Формування культури мови школярів на уроках української мови в старших класахФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВИ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШИХ КЛАСАХ

, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ    
1.1. Проблема уроку в сучасній лінгводидактиці    
1.2. Концептуальні засади навчання української мови    
1.3. Мета, завдання й особливості навчання української мови у профільній ланці    
1.4. Рідна мова – основа інтелектуального і духовного розвитку особистості    

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШИХ КЛАСАХ    
2.1. Основні підходи до навчання української мови та формування особистості випускника    
2.2. Особливості узагальнення і систематизації найважливіших відомостей з мови    
2.3 Форми занять з мови у старших класах    

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВИ ШКОЛЯРІВ-СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ    
3.1. Поглиблення і систематизація знань, умінь і навичок з культури мовлення    
3.2. План-конспект уроку на тему: «Письмовий переказ із творчим завданням»    
3.3 План-конспект уроку на тему: «Загальні відомості про виникнення й розвиток риторики як мистецтва красномовства»    
3.4 План-конспект уроку на тему: «Ознаки культури мови. Правила мовлення»    

РОЗДІЛ 4.    

ВИСНОВКИ    
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    
ДОДАТКИ    

 

СНОВКИ

Сучасний урок української мови – поліфункціональне, багатоаспектне явище в навчально-виховному процесі. Він характеризується низкою особливостей. Найголовніша його особливість – виховання мовної особистості, національно свідомого громадянина України. Сучасний урок активно впливає на розвиток пізнавальних і творчих здібностей особистості. Він дозволяє реалізовувати ідеї когнітивної та комунікативної методики, перевести їх у практичну площину. Ще однією особливістю сучасного уроку є його мовленнєва спрямованість.
На уроках української мови здійснюється моральне й естетичне та етичне виховання, що передбачає особистісний підхід до навчання., Аналіз текстів на уроках української мови потребує уваги до лексичного багатства, питомої української лексики, значна частина якої була незаслужено вилучена із словникового складу. Традиційна особливість уроку мови – єдність змісту і форми – потребує сучасного осмислення. Сучасний урок слід розглядати як складну організаційно-педагогічну систему, що включає взаємопов’язані і взаємозумовлені компоненти, у центрі якої знаходяться суб’єкти навчально-виховного процесу – учитель і учні.
Підкреслимо, що одним із найважливіших орієнтирів розв’язання проблем навчання мови є Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, де визначаються підходи, рівні оволодіння мовою, комунікативні завдання і цілі, компетенції тощо.
Основою шкільного курсу української мови є мовознавча наука – досить розгалужена система знань про мову, її структуру, основні одиниці і способи поєднання цих одиниць у тексті.  Для організації навчання рідної мови важливим є розкриття сутності мови і мовлення. У лінгвістиці мова визначається як своєрідна знакова система, що забезпечує мислення людини, спілкування з іншими людьми, тобто служить засобом формування думок, сприймання навколишньої дійсності, обміну інформацією, вираження різноманітних почуттів. Мова існує в свідомості людей і реалізується в мовленні.
Застосовуючи знання мови, школярі розвивають навички вживання мови для мислення і спілкування. Цей процес тісно пов’язаний із засвоєнням норм літературної мови і формуванням мовленнєвих умінь і навичок.
Варто зазначити, що диференціація навчально-виховного процесу стає визначальним чинником й умовою гуманізації та демократизації, відродження культуротворчої функції національної школи.  Згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі виділено такі основні напрями профілізації: суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний. Навчання учнів у профільній школі – це накопичення досвіду науково-дослідницької діяльності за обраним профілем, підготовка до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
Шкільна освіта в Україні сьогодні розвивається й оновлюється. Будівництво самостійної держави і надання українській мові статусу державної потребують нових підходів до навчання рідної мови. В українській національній школі рідна мова виступає як перший і найголовніший навчальний предмет. Цілком природним для дитини є навчання рідною мовою, що забезпечує її виховання в атмосфері родини, у сфері культури рідного народу, в природному для неї середовищі, яке виражає національний дух народу, його світосприймання. Що більше людина знає понять, виражених рідними словами, то вона розумніша, розвиненіша.  
Підсумуємо, що рідна мова виконує насамперед дві соціальні функції – служить засобом розвитку особистості як передумови розвитку народу і використовується як засіб пізнання та комунікації. Розвиток людини відбувається в розумовому й емоційному планах. Відомо, що рідна мова формує розумові й емоційні якості людини. Вона, таким чином, є засобом не тільки розумового, а й емоційного спілкування. За допомогою рідної мови відбувається художнє осмислення світу.
 
