.

Індивідуально-психологічні та вікові особливості навчання англійської мови для дітей дошкільного вік

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ     
1.1 Сучасні реформи в освітній галузі України    
1.2 Головні психолінгвістичні передумови оволодіння іноземною мовою    
1.3 Болонський процес як визначальний фактор в активізації вивчення англійської мови    
1.4 Інтенсивні методи викладання іноземної мови    

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ    
2.1 Місце рольової гри у вивченні іншомовної лексики дітьми дошкільного віку    
2.2 Сучасна методика викладання англійської мови за підручником Шкваріної Т.М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку»    
2.3 Ейдетика – новий напрям в педагогіці: поняття та суть    
2.4 Розробка уроків англійської мови для дітей віком від 3 до 6 років    

ВИСНОВКИ    
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ     
ДОДАТКИ    
 

ВИСНОВКИ

Значні за своїми масштабами та соціальними наслідками зміни, що відбуваються сьогодні у світі та в Україні, пов’язані з розвитком духовності людини інформаційної епохи. Вони не можуть не позначитися на освіті, як важливому чиннику розвитку дитини, її вихованні та навчанні у новому тисячолітті.
Зміни, що відбуваються в національній системі освіти взагалі, дошкільній як її першій ланці зокрема, знаходять своє відображення та регулюються відповідними законодавчими документами – Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Державною базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку.
Модернізація змісту дошкільної освіти передбачає орієнтацію дошкільної освіти на охорону та зміцнення здоров’я дітей, підвищення їх інтелектуального потенціалу, розвиток особистості дитини – її системи цінностей, ставлень, ідеалів.
Варто підкреслити, що організоване засвоєння іншомовного спілкування в цілому можна розглядати як чинник психічного розвитку дитини. Розвиток має місце там, де є новий для суб’єкта предмет освоєння. Як відомо, спілкування є провідною діяльністю дошкільного віку, а пізнання спрямоване на систему людських взаємин. Іноземна мова як засіб спілкування в цьому контексті розширює можливості дитини у пізнанні багатоаспектності людських стосунків, їх особливостей в різних культурах.
Слід зазначити, що, навчаючи дошкільників іноземної мови, треба зважати на їхні психологічні особливості. Особливості оволодіння дошкільниками іноземної мови пов’язані з безпосередністю дитячого сприймання, відкритістю до спілкування, спонтанністю оволодіння новими знаннями. Дитина дошкільного віку особливо сприятлива до фонетики і інтонації мовлення. Вік від народження до шести років життя є сензитивним періодом для мовленнєвого розвитку зростаючої особистості. Вивчення іноземної мови не лише розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для оволодіння нею в подальшому іншими мовами, спрощує її життя у багатонаціональній державі та світі, виховує толерантне ставлення до носіїв іншої культури та мови.
Для того, щоб дитині передати щось більше, ніж знання, на неї слід впливати не лише словом, а й жестами, поведінкою, навіть своєю присутністю.
Болонський процес – це процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи.
Ефективність педагогічної діяльності у сфері навчання іноземних мов визначається обраним методом викладання як способом, «інструментом» здійснення цієї діяльності. Процес навчання іноземних мов повинен виключати мало усвідомлену активність студентів на рівні мовної поведінки й розвивати здатність здійснювати комунікативну діяльність самостійно не тільки  і не стільки на репродуктивному рівні, скільки на рівні продуктивному, творчому.
Ігрова діяльність на заняттях з англійської мови в дошкільному закладі допомагає ефективнішому закріпленню в пам’яті дитини іншомовні слова і не викликає надмірного розумового навантаження. Гра як один із основних методів навчання англійської мови має бути цікавою, простою, жвавою, насиченою лексико-граматичними та фонетичними елементами, закріплення вивченого матеріалу і поповнення нового словарного запасу. Отже, ігрова діяльність виховує та розвиває особистість, формує мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенції, а також актуалізує у процесі навчання позитивні риси характеру, формує новоутворення культури спілкування, прояви загальнолюдських моральних якостей.
Ейдетика – це теорія, предметом вивчення якої був ейдетизм – особливий вид образної пам’яті людини. Сьогодні ейдетика може представляти науковий інтерес, а також мати практичну значимість при описі та поясненні розвитку та функціонування ейдетизму як специфічного виду пам’яті, пізнавальних властивостей особистості. Методи навчання, які пропонує ейдетика, спираються на образне мислення дитини, вони відповідають законам природи.
У даному дослідженні було розроблено 10 уроків для навчання англійської мови дошкільнят. Дані уроки можна використовувати на початковому етапі навчанні. Основним методом було обрано гру.
Для практичної частини дослідження, а саме, для аналізу сучасної методики викладання англійської мови в підручниках для дітей дошкільного віку, було обрано підручник «Англійська для дошкільнят», автором якого є Т. Шкваріна.
Викладення матеріалу в посібнику представлено під назвою «Пригоди королеви Казки та її маленьких друзів», який є складовою частиною навчально-методичного комплексу (НМК) для здійснення дошкільної іншомовної освіти. Після закінчення курсу навчання за цим посібником дитина зможе оперувати двома десятками питань з тем, використовуючи у власному мовленні близько 40 фраз і 200 слів. Також, діти зможуть продовжувати вдома грати в гру, яку розпочали в садочку з педагогом іноземної мови. Даний посібник призначено для дошкільнят, їх батьків, педагогів іноземної мови, студентів педагогічних ВНЗ.
