.

Навчання англійської мови для дітей дошкільного віку


Курсова робота на тему:
Навчання англійської мови для дітей дошкільного віку
, 2012
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІСТОРІЯ, МОВНИЙ ПОРТФЕЛЬ)    5
1.1 Сучасні реформи в освітній галузі України    5
1.2 Головні психолінгвістичні передумови оволодіння іноземною мовою    15

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ    22
2.1. Місце рольової гри у вивченні іншомовної лексики дітьми дошкільного віку    22
2.2.Сучасна методика викладання англійської мови за підручником Шкваріної Т.М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку»    29

ВИСНОВКИ    32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ     34
ДОДАТКИ    37
 

ВИСНОВКИ

Значні за своїми масштабами та соціальними наслідками зміни, що відбуваються сьогодні у світі та в Україні, пов’язані з розвитком духовності людини інформаційної епохи. Вони не можуть не позначитися на освіті, як важливому чиннику розвитку дитини, її вихованні та навчанні у новому тисячолітті.
Зміни, що відбуваються в національній системі освіти взагалі, дошкільній як її першій ланці зокрема, знаходять своє відображення та регулюються відповідними законодавчими документами - Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Державною базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку.
Підсумуємо, що модернізація змісту дошкільної освіти передбачає орієнтацію дошкільної освіти на охорону та зміцнення здоров’я дітей, підвищення їх інтелектуального потенціалу, розвиток особистості дитини – її системи цінностей, ставлень, ідеалів.
Варто підкреслити, що організоване засвоєння іншомовного спілкування в цілому можна розглядати як чинник психічного розвитку дитини. Розвиток має місце там, де є новий для суб'єкта предмет освоєння. Як відомо, спілкування є провідною діяльністю дошкільного віку, а пізнання спрямоване на систему людських взаємин. Іноземна мова як засіб спілкування в цьому контексті розширює можливості дитини у пізнанні багатоаспектності людських стосунків, їх особливостей в різних культурах.
Маємо зазначити, що, навчаючи дошкільників іноземної мови, треба зважати на їхні психологічні особливості. Особливості оволодіння дошкільниками іноземної мови пов’язані з безпосередністю дитячого сприймання, відкритістю до спілкування, спонтанністю оволодіння новими знаннями. Дитина дошкільного віку особливо сприятлива до фонетики і інтонації мовлення. Вік від народження до шести років життя є сензитивним періодом для мовленнєвого розвитку зростаючої особистості. Вивчення іноземної мови не лише розвиває індивідуальні мовленнєві здібності дитини, а й створює передумови для оволодіння нею в подальшому іншими мовами, спрощує її життя у багатонаціанальній державі та світі, виховує толерантне ставлення до носіїв іншої культури та мови.
Узагальнимо, що ігрова діяльність на заняттях з англійської мови в дошкільному закладі допомагає ефективнішому закріпленню в пам'яті дитини іншомовні слова і не викликає надмірного розумового навантаження. Гра як один із основних методів навчання англійської мови має бути цікавою, простою, жвавою, насиченою лексико-граматичними та фонетичними елементами, закріплення вивченого матеріалу і поповнення нового словарного запасу. Отже, ігрова діяльність виховує та розвиває особистість, формує мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенції, а також актуалізує у процесі навчання позитивні риси характеру, формує новоутворення культури спілкування, прояви загальнолюдських моральних якостей.
Для практичної частини нашого дослідження, а саме, для аналізу сучасної методики викладання англійської мови в підручниках для дітей дошкільного віку, ми обрали підручник «Англійська для дошкільнят», автором якого є Т. Шкваріна. Проаналізувавши даний посібник ми розробили власні уроки англійської мови для дітей віком від трьох до шести років, представлені в додатках.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Закон України « Про дошкільну освіту» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 зі змінами та доповненнями від 23.09.2010. – № 49.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