Узагальнимо, що основними підходами до навчання української мови та формування особистості випускника є: особистісний підхід, психологічний підхід, психолінгвістичний підхід, загальнодидактичний підхід, системно-лінгвістичний підхід, професійно спрямований підхід, комунікативно-діяльнісний підхід, функціонально-стилістичний підхід та соціокультурний підхід.
Відзначимо, що відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти провідними завданнями навчання української мови в старшій школі є формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання через мову історії, культури народу, естетичних та моральних цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень загальнолюдських ціннісних орієнтирів; вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації, знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані в словесній чи іншій формі; розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях формулювати й висловлювати власну думку, розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними; подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення й поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище; удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.
Узагальнимо, що сьогодні, у шкільній практиці з’являються нетрадиційні, або нестандартні уроки, що найчастіше проводяться саме в старших класах. У лінгводидактиці існують різні класифікації нетрадиційних форм навчання, що свідчить про складність питання. М.Гузик виділяє такі різновиди цих форм: урок-семінар, урок-лекція, урок-практикум, урок-залік, урок захисту творчих робіт, урок-звіт. О.Дорошенко до нетрадиційних форм навчання відносить уроки-дослідження, уроки-виставки, уроки-консультації, уроки-диспути, уроки запитань-відповідей.
Із метою формування в учнів умінь уважно, стилістично диференційовано підходити до вибору мовленнєвих засобів, вироблення в старшокласників мовного чуття, пошани до правильного нормативного українського мовлення, нетерпимості до псування мови програмою передбачено повторення й поглиблення основних відомостей зі стилістики – поняття про мову й мовлення, функціональні стилі мовлення.
Підкреслимо, що важливо детальніше ознайомити учнів зі стилем науки: реферат, стаття тощо, системою виражальних засобів наукового стилю, зумовлених метою пізнавально-комунікативного процесу, – якнайточніше передавати думки.
Набуває особливої значущості ознайомлення учнів із жанрами ділового мовлення: дорученням, протоколом, розпискою тощо. На уроках української мови старшокласники вчаться враховувати особливості мовних засобів у різних стилях мовлення, (стилістично диференціювати усне й писемне мовлення, дотримуватися стилістичних норм, уважно ставитися до вибору слова. Особливу роль у вихованні, розвиткові сучасних старшокласників відіграють тексти художнього стилю, що мають значний дидактико-виховний потенціал.
В той же час, основну увагу на уроках слід приділяти формуванню в учнів умінь і навичок добирати літературу з визначеної проблеми; реферувати прочитане, складати конспект, план висловлювання; правильно володіти голосом, доречно використовувати невербальні засоби – жести, міміку; користуватися розмаїттям виражальних мовних засобів; установлювати контакт з аудиторією; аналізувати усний і писемний риторичний текст; об’єктивно оцінювати виступи; аргументовано доводити свою думку, переконувати, викликати бажання висловитися, брати участь у дискусіях, диспутах; моделювати ситуації спілкування послідовно дотримуватися правил ділової гри, переконливо виконувати обрану роль.


