под ред.  Н. А. Анастасьева. – М.: Книга, 1991. – 415 с.
7.    Анастасьев Н. Уильям Фолкнер в воздухе и на суше / Н Анастасьев // Вопр. литературы. – 2001. – Вып. 3. – С. 85-103.
8.    Анастасьев Н. Фолкнер. Очерк творчества / под ред. Н. А. Анастасьева. – М.: Худож. лит., 1996. – 221 с.
9.    Анисимов А. Ф. Космогонические представления народов Сибири / под ред. А. Ф. Анисимова. – М., 1986. – 106 с.
10.    Анисимов А. Ф. Природа и общество в отражении сказки и мифа / А.Ф. Анисимов // Ежегодник Музея религии и атеизма. Л., 1987. – № 1. – С. 144-171.
11.    Антонян Ю. М. Миф и вечность / под ред. Ю. М. Атоняна. – М.: Логос, 2001. – 463 с.
12.    Апдайк Дж. «Выглядеть глупым полезно для состояния духа» / Сулькин О. //Лит. газета. – М., 1997. – № 1-2 – С. 12.
13.    Апдайк Дж. Кентавр / Дж. Апдайк. – М.: Прогресс, 1966. – 286 с.
14.    Апдайк Дж. Кролик, беги. Кентавр. Ферма /Дж. Апдайк. – М.: Правда, 1990. – 620 с.
15.    Арахамия И. Д. Интерпретация образа Прометея в мировой литературе / И.Д. Арахамия // Христианство и мир: материалы Всерос. науч. – практ. конф. «Христианство 2000», Самара, 16 – 18 мая 2000 г. – Самара, 2001. – С. 493-496.
16.    Баркова A. JI. От короля Лира к товарищу Сухову: Судьба мифологических клише в художественном мышлении / А.Л. Баркова // Человек. М., 1998. – Вып. 2. – С. 154-170.
17.    Барт Р. Миф сегодня / Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/Р. Барт. – М., 1994. – С. 72 -130.
18.    Барт Р. Мифологии / Р. Барт. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. – 312 с.
19.    Батракова С. П. Искусство и миф: Из истории живописи XX века / под ред. С. П. Батракова. – М.: Наука, 2003. – 215 с.
20.    Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / под ред. М. М. Бахтина. – М.: Худож. лит., 1985 – 527 с.
21.    Богораз В. Г. Миф об умирающем и воскресающем звере / В.Г. Богораз // Художественный фольклор. М., 1986. – № 1. – С. 16-21.
22.    Болдонова И. С. Философская повесть в американской литературе XX века / под ред. И.С. Болдоновой. – Улан-Удэ, 1989. – 28 с.
23.    Боноски Ф. Две культуры: Культура США: пер. с англ. / под ред. Ф. Боноски. – М.: Прогресс, 1988. – 434 с.
24.    Борисова И. Ф. Интерпретация мифа о Прометее / И. Ф. Борисова, Н. Г. Владимирова, Т. К. Лозович // Литературная традиция и современность. – Ташкент, 1989. – С. 4-28.
25.    Боровик А. Галактика Апдайка / А. Боровик // Огонек. 1988. – № 29. – С. 17-18.
26.    Вельская Ю. В. Проблема мифологизма в романе Л. М. Леонова «Пирамида»: автореф. дис. .канд. филос. наук / Ю. В. Бельская; Волгогр. гос. пед. ун – т. Волгоград 1999. – 17 с.
27.    Зверева А.Н. Предисловие. Тупики и преодоления / под ред. А.Н. Зверевой. – М.: Радуга, 1984. – 768 с.
28.    Кравець О. М. Неомифологическая идентификация романа Джона Апдайка «Кентавр» / О. М. Кравець // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. – 2005. – № 657, вип. 45. – С. 112-117.
29.    Кравець О. М. Особенности хронотопа в романе Джона Апдайка «Кентавр» / О. М. Кравець // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Літературознавство». – Харків: ППВ «Нове слово», 2006. – Вип. 2 (46). – Ч. 2. – С. 123-130.
30.    Кравець О. М. Структурные элементы мифопоэтики в романе Джона Апдайка «Кентавр» / О. М. Кравець // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. – 2004. – № 607, вип. 39. – С. 134-137.
31.    Кравець О. М. Роман Джона Апдайка «Кентавр» в оцінці літературної критики / О. М. Кравець // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. – 2006. – № 727, вип. 47. – С. 190-194.
32.    Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т. / гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Рос. Энциклопедия, 1998. – Т.1.
33.    Софронова Л.А. Еще раз о проблемах истории культуры / Л.А. Софронова // Современное славяноведение. – 1990. – № 2. – С. 44-52.
34.    Стояновская Е.В. Беседуя с автором «Кентавра»//Иностранная литература. – 1985. – №1. – С. 255-258.