Комплексне удосконалення перевезень вантажів на прикладі ФОП Рудаков В.О.

ЗМІСТ

ВСТУП    4

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИКИ В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ    9
1.1. Поняття, функції та принципи логістики вантажних перевезень    9
1.2. Матеріальні потоки у логістиці вантажних перевезень та їх характеристика    13
1.3. Основні показники та сутність транспортної системи    16
Висновки до розділу 1     21

РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ    22
2.1. Поняття та види автотранспортних перевезень    22
2.2. Суб’єкти автотранспортних перевезень    26
2.3. Законодавчі засади перевезень автомобільним транспортом    29
2.4. Особливості державного регулювання перевезень в національному сполучені    37
2.5. Ліцензування та сертифікація автоперевезень    46
Висновки до розділу 2    61

РОЗДІЛ III. АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ФОП «РУДАКОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ»    62
3.1. Характеристика транспортного підприємства ФОП «Рудаков Віталій Олександрович»    62
3.2. Аналіз сучасного стану ринку транспортних послуг України    71
3.3. Розрахунок показників ефективності на прикладі транспортування силікатної цегли    75
3.4. Шляхи удосконалення графіку роботи водіїв підприємства ФОП «Рудаков В.О.» на основі принципів логістики вантажних перевезень    82
Висновки до розділу 3    89

РОЗДІЛ IV. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ФОП «РУДАКОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ»    90

ВИСНОВКИ    94
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    97ВИСНОВКИ

Отже, автомобільний транспорт – галузь, яка покликана задовольняти потреби населення і суспільного виробництва в перевезеннях та інших послугах автомобільного, транспорту. Перевізник – суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює автомобільні перевезення пасажирів чи вантажів на комерційній основі. Термін «автомобільні перевезення» означає будь-яке переміщення дорогами, що відкриті для загального користування, навантаженого чи не навантаженого, з пасажирами чи без, транспортного засобу, який використовується для перевезення пасажирів або вантажів.
Згідно із Законом «Про автомобільний транспорт» автотранспортні послуги поділяються на: пасажирські; вантажні; вантажно-пасажирські.
Підсумуємо, що автомобільний транспорт – галузь, яка покликана задовольняти потреби населення і суспільного виробництва в перевезеннях та інших послугах автомобільного, транспорту. Перевізник – суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює автомобільні перевезення пасажирів чи вантажів на комерційній основі. Термін «автомобільні перевезення» означає будь-яке переміщення дорогами, що відкриті для загального користування, навантаженого чи не навантаженого, з пасажирами чи без, транспортного засобу, який використовується для перевезення пасажирів або вантажів. Згідно із Законом «Про автомобільний транспорт» автотранспортні послуги поділяються на: пасажирські; вантажні; вантажно-пасажирські.
Підкреслимо, що суб’єктами правовідносин на автомобільному транспорті є широке коло юридичних та фізичних осіб, які забезпечують транспортне обслуговування, споживають транспортні послуги, створюють умови для здійснення дорожнього руху. Автомобільне підприємство є основною, первинною ланкою системи автомобільного транспорту України. У процесі своєї діяльності автомобільне підприємство несе обов’язки і користується правами, закріпленими в чинних нормативно-правових актах.
Підприємства автомобільного транспорту загального користування повинні також забезпечити належну організацію праці та контролю за роботою водіїв автомобілів.
Законодавство про автомобільний транспорт складається з Кодексу автомобільного транспорту України, законів України «Про транспорт», «Про дорожній рух», «Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливих умовах» та інших нормативно-правових актів України.
Узагальнимо, що управління транспортом – це цілеспрямована діяльність відповідних органів з виконання завдань і функцій у межах компетенції, визначеної нормативними актами. Форми управлінської діяльності залежать від характеру відносин у сфері управління та обсягу і змісту компетенції органу управління. Залежно від юридичних наслідків форми управління транспортом можна поділити на правові і неправові.
Правовий акт управління стосовно транспортного права – це засноване на законодавстві юридично-владне волевиявлення повноважного суб’єкта управління, що спрямоване на встановлення транспортних норм права або породжує, змінює чи припиняє конкретні правові відносини з метою реалізації задач і функцій транспортної діяльності.
Варто зазначити, що вперше державне ліцензування підприємницької діяльності було законодавчо введено в 1991 році. Ліцензування – це необхідна умова здійснення певних видів підприємницької діяльності, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Ліцензуванню підлягає діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом за деякими винятками. Об’єктами сертифікації на автомобільному транспорті є: продукція, послуги і інші об’єкти, якими можуть бути процеси, роботи, системи якості і ін.
Підсумуємо, що ФОП «Рудаков Віталій Олександрович» займає стійке місце на ринку послуг вантажних перевезень. Підприємство має доволі велику конкуренцію, але водночас співпрацює з великими заводами по виробництву плитки, бетонних конструкцій та будматеріалів. Оборот товару, тобто перевезення за день – в середньому 180 тон. Середній дохід за день – 8-10 тисяч гривень. З них: 30% – заправка; 10-15 % – ремонт; 15% – зарплати; 15% послуги менеджера.
Згідно розрахунків робимо висновок, що для перевезення силікатної цегли  потрібно використовувати Iveco EuroStar. В умовах ринкових відносин всі учасники транспортного процесу у виборі  найбільш ефективного типу і марки транспортного засобу. Тому що від нього залежить своєчасність доставки вантажу, збереження вантажу та його товарних якостей, собівартість перевезень.
З метою удосконалення перевезень вантажів підприємством ФОП «Рудаков В.О.» варто ґрунтовно підійти не лише до вибори транспортних засобів, а й до розробки й планування графіку роботи водіїв. Як можливий приклад, ми розробили графік для однієї бригади.
Також підкреслимо, що на підприємстві ФОП «Рудаков Віталій Олександрович» вживаються всі заходи з охорони праці у відповідності з чинним законодавством. Керівник докладає максимум зусиль для збереження здоров’я своїх працівників.
 
