Урок англійської мови як засіб іншомовного спілкування

 
ЗМІСТ

ВСТУП    4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УРОКУ    9
1.1 Поняття уроку та особливості його структури    9
1.2 Основні вимоги до уроку іноземної мови    12
Висновки до розділу 1    18

РОЗДІЛ 2. УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ТИПОЛОГІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ    19
2.1 Класифікація уроків англійської мови    19
2.2 Особливості аналізу уроку англійської мови    22
2.3 План-конспект комбінованого уроку з англійської мови в 5 класі за темою «Вулиця, на якій я живу»    27
Висновки до розділу 2    31

РОЗДІЛ 3. НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ    32
3.1 Поняття про нестандартний урок    32
3.2 Система нестандартних уроків    34
3.3 Типологія нестандартних уроків    36
3.4 План – конспект нестандартного уроку англійської мови з теми «Meals»    39
Висновки до розділу 3    44

РОЗДІЛ 4. ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ    45
Висновки до розділу 4    50

ВИСНОВКИ    51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    54
ДОДАТКИ    58

 

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження доходимо наступних висновків:
В першому розділі було охарактеризовано урок я організаційну форму навчання в сучасній школі. Підсумуємо, що В. Онищук в праці «Урок в современной школе» запровадив поняття мікро- і макроструктури уроку. Макроелементи визначаються завданнями уроку певного типу.
До мікроелементів структури уроку належать засоби і способи розв’язання дидактичних завдань на кожному його етапі. Структура уроку повинна забезпечувати успішне розв’язання його навчально-виховних завдань, активізацію пізнавальної діяльності учнів, відповідати характерові навчального матеріалу, дидактичним і методичним засобам, які використовує вчитель.
Було доведено, що майже в усіх типах уроків наявні такі структурні елементи: вступна частина, перевірка домашнього завдання, вивчення нового матеріалу, закріплення нового матеріалу, повідомлення домашнього завдання, закінчення уроку.
До особливостей уроку віднесли: завершеність та обмеженість в часі частиною навчального процесу, включення кожного уроку в розклад і регламентація в часі та за обсягом навчального матеріалу, постійність форми, обов’язковість відвідування учнями, гнучкість форм при організації навчання, спільна діяльність учителя й учнів, сприяння формуванню пізнавальних якостей особистості.
В другому розділі була охарактеризована структура уроку. Підсумуємо, що вона відбиває закономірності процесу наймання, мого логіку. Компоненти уроку слід відрізняти від мого етапів. Так, подача матеріалу, тренування та практика в мовленні можуть бути також етапами уроку, проте поточний контроль навичок та вмінь учнів не може бути виділений в окремим етап. Порядок слідування компонентів не с незмінним: він залежний, від мети уроку, його зв’язку з попереднім та наступним уроками, характеру матеріалу. Структура уроку відбиває закономірності процесу навчання, його логіку.
Аналіз уроку іноземної мови вимагає як всебічних знань про урок, так і спеціальних умінь його спостереження та оцінювання. Складність аналізу уроку полягає не тільки в багатоплановості останнього, але й у специфічності окремих його компонентів і типів.
Також розроблено план комбінованого уроку англійської мови для 5 класу середньої школи на базі підручника О. Карп’юк «Англійська мова для 5 класу».
В третьому розділі було охарактеризовано нестандартні уроки іноземної мови. Підкреслимо, що на сьогодні актуальним завданням системи освіти є створення умов для розвитку творчої особистості дитини, зокрема підлітка. Водночас необхідно враховувати специфіку навчання та виховання творчої особистості, що пов’язано з психологічними особливостями, зумовленими розвитком креативності.
Різноманітність нестандартних уроків дозволяє кожний раз змінювати вид діяльності та робити акцент на різні елементи – творче мислення, вміння грамотно викладати думки, вміння дипломатично вести дискусію або опрацьовувати самостійно науковий матеріал. Саме нестандартний урок дає можливість показати учню себе з боку творчої особистості. Тут реалізується висока розумова діяльність учнів, швидкість і логіка мислення, тривала продуктивна робота в заданому режимі, взаємодія вчителя й учня за допомогою прямих і зворотних зв’язків тощо.
Була доведена необхідність під час створення нестандартного уроку використовувати різні варіації його проведення. Задля цього використовуються різні методи: методи формування пізнавальних інтересів учнів, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу, метод пізнавальних ігор.
До нестандартних уроків Н. П. Волкова в посібнику «Педагогіка» відносить такі уроки: уроки змістовної спрямованості, уроки на інтегративній основі, уроки міжпредметні, уроки-змагання, уроки суспільного огляду знань, уроки комунікативної спрямованості, уроки театралізовані, уроки подорожування, уроки дослідження, уроки з різновіковим складом учнів, уроки ділові, рольові ігри, уроки драматизації, уроки-психотренінги.
В четвертому розділі було доведено, що для навчання спілкуванню на іноземній мові необхідно забезпечити мовну взаємодію його учасників: вчителя та учнів. Вчитель повинен бути не лише організатором, але і безпосереднім учасником мовної взаємодії з учнями. Для реалізації взаємодії з учнями необхідне виконання вчителем наступних професійних функцій: консультанта, координатора, ініціатора, лідера і рівноправного учасника спілкування.
Підсумуємо, що в роботі з дітьми на уроках англійської мови вчителю варто намагатися використовувати всі компоненти НМК, різні технічні засоби навчання. Це сприяє інтенсифікації навчально-виховного процесу. Активізацію процесів сприйняття і засвоєння матеріальної основи спілкування. відкриття нових резервів його мотивації, розвиток адекватних форм колективної взаємодії стають досягненням кожного вчителя англійської мови.


