.

Вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури (на прикладі життя і творчості Стендаля)
ВИВЧЕННЯ МОНОГРАФІЧНОЇ ТЕМИ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ СТЕНДАЛЯ)
Курсова робота
, 2012
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МОНОГРАФІЧНОЇ ТЕМИ В ШКОЛІ НА ПРИКЛАДІ «ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ СТЕНДАЛЯ»    6
1.1 Особливості вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури    6
1.2 Методичні розробки з теми «життя і творчість Стендаля»    9

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОНОГРАФІЧНОЇ ТЕМИ    15
2.1 Аналіз програми і власне бачення розподілу один, обумовлення тем уроків    15
2.2 Конспекти уроку    24

ВИСНОВКИ    32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    34
ДОДАТКИ    37
 

ВИСНОВКИ

Таким чином, вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури – важливий елемент в методиці викладання цього предмету. Елементи монографічного підходу в літературній освіті учнів маємо вже в 5-6 класах. Але власне монографічні теми розпочинаються з 7 класу. До їх структури входять такі чотири складники: розповідь про особу письменника, певна кількість його творів для їх текстуального опанування, теорія літератури, твори для самостійного читання вдома.
Успіх у вивченні монографічної теми значною мірою залежить і від того, наскільки правильно визначено мету кожного уроку – навчальну, розвиваючу, виховну. Залежно від наявних у школі фондів наочності, учитель підбирає один з видів слухового чи зорового унаочнення: схематичне (таблиці), образотворче (репродукції портретів, малюнків), технічні засоби (програвач, епідіаскоп, магнітофон, телевізор тощо).
Узагальнимо, що головною метою вивчення предмета «Світова література» в загальноосвітній школі є виховання в шкільної молоді високої читацької і загальної культури, естетичного смаку шляхом залучення її до найвищих досягнень світової літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей. Маємо зазначити, що одним з найважливіших навчальних складників підручника являється саме ілюстративний матеріал, що несе, перш за все, функціональне навантаження, адже є додатковим джерелом навчальної інформації.
Досліджуючи особливості вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури для наочного відображення теоретичного матеріалу ми розробили плани-конспекти уроків на дві теми: роль жіночих образів у долі Жульєна Сореля та втіленні авторського задуму та вивчення біографічних відомостей про Стендаля (Анрі Марі Бейля). Їх можна використати в навчальному процесі.
Розглянувши та проаналізувавши дослідження діяльності Стендаля маємо підсумувати, що Франція не помітила його смерть, як не помічала за життя й більшості його творів. На жаль, «слава – це завжди вдова». А нині важко навіть уявити якусь літературну розвідку про французьку літературу XIX ст. без детального аналізу творчості Стендаля. Хоча, здається, сам він до такого повороту подій був готовим: «Я беру білет лотереї, головний виграш якої такий – щоб мене читали в 1935 році». І цей виграш Анрі Марі Бейлю таки дістався, до того ж, навіть більший, аніж омріяний: його читають і нині, і читатимуть, допоки житимуть шанувальники словесності.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Лист Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України №1/9-325 від 29.04.11 року «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік»
2.    Наказ Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України від 11.09.2009 № 854

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

3.    Волощук Є. Зарубіжна література: Хрестоматія-посібник для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. – К.: Видавничий Дім «Світ знань», 2004. – 678 с.
4.    Гузь О. Від міфу до постмодернізму / О. Гузь. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 439 с.
5.    Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XIX – початку XX століття: навч. посібник [для студ, вищ. навч. закл.] / Г.Й. Давиденко, О.М. Чайка – [2-ге вид.] – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 478 с.
6.    Дітькова С. Ю. «Жив, кохав, страждав...»: До вивчення творчості Стендаля/ С. Ю. Дітькова //Зарубіжна література в школах України. – К., 2009. – №7/8. – С. 12-15
7.    Зарубіжна література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, i.A. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011. – 52 с.
8.    Зарубіжна література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, філологічний та спортивний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, I.A. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.; Грамота, 2011. – 56 с.
9.    Зарубіжна література: Хрестоматія для 10 кл. загально-освіт. навч. закл. /Упоряд. В.Я. Звиняцьковський, Т.Ґ. Свербі-лова. – К.: Освіта, 2005. – 590 с.
10.    Засурский Я.Н. История зарубежной литературы XIX века / Я. Н. Засурский. – М.: 1982. – 498 с.
11.    Затонський Д.В. Европейский реализм XIX века. Линии и лики. / Д.В. Затонський. – К.: Наукова думка, 1984. – 317 с.
12.    Звиняцьковський В.Я. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. / В.Я. Звиняцьковський. – К.: Освіта, 2010. – 491 с.
13.    Ковбасенко Ю.І. Із літератури реалізму. Стендаль: розділи з підручника/ Ю. Ковбасенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний / Ю.І. Ковбасенко. – К.: Педагогічна преса. – 2010. – №7/8. – 60 с.
14.    Ковбасенко Ю.І. Світова Література. Підручник для 10 класу . загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний (профільний) рівень. / Ю.І. Ковбасенко. – К.: Грамота, 2010. – 589 с.
15.    Ковбасенко Ю.І. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. / Ю.І. Ковбасенко. – К.: Грамота, 2010. – 549 с.
16.    Луценко О.В. Вивчення біографічних відомостей про Стендаля (Анрі Марі Бейля) (1783-1842) / О.В. Луценко //Зарубіжна література в школі: Науково-методичний журнал. – Харків, 2008. – №18. – С. 23-25
17.    Наливайко Д.С. Зарубіжна література: Підручник для 10-го класу загально-освіт. навч. закл. / Д.С. Наливайко. – К.: Видавничий дім «Світ знань», 2004. – 617 с.
18.    Наливайко Д.С. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний (профільний) рівень. / Д. Наливайко. – К.: Генеза, 2010. – 478 с.
19.    Пронкевич О.В. Зарубіжна література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. / О.В. Пронкевич. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Пед. Пресса, 2003. – 578 с.
20.    Реизов Б. Г. Французский роман XIX века / Б.Г. Реизов. – М.: 1977. – 378 с.
21.    Степанишин Б. Методика вивчення монографічної теми з літератури в середній школі / Б. Степанишин // Укр. мова та літ. в школі. – 2003 . – №3 – с . 44-48
22.    Степанишин Б. Методика вивчення монографічної теми з літератури в середнійшколі / Б. Степанишин // Українська мовам література в школі. – 2002. – №5. – С. 23-29.
23.    Удовиченко Л.М. Осягнути глибину новаторства «майстра літератури ідей» (Підсумковий урок-дослідження за романом Стендаля «Червоне і чорне»)/ Л.М. Удовиченко //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний. – К.: Педагогічна преса. – 2005. – №7. – С. 49-52
24.    Черневич М.Н. История французской литературы / М. Н. Черневич. – М.: 1965.
25.    Чечетіна Л. А. Система уроків з вивчення роману Ф. Стендаля «Червоне і чорне»/ Л. А. Чечетіна //Зарубіжна література в школах України. – К.: Антросвіт. – 2010. – №9. – С. 58- 63

Електронні джерела
26.    Электронная библиотека: Стендаль [Електронний ресурс]. – Режим доступу:


 
 
www.chemtest.com.ua/distilyatori

www.agroxy.com/prodat/pshenica-109/zaporozhskaya-obl

best-products.reviews/cant-stop-singing-when-taking-a-shoower-do-it-with-our-top-15-waterproof-speakers/