 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика / За ред. С.Д. Абрамовича. – Львів: Світ, 2001. – 311 с.
2.    Аніскіна Н.О. Організація профільного навчання в сучасній школі / За ред. Н.О. Аніскіної. – X.: «Основа», 2003. – 176 с.
3.    Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / За ред. Р. Арнхейма. – M.: Прогресс, 1994. – С. 34-49.
4.    Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 368 с.
5.    Бєляєв О. Зміст уроку української мови / О. Бєляєв //Укр. мова і літер. у школі. – 2003. – №4. – С.2.
6.    Біляєв О. Концепція навчання державної мови в школах України / О. Біляєв // Дивослово. – 1996. – № 1. – С. 16.
7.    Біляєв О.М. Навчання української мови в 10-11 класах / За ред. О.М. Біляєва. – К.: Освіта, 1998. – 143 с.
8.    Василишин В. Мова і нація / За ред. В. Василишина. – Дрогобич, 2009. - С. 122
9.    Гойхман О.Я. Речевая коммуникация: Учебник для вузов / За ред. О. Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 272 с.
10.    Голобородько Є.С. Атестація вчителя. Уроки української мови: традиційні, відкриті, нестандартні: готові конспекти, аналіз методиста / За ред. Є.П.Голобородько. – X.: Основа, 2006. – 175 с.
11.    Горошкіна О. М. Теорія і практика навчання української мови в старших класах / За ред. О. М.Горошкіної. – X.: Основа, 2012. – 171 с.
12.    Горошкіна О.М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю / За ред. О.М. Горошкіної. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 362 с.
13.    Горошкіна О.М. Навчання української мови и профільній школі: Навч. посіб. / За ред. О.М. Горошкіна. – Луганськ: СПД Рєзніков B.C., 2007. – 130 с.
14.    Гоцкин Н.Г. Лингвистические факторы беспереводного понимания устных иноязычных высказываний (на материале немецкого языка) / Н.Г. Гоцкин // Обучение рецептивным видам речевой деятельности в школе и вузе. – Хабаровск: Хабаровский гос. пед.ин-т., 1981. – С. 12-22.
15.    Гринина-Земскова А.М. Сочинения в газетных жанрах. 5-9 классы. / под ред. A.M. Грининой-Земсковой. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 2002. – 120 с.
16.    Дергачева Г.И. Методика преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе / под ред. Дергачевой. – М.: Русский язык, 1989. – 248 с.
17.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти: стандарт / За ред. O.A. Кривенко. – К.: КНТ, 2004. – 88 с.
18.    Джидарьян H.A. О месте потребностей, эмоций, чувств в мотивации личности / И. А. Джидарьян // Теоретические проблемы психологии личности. / Под ред. Е.В. Шороховой. – М.: Наука, 1974. – С. 145-169.
19.    Дистервег А. Избранные педагогические сочинения: научно-популярная литература / под ред. А. Дистервега. – М.: Учпедгиз, 1956. – 374 с.
20.    Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови: Посібник для вчителів і студентів / За ред. Т.К. Донченко. – К.: Фундація ім. О. Ольжича, 1995. – 251 с.
21.    Донченко Т.К. Структура уроку української мови / Т. К. Донченко //Укр. мова і літер, у школі. – 2004. – №3. – С. 6-11.
22.    Дорошенко O.A. Елементи дослідницької роботи учнів з мови / O.A. Дорошенко // Укр. мова і літ. в шк. – 1993. – № 4. – С. 20-21.
23.    Дорошенко O.A. Нестандартність при вивченні української мови в середній школі / O.A. Дорошенко // Укр. мова і літ. в шк. – 1990. – № 2-3. – О 20-21.
24.    Жинкин Н.И. Механизмы речи / под ред. Н.И. Жинкина. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958 – 370 с.
25.    Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / под ред Н.И. Жинкина. – М.: Наука, 1982. – 159 с.
26.    Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
27.    Иваницкая Г.М. Уроки развития связной речи: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. Г.М. Иваницкой. – К.: Рад. шк., 1990. – 224 с.
28.    Ипполитова H.A. Текст в системе обучения русскому языку в школе: Учеб. пособие для студентов пед. вузов. / под ред. H.A. Ипполитовой. – М.: Наука, 1998. – 176 с.
29.    Канарский A.C. Диалектика эстетического процесса: генезис чувственной культуры / под ред. A.C. Канарского. – К.: Вища школа, 1982. – 192 с.