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Господарський процесуальний кодекс України. – К.: ЮРИНКОМ ИНТЕР, 2004. – 640 с.
2.    Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» (із змінами, внесеними Законом України від 11.06.97 N 333/97-ВР);
3.    ДСТУ 3410-96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення»;
4.    ДСТУ 3649-97 «Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методики контролю».
5.    Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-ІІІ.
6.    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні» від 7 груд. 2000 р. № 2134-ІІІ // Уряд. кур’єр. – 2001. – 5 січ. – С. 4.
7.    Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 р. N 2745-III
8.    Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.03 р. № 755-IV, із змінами і доповненнями, внесеними законами України, у тому числі Законом України від 16.03.06 р. № 3575-IV
9.    Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.93 N 3353-12;
10.    Закон України «Про захист прав споживачів» від 15.12.93 N 3682-12;
11.    Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року N 1775-III.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 36, ст.299. В редакції Закону N 546-IV від 20.02.2003
12.    Закон України «Про ратифікацію Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 19, ст.179
13.    Закон України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 51, ст.446) (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст.36 N 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.41 N 507-XIV (507-14) від 17.03.99, ВВР, 1999, N 18, ст.138)
14.    Конституція України. – Х.: Фактор, 2008. – 144 с.
15.    Методика застосування працівниками органів автомобільного транспорту Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом N 82 від 14.11.2000 (Наказ Мінтрансу).
16.    Наказ № 4/8 – наказ Мінтрансу і Міносвіти «Про затвердження зразка договору про разове перевезення організованих груп дітей» від 09.01.98 р. № 4/8.
17.    Наказ № 431/7 – наказ Мінтрансу і Міносвіти «Про затвердження зразка довгострокового договору на перевезення організованих груп дітей» від 10.12.97 р. № 431/7.
18.    Наказ № 433/5 – наказ Мінтрансу і Держкомтуризму «Про затвердження зразка довгострокового договору на перевезення туристів» від 10.12.97 р. № 433/5.
19.    Наказ № 5/9 – наказ Мінтрансу і Міносвіти «Про затвердження зразка дозволу на перевезення груп дітей» від 09.01.98 р. № 5/9.
20.    Наказ № 6/4 – наказ Мінтрансу і Держкомтуризму «Про затвердження зразка договору про разове перевезення туристів» від 09.01.98 р. № 6/4.
21.    Наказ Держпідприємництва та Мінтрансу України «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом» від 16.01.2001 р. №6/18. Зареєстровані в Мін’юсті України 29.01.2001 р. за №83/5274
22.    Наказ Держпідприємництва України, Мінтрансу України від 16.01.2001 р. №6/18 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом»
23.    Наказ Держстандарту України та Мінтрансу України «Про затвердження Правил сертифікації послуг автомобільного транспорту» від 19 берез. 1999 р. № 119/156 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 13. – Ст. 536.
24.    Наказ Мінтрансу N 363 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» від 14.10.97.
25.    Постанова № 176 – Постанова КМУ «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» від 18.02.97 р. № 176.
26.    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» від 03.12.2008 № 1081
27.    Постанова КМУ «Питання Державної адміністрації автомобільного транспорту» від 3 вересня 2008 р // Офіційний вісник України, 2008 p., № 18, ст. 490
28.    Постанова КМУ «Про вдосконалення системи ліцензування внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом» від 17 серп. 1995 р. № 656 // Зібр. постанов Уряду України. – 1996. – № 1. – Ст. 7.
29.    Постанова КМУ «Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом» від 29 січ. 1999 р. № 104 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 5. – Ст. 164.
30.    Постанова КМУ «Про Концепцію розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами» від 23 вересня 1996 р. N 1164 // (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1257 від 12.11.97 N 1336 (1336-98-п) від 25.08.98 )
31.    Постанова КМУ «Про порядок ліцензування підприємницької діяльності» від 3 липня 1998 року № 1020 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 16 липня.
32.    Постанова КМУ «Про приєднання до Угоди про маси і габарити транспортних засобів, що здійснюють міждержавні перевезення автомобільними дорогами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав» від 29 жовт. 1999 р. № 2020 // Уряд. кур’єр. – 1999. – 8 груд.
33.    Постанова КМУ «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» від 29 листопада 2000 р. N 1755.(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 515 від 16.05.2001, N 561 від 23.05.2001, N 1143 від 7.08.2002)
34.    Указ Президента України «Пpо вдосконалення упpавління тpанспоpтним комплексом Укpаїни» від 11 веpес. 1995 p. // Уpяд. куp’єp. – 14 веpес. – С. 4.
35.    Цивільний процесуальний кодекс України (на 15.05.2008) К. Паливода, 2008 – 156 с.
36.    Цивільній кодекс України зі змінами і доповненнями від 19.01.2013. – К.: Ліга-Закон, 2013. – 385 с.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