 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Tarasova O. Guality Education / O. Tarasova // English language and Culture: wekly. – Шкільний світ, 2006. – №92 – с. 1.
2.    Артемчик Г. Про сучасні підходи до вивчення і викладання іноземних мов / Г. Артемчик // Рідна школа, вересень 2007. – С. 47-59.
3.    Бабанский Ю. К. Педагогика: Пособие / под ред. Ю. К. Бабанского. – М.: Просвещение, 1984. – 608 с.
4.    Болотина Л. Р. Педагогика: Пособие / под ред. Л. Р. Болотиной. – М.: Просвещение, 1987. – 312с.
5.    Вашуленко М. С. Нестандартні уроки мовлення та мислення молодших школярів / М. С. Вашуленко, Л. І. Дмитренко // Початкова школа. – 1993. – № 11. – С. 6-8.
6.    Веремей О. М. Розмовляємо англійською без помилок / О.М. Веремей. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2005. – 176 с.
7.    Виготський Л.С. Педагогічна психологія / Л.С. Виготський. – М.: Педагогіка, 1991. – 232 с.
8.    Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови: Посібник для вчителів / О.І. Вишневський. – К.: Радянська школа, 1989. – 254 с.
9.    Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник / під ред. Н. П. Волкової. – К.: Академія, 2001. – 576 с.
10.    Глазиріна В. М. Педагогіка сучасної школи / під ред. В. М. Глазиріної. – Д.: Норд-Пресс, 2006. – 220 с.
11.    Головина Н. В. Нестандартные формы работы на уроках литературного чтения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  – название с экрана.
12.    Давидов В. В. Проблеми розвиваючого навчання / В.В. Давидов. – М.: Педагогіка, 2003. – 197 с.
13.    Жданович Ю. Вчимося і граємося: методичні рекомендації для організаторів дозвілля дітей / Ю. Жданович. – К.: «Шкільний вік», 2008. – 126с.
14.    Зав’якін О. В., Телєжнікова Т. М. Англо-український словник для дітей у малюнках / О.В. Зав’якін. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2009. – 64 с.
15.    Закон України «Про освіту», від 12 листопада 1997 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – К.: Ґенеза, 1996. – 37 с.
16.    Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И.А. Зимняя. –  Просвещение, 1991. – 264 с.
17.    Інтеграція – це процес, який вимагає часу // English language and culture – К.: Шкільний світ, 2004. – № 17. – с. 3 – 4.
18.    Карп’юк О. Англійська мова. 5 клас. /О. Капр’юк. – К.: «Астон», 2005. – 192 с.
19.    Кобзар Б.С. Громадськість і виховання / під ред. Б.С. Кобзаря.  –  К.: Радянська школа, 1973. – 173 с.
20.    Концепція  навчання іноз. мов у середній загальноосвітній 12-річній школі // English languague and culture. – К.: Шкільний світ, 2004. – №6. –с. 3-8.
21.    Копосов П. В. Місце навчальної гри у методичній системи сучасної дидактики / П. В. Копосов // Рідна школа. – 2000. – № 11. – С. 65.
22.    Красникова С. А. Применение нестандартных уроков в педагогической деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  – название с экрана.
23.    Кремень В. Г. Освіта: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / під ред. В. Г. Кременя. – К.: Грамота, 2005. – С. 123-124.  
24.    Куліш О. І. Урок, як основна форма навчання в школі [Електронний  ресурс] / О. І. Куліш. – Режим доступу:  – Назва з екрану.