2.    130 ігор для уроків з англійської мови / М. В. Бондар, О. В. Бондар, О. В. Карпенко, М. В. Пащенко, Т. В. Погарська. – Х.: Вид. група «Основа», 2004. – 128 с.
3.    Tarasova O. Guality Education / O. Tarasova // English language and Culture: wekly. – Шкільний світ, 2006. - №92 – с. 1.
4.    Артемова Л.В. Гра / Л.В. Артемова // Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку «Малятко». – К.: «Свенас». – 1993. – С. 31-48
5.    Артемчик Г. Про сучасні підходи до вивчення і викладання іноземних мов / Г. Артемчик // Рідна школа, вересень 2007. – С. 47-59.
6.    Виготський Л.С. Педагогічна психологія / Л.С. Виготський. – М.: Педагогіка, 1991. – 232 с.
7.    Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови: Посібник для вчителів / О.І. Вишневський. – К.: Радянська школа, 1989. – 254 с.
8.    Гончаренко І. В. Англо-український словник в малюнках для дошкільнят/ І.В. Гончаренко. – Харків: «Промінь», 2007. – 79 с.
9.    Давидов В. В. Проблеми розвиваючого навчання / В.В. Давидов. – М.: Педагогіка, 2003. – 197 с.
10.    Жданович Ю. Вчимося і граємося: методичні рекомендації для організаторів дозвілля дітей / Ю. Жданович. – К.: «Шкільний вік», 2008. – 126с.
11.    Зав’якін О. В., Телєжнікова Т. М. Англо-український словник для дітей у малюнках / О.В. Зав’якін. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2009. – 64 с.
12.    Литвиненко С. Ігротерапія/ С. Литвиненко. – К.: «Шкільний світ», 2010. – 126 с.
13.    Лобанова В. Рольова гра на заняттях з англійської мови / В. Лобанова // Рідна школа, жовтень 2002. – С. 51-52.
14.    Негневицькая Е.И Иностранный язык для самих маленьких: вчера, сегодня, завтра. / Е.И. Негневицькая //  // Иностранные языки в школе. – 1987. – № 6. – С. 20-26
15.    Новоселецька С. В. Психолого-педагогічні аспекти навчальної співпраці на заняттях з іноземної мови/ С. В. Новоселецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2002. – випуск 2. – С. 198-206.
16.    Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови / Т.І. Олійник. – К.: Освіта, 1992. – 127 с.
17.    Плахотник В. М., Полонська Т. К. English 1 / В. М. Плахотник. – К., 2000. – 269 с.
18.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 1 / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. «Основа», 2005. – 112 с.
19.    Протасова Е.Ю. Обучение иностранному языку дошкольников/обзор теоретических позиций / Е.Ю. Протасова // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 1. – С. 38-43
20.    Сиденко А. Ігровий підхід у навчанні / А. Сидоренко // Народна освіта. – 2000. – № 8. – 135 с.
21.    Стечок В. Оптимізація навчання на уроках англійської мови / В. Стечок// Початкова школа. – № 8, 2002. – С. 51-55.
22.    Тучина М .В. Іноземні мови в умовах переходу до профільного навчання/ М.В. Тучина // Англійська мова та література. – №17-18, червень 2004. – С. 2-4
23.    Черняков О. Вивчення англійської мови через гру/ О. Черняков // Початкова школа №4. 2002. – С. 24-26
24.    Шаповал Т., Т. Гончаренко, В. Снігульська Обдаровані діти: діагностика та супровід / Т. Шаповал. – К.: «Шкільний вік», 2008. – 126 с.
25.    Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (Програма, методичні рекомендації) / Т.М. Шкваріна. – Умань: Видавничо-поліграф. підприємництво, 2003. – 120 с.
26.    Шустваль С. Гра на уроці англійської мови як засіб підвищення і пізнавальної активності школярів/ С.Г. Шустваль // Початкова школа №7. 2011. – С. 40-41
 


 
 
https://cafemarseille.com.ua