Проаналізувавши даний посібник,  було розроблено власні уроки англійської мови для дітей віком від трьох до шести років, представлені в додатках.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Закон України « Про дошкільну освіту» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 зі змінами та доповненнями від 23.09.2010. – № 49.
2.    Артемова Л.В. Гра / Л.В. Артемова // Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку «Малятко». – К.: «Свенас». – 203. – С. 31-48
3.    Артемчик Г. Про сучасні підходи до вивчення і викладання іноземних мов / Г. Артемчик // Рідна школа, вересень 2007. – С. 47-59.
4.    Болонський процес і кредитно-модульна система організації навчального процесу (методичні рекомендації для викладачів та студентів) / В.І. Євдокімов, О.М. Микитюк, Л.П. Харченко, В.В. Луценко. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 40 с.
5.    Болонський процес: модернізація системи вищої освіти України: матеріали VI Міжнародної наукової конференції. – К.: 2007. – 368 с.
6.    Бондар М. В., Бондар О. В., О. В. Карпенко, М. В. Пащенко, Т. В. Погарська. 130 ігор для уроків з англійської мови  – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 128 с.
7.    Виготський Л.С. Педагогічна психологія / Л.С. Виготський. – М.: Педагогіка, 2001. – 232 с.
8.    Види та структура кооперативного навчання // Відкритий урок. – 2005. – №19-20. – с. 55-64.
9.    Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови: Посібник для вчителів / О.І. Вишневський. – К., 2005. – 254 с.
10.    Гончаренко І. В. Англо-український словник в малюнках для дошкільнят/ І.В. Гончаренко. – Харків: «Промінь», 2007. – 79 с.
11.    Давидов В. В. Проблеми розвиваючого навчання / В.В. Давидов. – М.: Педагогіка, 2003. – 197 с.
12.    Жданович Ю. Вчимося і граємося: методичні рекомендації для організаторів дозвілля дітей / Ю. Жданович. – К.: «Шкільний вік», 2008. – 126с.
13.    Зав’якін О. В., Телєжнікова Т. М. Англо-український словник для дітей у малюнках / О.В. Зав’якін. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2009. – 64 с.
14.    Зимняя И.И. Психология обучения иностранным языкам в школе / под ред. И.И. Зимней. – М.: Просвещение, 2006. – 334 с.
15.    Кучерявий О. Педагогіка і психологія дитячої творчості: Навч. посіб. – К., 2008.-156 с.
16.    Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / под ред. А.Н. Леонтьева. – М., 2005. – 790 с.
17.    Литвиненко С. Ігротерапія / С. Литвиненко. – К.: «Шкільний світ», 2010. – 126 с.
18.    Лобанова В. Рольова гра на заняттях з англійської мови / В. Лобанова // Рідна школа, жовтень 2002. – С. 51-52.
19.    Негневицькая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра. / Е.И. Негневицькая // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 6. – С. 20-26
20.    Новоселецька С. В. Психолого-педагогічні аспекти навчальної співпраці на заняттях з іноземної мови / С. В. Новоселецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2005. – випуск 2. – С. 198-206.
21.    Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови / Т.І. Олійник. – К.: Освіта, 2005. – 127 с.
22.    Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За редакцією В.Г. Кременя. – Тернопіль: вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2005. – 147 с.
23.    Петровський А.В., Китайгородська Г.А. До деяких питань активізації навчальної діяльності / А.В. Петровськи // Методи інтенсивного навчання іноземним мовам. – №5. – К., 2004.
24.    Плахотник В. М., Полонська Т. К. English 1 / В. М. Плахотник. – К., 2006. – 269 с.
25.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 1 / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2005. – 112 с.
26.    Протасова Е.Ю. Обучение иностранному языку дошкольников/обзор теоретических позиций / Е.Ю. Протасова // Иностранные языки в школе. – 2005. – № 1. – С. 38-43
27.    Риверс М. Десять принципів вивчення і навчання іноземних мов на основі взаємодії того, кого навчають, і викладача / М. Риверс // Дивлячись у майбутнє. – М.: РЕМН МГЛУ, 2005.
28.    Рубинштейн С.Д. Oсновы общей психологи / под ред. С.Д. Рубинштейна. – М.: Педагогика, 2006. – 890 с.
29.    Сиденко А. Ігровий підхід у навчанні / А. Сидоренко // Народна освіта. – 2008. – № 8. – 135 с.
30.    Стечок В. Оптимізація навчання на уроках англійської мови / В. Стечок // Початкова школа. – № 8, 2004. – С. 51-55.
31.    Стрельніков В.Ю. Інноваційні технології навчання у вищій школі, орієнтовані на розвиток особистості студента / під ред. В.Ю. Стрельникова. – Полтава, 2005. – 140 с.
32.    Тучина М .В. Іноземні мови в умовах переходу до профільного навчання/ М.В. Тучина // Англійська мова та література. – №17-18, червень 2004. – С. 2-4
33.    Tarasova O. Guality Education / O. Tarasova // English language and Culture: wekly. – Шкільний світ, 2006. – №92 – с. 1.
34.    Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иностранного языка (подготовка переводчика) / под ред. И.И. Халеевой. – М.: Высшая школа, 2005. – 412 с.
35.    Черняков О. Вивчення англійської мови через гру / О. Черняков // Початкова школа. – №4. – 2005. – С. 24-26
36.    Шаповал Т., Т. Гончаренко, В. Снігульська Обдаровані діти: діагностика та супровід / Т. Шаповал. – К.: «Шкільний вік», 2008. – 126 с.
37.    Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (Програма, методичні рекомендації) / Т.М. Шкваріна. – Умань: Видавничо-поліграф. підприємництво, 2003. – 120 с.
38.    Шустваль С. Гра на уроці англійської мови як засіб підвищення і пізнавальної активності школярів / С.Г. Шустваль // Початкова школа. – №7. 2011. – С. 40-41.


 
 
www.best-mining.com.ua

kotovsksity.wordpress.com