30.    Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії / За ред. С.О. Карамана. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.
31.    Караман С.О. Урок як основна форма організації навчання мови / С. Караман // Українська література в загальноосвітній школі: Науково-методичний журнал. – 2004. – № 11. – С. 46-54
32.    Кизенко В. Дидактичні вимоги до створення типових навчальних програм для профільного навчання у старшій школі / В. Кизенко // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 1. – С. 95-100.
33.    Кизенко В. Формування і реалізація профільного навчання у старшій школі / В. Кизенко // Освіта і управління. – 2004. – Т. 7. – № 3-4. – С. 138-146.
34.    Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. Вид. 3-тє. / За ред. А.П. Коваля. – К.: Вища шк., 1982. – 288 с.
35.    Козачук Г.О. Підвищення грамотності учнів: Навчально-методичний посібник / За ред. Г.О. Козачук. – К.: Освіта, 1995. – 160 с.
36.    Колосницына Г.В. Пути оптимального построения и оформления учебного аудиатекста (на материале русского языка как иностранного) / под ред. Г. В. Колосницына. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – С. 10-13.
37.    Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. – 2003. – № 24. – С. 3-15.
38.    Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Л. Костенко // Українське слово: Хрестоматія укр. літ. та літ. критики XX ст.: в 4 кн. – Кн.4. – К., 2001. – С. 21-33.
39.    Кубрякова Е.С. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи / Е. С. Кубрякова, А. М. Шахнарович, Л. В. Сахарный; Отв. ред. Е.С. Кубрякова. – М.: Наука, 1991. – 240 с.
40.    Леонтьев A.A. Место психологии в современной науке о чтении / A.A. Леонтьев // Проблемы социологии и психологии чтения. – М., 1975. – С. 43.
41.    Липова Л. Профільне навчання: проблеми, перспективи, досвід / Л. Липова, В. Малишев, Т. Паламарчук // Освіта і управління. – 2007. – Т. 10. – № 1. – С. 49-56.
42.    Лук’янченко О.Г. Реалізація принципу неперервності у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками та фаховій підготовці студентів-майбутніх словесників: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук. 13.00.04 / О.Г. Лук’янченко. – К., 2003. – 20 с.
43.    Львов М. Р. Риторика / За ред. М.Р. Львова. – М., 1996. – 289 с.
44.    Мацько Л. І., Мацько О.М. Риторика / За ред. Л.І. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 351 с.
45.    Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з української мови: місце лінгвостилістики / Мацько Л. // Диво слово. – 1999. – № 8. – С. 39-41.
46.    Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови: Конструювання. Редагування. Переклад: Посібник для вчителів / За ред. В.Я. Мельничайко. – К.: Рад. шк., 1984. – 223 с.
47.    Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник для студ. вищ. закл. освіти / Керівник авт. колективу С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
48.    Мещеряков В.Н. Типология учебных текстов / под ред. В.Н. Мещерякова. – Днепропетровск: Просвещение, 1980. – 212 с.
49.    Мурашов А. А. Обучение русскому языку и грамотность / A.A. Мурашов // Рус. яз в шк. – М., 1999. – № 6. – С. 3-10.
50.    Мучник B.C. Человек и текст: Основы культуры письменной речи / под ред. Б.С. Мучника. – М.: Книга, 1985. – 252 с.
51.    Непийвода Н. Сам собі редактор: порадник з української мови / За ред. Н. Непийводи. – К.: Укр. книги, 1998. – 170 с.
52.    Николаева Е. Психологические основы обучения грамотности / Е. Николаева // Рус. Словесності. – М., 2000. – № 5. – С. 14.
53.    Онищук В.О. Функції і структура методів навчання: Методический материал / За ред. В. О. Онищука. – К.: Радянська школа, 1979. – 160 с.
54.    Павлов Н.Д. Відкриті уроки з української мови / За ред. Н.Д. Павлова. – X.: Основа, 2008. – 160 с.
55.    Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам / под ред. Е.И. Пассова. – М.: «Русский язык», 1977. – 216 с.
56.    Педагогическое речеведение: Словарь-справочник / Под рид. Т.А. Ладыженской. – М.: Наука, 1998. – 312 с.
