Урок - провідна форма організації навчальної діяльності в природознавстві у початкових класах

УРОК – ПРОВІДНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРИРОДОЗНАВСТВІ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Курсова робота
, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УРОКУ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ    5
1.1. Поняття уроку та особливості його структури    5
1.2. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності на уроках природознавства    8

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ    14
2.1. Початкова ланка і уроки природознавства    14
2.2. Використання наочних засобів при викладанні природознавства    20
2.3. Роль екскурсій в навчанні природознавству    24

ВИСНОВКИ    30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    33

 

ВИСНОВКИ

Отже, урок – це форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу. До особливостей уроку відносимо: завершеність та обмеженість в часі частиною навчального процесу, включення кожного уроку в розклад і регламентація в часі та за обсягом навчального матеріалу, постійність форми, обов’язковість відвідування учнями, гнучкість форм при організації навчання, спільна діяльність учителя й учнів, сприяння формуванню пізнавальних якостей особистості.
Підсумуємо, що за способами проведення виділяють уроки-лекції, уроки-бесіди, уроки-диспути, уроки самостійної роботи учнів та ін. За етапами навчальної діяльності – вступні уроки, уроки первинного ознайомлення з матеріалом, уроки формування понять, виведення законів і правил, уроки застосування знань на практиці, уроки повторення й узагальнення матеріалу, контрольні уроки, комбіновані уроки.
Зазначимо, що сьогодні в методиці уроки поділяються на два основних типи. Перший тип – уроки, що спрямовані на формування мовленнєвих навичок користування мовним матеріалом. Другий тип – це уроки, що спрямовані на розвиток мовленнєвих умінь.
В той же час, структура уроку відбиває закономірності процесу наймання, мого логіку. Компоненти уроку слід відрізняти від мого етапів. Так, подача матеріалу, тренування та практика в мовленні можуть бути також етапами уроку, проте поточний контроль навичок та вмінь учнів не може бути виділений в окремим етап. Порядок слідування компонентів не с незмінним: він залежний, від мети уроку, його зв’язку з попереднім та наступним уроками, характеру матеріалу.
Варто підкреслити, що психічний розвиток молодшого школяра, формування його особистості є біологічно і соціально зумовленим процесом. У молодшому шкільному віці триває функціональний розвиток нервової і серцево-судинної систем, органів дихання, шлункового тракту тощо. По-різному ставляться молодші учні до знань, нової інформації. Як і дошкільнята, молодші школярі – «чомучки». Під впливом навчання в мисленні молодшого школяра змінюються співвідношення його образних і понятійних, конкретних і абстрактних компонентів. Учні перших і частково других класів застосовують переважно практично-дієвий і образно-мовний аналіз.
На сьогоднішній день вивчення природознавства у початкових класах не обмежується формування у дітей уявлень про природу та її компоненти. Зміст цього предмета складає система взаємопов’язаних понять, засвоєння учнями кожного з яких потребує спеціальної методичної підготовки вчителя. Уроки природознавства покликані виховувати у школярів повагу до праці, людей праці, формувати в них певні трудові вміння і навички. Особлива увага приділяється вихованню в учнів відповідальності за збереження навколишнього середовища як важливого фактора існування людини.
Важливо і те, що традиційно наочність розглядається у взаємозв’язку з чутливістю, з можливостями спостерігати за предметами і явищами або їх зображеннями, тобто з тим, що сприймається органами чуття дитини. Реалізовувати принцип наочності у процесі навчання природознавства – означає створювати нові, доповнювати, збагачувати й розширювати існуючі у свідомості дітей чуттєві образи й уявлення об’єктів навколишнього світу шляхом цілеспрямованого безпосереднього і опосередкованого чуттєвого пізнання.
Підсумуємо, що в поглядах на екскурсії є два напрями: екскурсія як випадкова прогулянка і екскурсія як основа викладання, як метод, якому приурочено все інше в навчанні. Екскурсія як прогулянка завжди залишається тільки прогулянкою, тому власне вона і не може мати будь якого навчального значення. Аналіз проведення екскурсій у навчально-виховному процесі початкової школи дозволяє дістати висновку про те, що екскурсіям потрібно приділяти велике значення, адже вони збагачують свідомість дітей чуттєвими сприйманнями, дають конкретне уявлення про об’єкти і явища природи. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Аквилева Г.Н., Клепенина З.А. Методика преподавания естествознания в начальной школе: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования педагогического профиля. – М.: Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2001. – 312 с.
2.    Аквилева Г.Н. Натуральные средства обучения и методика работы с ними //Начальная школа. – №12, 2003 – С. 42.
3.    Алексюк А.М. Взаємодія форм організації і методів навчання // Рад. школа. – 1983. – № 7. – С. 8-15.
4.    Байбара, Т. Дослід у процесі навчання природознавства// Початкова школа. – 2000. – № 12. – С. 19-21, // Початкова школа. – 2001. – № 1. – С. 57-59.
5.    Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навч. посібник. – К. : Веселка, 1998. – 333 с.
6.    Балаєва Н.І. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках у початкових класах // Педагогіка і психологія. – 2004. – №278. – С. 8-10.
7.    Большакова М.Д. Модели для ознакомления младших школьников с комнатными растениями // Начальная школа. – №3. 1996. – С.48.
8.    Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения. – М.: «Педагогика», 1987. – 540 с.
9.    Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в начальной школе. Беседы с будущим учителем. Учебник для студентов отделений и факультетов начальных классов средних и высших педагогических учреждений. – М.: Академия, 1998. – 312 с.
10.    Волков Б.С. Психология младшего школьника. – М.: Просвещение, 2002. – 125 с.
11.    Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. – 576 с.
12.    Горощенко В. П. Методика преподавания природоведения. – М.: Провещение, 1984. – 214 с.
13.    Горощенко В.П., Степанов И.Л. Методика преподавания. Учебное пособие для учащихся педагогических училищ. – М.: Просвещение, 1984. – 349 с.
14.    .Дубровина И.В., Прихожан А.М., Зацепин В.В. Возростная и педагогическая психология. Хрестоматия. – М.: «Академия», 1998. – 487 с.
15.    Костюк Г.С. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1998. – 304 с.
16.    Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их использования. Учебное пособие для студентов высших заведений. – М.: «Академия», 2001. – 251 с.
17.    Монгомена Л.И. Развитие познавательной активности на уроках природоведения. // Начальная школа. – М., 1999. – С. 41-43;
18.    Морозова Е.Е., Коваленко Л.И. Методика преподавания природоведения. Методическое пособие. – Саратов: изд-во Саратовского пед. ин-та, 1999. – 22с.
19.    Нарочна Л. К. Методика викладання природознавства: Навч. посібник для пед. уч-щ – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища шк., 1990. – 301 с.
20.    Нарочна Л. К., Ковальчук Г. В., Гончарова К. Д. Методика викладання природознавства. – К.:. Вища школа, 1990. – 275 с.
21.    Подзоров В. И. Природоведение с методикой преподавания: Практикум : Учеб. пособие для пед. уч-щ. – К.: Выща шк., 1990. – 85 с.
22.    Скаткін М.Н. Методика природознавства в початковій школі. – К.: Рад. Школа, 1998. – 135 с.
23.    Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. –  528 с.
24.    Филоненко-Алексеева А.Л. Практикум по методике преподавания природоведения. – М.: «Просвещение», 1981. – 301 с.
25.    Холомкина А.И.  Осенняя экскурсия в парк. //Начальная школа.– 1997, №9. – C. 63-65. 
 
купить диплом радиофизика

купить диплом скульптора