Система підзаконних нормативно-правових актів в Україні


СИСТЕМА ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В УКРАЇНІ
Курсова робота
, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ    7
1.1. Поняття та ознаки ПНПА    7
1.2. Види ПНПА в системі законодавства України    11

РОЗДІЛ 2. ДІЯ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ    25
2.1. Прийняття та набуття чинності ПНПА    25
2.2. Дія нормативно-правових актів, зокрема у просторі та за колом
осіб     29
2.3. Дія нормативно-правових актів у часі    37

ВИСНОВКИ    43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    45
ДОДАТКИ    47

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Завдання підзаконного нормативного акту слугувати у розвиток положень закону та з метою організації виконання закону. Кваліфікувати її тільки як прийняття підзаконних актів на підставі прямого припису закону є не точним.  Прийняття вказаних нормативних актів може бути безпосередньо передбачене законом; у законі може бути побічна вказівка на необхідність прийняття підзаконного нормативного акту уповноваженим суб’єктом. Кодекс законів про працю України передбачає прийняття правил внутрішнього трудового розпорядку власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації.
Підсумуємо, що існують різні види класифікації підзаконних нормативно-правових актів. Залежно від характеру норм, що приймаються (первинних чи повторних), підзаконні нормативні акти можна поділити на дві категорії (групи): такі, що містять первинні (вихідні) норми, які встановлюють загальні основи правового регулювання та такі, що містять вторинні (похідні) норми, що розкривають і конкретизують первинні норми, приймаються на їх підставі, спрямовані на їх виконання.
За зовнішньою формою акта вирізняють – укази, постанови, накази, розпорядження, рішення, статути, правила і та ін. За порядком прийняття виділяють видані особисто і прийняті колегіально. За характером правотворчої компетенції і прийняті в порядку реалізації делегованих повноважень. Найпоширенішою є класифікація за юридичною силою. Їх ділять на чотири основні групи: загальні, відомчі, місцеві, локальні.
Варто зазначити, що порядок набуття чинності підзаконних нормативних актів Верховної Ради України від недавнього часу визначається Законом України «Про Регламент Верховної Ради України». Момент набуття чинності актами уряду визначено Законом України № 279-УІ від 16.05.2008 року «Про Кабінет Міністрів України». У частині, не врегульованій вищезазначеними актами, порядок набуття чинності нормативних актів вищих органів державної влади визначається Указом Президента України № 503/97 від 10.06.1997 р. «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності».
Підкреслимо, що дія нормативно-правового акту у просторі – це поширення його впливу на всю територію України, відповідну адміністративно-територіальну одиницю або на певну їх частину, а у випадках, визначених законом, – за межами України. Простір включає такі складові частини (сфери): сухопутний, водний, підземний, повітряний та космічний простір, а також морське дно.
В той же час, дія нормативно-правового акту у часі обмежена моментом набрання ним юридичної сили та моментом втрати останньої. Типовим або загальновизнаним є правило, що нормативно-правовий акт не має зворотної сили, тобто він не поширюється на відносини, що виникли до набуття ним чинності.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Богінич О.Л. Підзаконний акт // Юридична енциклопедія. Т.4. – К., 2002. – 537 с.
2.    Бондаренко К. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України // Право України – 2005. – №4. – С. 54-56.
3.    Василенко А.І., Максимов М.В., Чистяков Н.М. Теорія держави і права. навч.посіб. / під ред. А.І, Василенко. – М.: Книжковий світ, 2007. – 384 с.
4.    Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
5.    Деякі питання дії нормативно-правових актів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:. – назва з екрана.
6.    Желєзняк Н. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики// Право України – 2004 – №7 – С.94-98
7.    Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / під ред. О.В. Зайчука. – К.: ЮрінкомІнтер, 2006. – 688 с.
8.    Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» // Відомості Верховної Ради, №33 від 1991 року.
9.    Закон України «Про громадянство України» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), від 18 січня 2001 року.
10.    Закон України «Про державну статистику» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), від 17 вересня 1992 року.
11.    Закон України «Про Кабінет Міністрів України» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 279-УІ від 16.05.2008.
12.    Закон України «Про місцеве самоврядування» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 280/97-ВР від 21.05.1997.
13.    Закон України «Про місцеві державні адміністрації» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 586-ХІУ від 09.04.1999.
14.    Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» // Відомості Верховної Ради, № 1861-УІ від 10.02.2010.
15.    Закон України «Про соціальний захист дітей війни» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 2195-IV вiд 18.11.2004.
16.    Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), від 23 грудня 1997 року.
17.    Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами): Підручник / під ред. М.С. Кельмана. – К.: Кондор, 2011. – 553 с.
18.    Ковальська В.В. Поняття, ознаки та значення нормативно-правового акту МВС України // Форум права. – 2008.- №.2. – С.237-242
19.    Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні / під ред. А.М. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 2007 – 564 с.
20.    Колодій А.М. Теорія держави і права: Навч.посіб. / під ред. А.М. Колодія. – К.: Хрінком Інтер, 2002. – 368 с.
21.    Конституція України: наук.-практ. коментар / ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк та ін. – Х. : Право, 2003. – 808 с.
22.    Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України, № 30 від 1996 року.
23.    Копєйчиков В.В. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник / під ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.
24.    Куценко І.В. Співвідношення закону та підзаконних нормативно–правових актів України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
25.    Марченко М.Н. Проблеми теорії держави і права / під ред. М.Н. Марченка. – М.: «Юрист», 2005. – 655 с.


 
 
купить диплом в Чебоксарах

Узнайте про полезный портал , он рассказывает про Металлочерепица Валенсия Словакия http://eurobud.com.ua/
http://agroxy.com/