37.    Автомобиль и автоперевозки как объект налогообложения / под ред. Назарбаева Р., Назарбаева И., Чимшит О. и др. –Днепропетровск: Изд. Дом «Баланс-Клуб». – Ч. 2. – 1999. – 124 с.
38.    Автомобильные перевозки: организация и учт / под ред. Л.Мирошниченко, Г.Сапрыкин. – Х.: Изд. дом «Фактор», 2004. – 520 c.
39.    Автотпослуги: облік і оподаткування // Дебет-кредит – №5, 2003.
40.    Ардельянова О. В. Место и роль государства в регулировании рынка автотранспортных услуг / О.В. Ардельянова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – К., 1997. – Вип. 2. – С. 38-46.
41.    Бажан Л. И. Модель выбора варианта функционирования автотранспортного предприятия / Л.И. Бажан // Информационные технологии в моделировании и автоматизации экономических процессов: Сб. науч. тр. – К., 1998. – С. 10-12.
42.    Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок: пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. – 640 с.
43.    Бережна А. Управління логістичною системою / А. Бережна // Менеджмент Росії та за кордоном. – 2003. – № 5.
44.    Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право / под ред. И.М. Брагинского. – М.: «Статут», 2007. – 909 с.
45.    Вантажні автомобільні перевезення: навч. посіб./ М. Г.Босняк. –К.: Слово, 2010. – 408 c.
46.    Вантажознавство: Вантажі, правила перевезень, рухомий склад: Навч. посіб. / під ред. Є.Вільковський, І.Кельман, О.Бакуліч. – 2-е вид., перероб. і доп. – Л.: Інтелект-Захід, 2007. – 496 c.
47.    Вінник О. М. Господарське право: навчальний посібник. 2-ге вид змін і доп. / під ред. О.М. Вінник. – К.: 2009. – 766 с.
48.    Гаджинский A. M. Логистика: Учебник для высш. и сред. спец. учеб. завед. / под ред. А.М. Гаджинского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Информ.-внедрен. центр «Маркетинг», 2005. – 376 с.
49.    Господарське право: Практикум / під ред. В.С. Щербини. – К.: Юрінком, 2001. – 412 с.
50.    Григор’єв Г. С. Суть ринку автотранспортних послуг в сучасних умовах господарювання / Г.С. Григор’єв // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. пр. – К., 1998. – Вип. 3. – С. 207-212.
51.    Григорьєв Г. С. Правове та економічне забезпечення господарського механізму взаємодії автотранспортного підприємства та обслуговуємої клієнтури / Г.С. Григорьев // Проблемы повышения эффективности инфраструктуры: Сб. науч. тр. – К., 1996. – С. 63-66.
52.    Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособ. для вузов / по ред. А.Э. Горева. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 288 c.
53.    Грузовые автомобильные перевозки: учебник / под ред. А. И. Воркут. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – К.: Вища шк., 2001. – 447 c.
54.    Грузовые автомобильные перевозки: учебник / под ред. М. С. Ходош. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001. – 208 c.
55.    Гук М. Далі їхати нікуди: (Автотpанспоpт) / М. Гук // Робітн.газета – 1997. – 18 лют. – С. 2.
56.    Дахно І.І. Міжнародне економічне право / під ред. І.І. Дахно. – К.: центр навчальної літератури, 2006 – 272 с.