57.    Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з російською мовою навчання / За ред. М.І. Пентилюк. – К.: Рута, 2000. – 121 с.
58.    Пентилюк М.І. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: підручник для студентів-філологів вузів / За ред. М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2000. – 264 с.
59.    Пентилюк М.І. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: Підручник/ За ред. М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2005. – 399 с.
60.    Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови / М.І. Пентилюк // Укр. мова і л-ра в школі. – 1999. – № 3. – С. 8-10.
61.    Пентилюк М.І. Теоретичні основи навчання стилістики в середній школі: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / М.І. Пентилюк. – К., 1996. – 55 с.
62.    Пентилюк М.І. Українська мова: Підручник для учнів ст. кл. Серед. навч. закл. нефілол. профілю та абітурієнтів / За ред. М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 272 с.
63.     Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: підруч. для студ. фак-тів журналістики ун-тів / За ред. О.Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1992. – 248 с.
64.    Потебня А.А. Мысль и язык / под ред. А. А. Потебня – К.: СИНТО, 1993. – 192 с.
65.    Прокофьев М. А Заметки о среднем образовании / М. А. Прокофьев // Сов. педагогика. – 1989. – № 3. – С. 82-86.
66.    Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направ, и спец. психологии / под ред. С.Л. Рубинштейн. – С.: Питер, 2000. – 713 с.
67.    Синельникова Л.Н. Социолингвистика: настоящее время / Л.Н. Синельникова // Научные записки Луганского гос. пед. ун-та. Серия «Филологические науки». Сб. науч. трудов [Структура и содержание связей с общественностью в современном мире]. – Луганск: Альма-матер, 2002. – 452 с.
68.    Словник іншомовних слів: словарь / За ред. С.М. Морозова. – К.: Наукова думка, 2000. – 680 с.
69.    Словник-довідник з української лінгводидактики: Словарь / За заг. ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149 с.
70.    Стилістика української мови: Підручник для студ. філол. спец, вищ. навч. закладів /31.1. Мацько, О. М. Сидоренко, О.М. Мацько. – 2-ге вид., виправ. – К.: Вища школа, 2005. – 462 с.
71.    Сухомлинський В.О. Вибрані твори. В п’яти томах. – Т. 1. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Духовний світ школяра. Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1976. – 654 с.
72.    Ушинський К.Д. Рідне слово / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. – Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки. – К.: Радянська школа, 1983. – 489 с.
73.    Хом’як I. Практика навчання орфографії в загальноосвітній школі / І. Хом’як // Укр. мова і л-ра в шк. – 2000. – № 4. – С. 14-17.
74.    Цінько C.B. Аудіювання у навчанні рідної мови (психолого-педагогічний аспект) / С. В. Цінько // Вісник Черкаського університету. Серія «Пед. науки». Вип. 18. – Черкаси, 2000. – С. 147-150.
75.    Цінько C.B. Розвиток у п’ятикласників умінь аудіювання на уроках української мови: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / C.B. Цінько – К., 2001. – 248 с.
76.    Черниш А.П. У добру путь, гімназія / А.П. Черниш // Рад. шк. – 1990. – № 9. – С. 3-7.
77.    Шелехова Г. Комп’ютерні технологи у навчанні мови / Г. Шелехова, А. Манако, Я. Остаф // Дивослово. – 1999.- № 3. – С. 33-35.
78.    Яворська СТ. Формування правописних навичок учнів / С. Т. Яв орська // Дивослово. – 1996.–№ П.–С. 33.

Електронні джерела

79.    Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний, природничо-математичний, спортивний, суспільно-гуманітарний (економічний профіль) напрями. Українська мова 10-11 класів / Уклад. М. Пентилюк, О. Горошкіна, А. Нікітіна. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .
80.    Соколовська Т.П. Організація навчального процесу в профільній школі / Т.П. Соколовська, Н. І. Самойленко, Л.П. Семко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:.

  
 
www.ry-diplomer.com