25.    Литвиненко С. Ігротерапія/ С. Литвиненко. – К.: «Шкільний світ», 2010. – 126 с.
26.    Литовченко О. Мотивація творчої особистості / О. Литовченко // Шкільний світ. – 2009. – № 42. – С. 6-9.
27.    Лобанова В. Рольова гра на заняттях з англійської мови / В. Лобанова // Рідна школа, жовтень 2002. – С. 51-52.
28.    Махмутов М. І. Современный урок / під ред. М. І. Махмутова. – М.: Педагогіка, 1981. – 192 с.
29.    Медведева О. И. Творчество учителя на уроках английского языка. Иностранные языки в школе / під ред. О. И. Медведевой. – М.: Просвещение, 1989. – 63 с.
30.    Нечаевая М. А. Нестандартные уроки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: . – название с экрана.
31.    Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
32.    Новолокова Н. П. 99 схем і таблиць / під ред. Н. П. Новолокової. – Х.: Основа. – 2008. – С. 41, 71, 80.
33.    Новоселецька С. В. Психолого-педагогічні аспекти навчальної співпраці на заняттях з іноземної мови/ С. В. Новоселецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2002. – випуск 2. – С. 198-206.
34.    Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови / Т.І. Олійник. – К.: Освіта, 1992. – 127 с.
35.    Онищук В.Л. Урок в современной школе / В.Л. Онищук. – М., 2000. – 320 с.
36.    Паламарчук В. Ф. У пошуках нестандартного уроку / В. Ф. Паламарчук // Радянська школа. – 1991. – № 11. – С. 65-69.
37.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 1 / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2005. – 112 с.
38.    Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології  навчання / під ред. О. І Пометуна. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.
39.    Саюк В. І. Ігрові методи та їх дидактичне значення / В. І. Саюк // Рідна школа. – 2001. – № 4 – С. 18.
40.    Сиденко А. Ігровий підхід у навчанні / А. Сидоренко // Народна освіта. – 2000. – № 8. – 135 с.
41.    Стечок В. Оптимізація навчання на уроках англійської мови / В. Стечок// Початкова школа. – № 8, 2002. – С. 51-55.
42.    Тучина М.В. Іноземні мови в умовах переходу до профільного навчання/ М.В. Тучина // Англійська мова та література. – №17-18, червень 2004. – С. 2-4
43.    Фицула М. М. Педагогіка: Научное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / під ред. М. М. Фицули. – К.: Академия, 2002. – 542 с.
44.    Харламов М. Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. / под ред. М. Ф. Харламова. – Мн.: Университецкаэ, 2000. – 560 с.
45.    Черняков О. Вивчення англійської мови через гру/ О. Черняков // Початкова школа №4. 2002. – С. 24-26
46.    Шаповал Т., Т. Гончаренко, В. Снігульська Обдаровані діти: діагностика та супровід / Т. Шаповал. – К.: «Шкільний вік», 2008. – 126 с.
47.    Шпак В. Ю. Народження нестандартного уроку ІІ Початкова школа / В. Ю. Шпак, О. А. Митник // Початкова школа. – 1997. – № 2. – С. 8-13.
48.    Шустваль С. Гра на уроці англійської мови як засіб підвищення і пізнавальної активності школярів/ С.Г. Шустваль // Початкова школа №7. 2011. – С. 40-41


 
 
купить диплом философа