57.    Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга / под ред. В.Н. Дегтяренко. – М.: Гардарики, 1996. – 120 с.
58.    Демішкан В. Ф. Роль автодорожнього комплексу України в сучасних умовах: проблеми і шляхи розвитку: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 22-25.
59.    Договори у господарській діяльності: практичний посібник / під ред. О. М. Роїна. – 3-тє вид., доп. – К.: 2009 – 800 с.
60.    Заенчик Л. Г. Развитие экспортного потенциала автомобильного транспорта Украины / Л.Г. Заенчик // Транспортный комплекс Украины: экономика, организация, развитие: Сб. науч. тр. – К., 1996. – Вып. 3. – С. 154-170.
61.    Заіка Ю. О. Українське цивільне право: Навчальний посібник / під ред. Ю.О. Заіка. – 2-ге вид змін і доп. – К.: 2008. – 368 с.
62.    Іжевський В.К. Транспортне право України / під ред. В.К. Іжевського. – К.: КНЕУ, 2008 – 292 с.
63.    Контракти переконалися: уздовж українських доріг – безмежне поле для бізнесу» (№ 22, травень 2000)
64.    Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник / під ред. Є.В. Крикавського. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 416 с.
65.    Левковець П.Р., Марунич В.С. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник / під ред. П.Р. Левковець. – 3-є видання, виправлене та доповнене. – К.: Арістей, 2005. – 292 с.
66.    Мирошниченко Л., Сапрыкин Л., Михайленко Е. Автомобильные перевозки: организация и учет / под ред. Л. Мирошниченко. – 8-е изд. – Х.: Фактор, 2009. – 688 с.
67.    Неруш Ю. М. Логистика: Учебник для вузов / под ред. Ю.М. Неруша. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 390 с.
68.    Норми продуктивності та витрат палива на перевезення вантажів автомобільним транспортом в агропромисловому комплексі/ Укр.наук.-дослід.ін-т; Укр.наук.-дослiд.iн-т. – К, 2012. – 208 c.
69.    Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху: навч. посіб. / під ред. В. М.Герзель, М. М.Марчук, М. А.Фабрицький, О. П.Рижий. – Рівне: НУВГП, 2008. – 200 c.
70.    Організація перевезення вантажів у сільському господарстві. – Житомир: Полісся, 2003. – 162 c.
71.    Основи теорії транспортних процесів і систем: навч. посіб. / під ред. М. Ф. Дмитриченко, Л. Ю. Яцківський, С. В. Ширяєва, В. З. Докуніхін. – К.: Слово, 2009. – 336 c.
72.    Основы логистики: Учеб. пособие / под ред. Л. Б. Миротина, В. И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 200 с.
73.    Перевезення небезпечних вантажів: Навч. посіб. / під ред. П.Р.Левковець, О.І.Мельниченко, Д.В.Зеркалов. – К.: Арістей, 2005. – 268 c.
74.    Плушников К. И. Транспортно-экспедиторские операции / под ред. К.И. Плушникова. – М., 2007. – 381 с.
75.    Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 15.05.97 N 01-8/167)
76.    Развадовський В. Функції державного управління транспортною системою України / В. Развадовський // Право України 2008. – № 5 – С.121-126
77.    Савин В. И., Щур Д. Л Перевозки грузов автомобильным транспортом: Справ. пособие / под ред. В.И. Савина. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Дело и сервис, 2007. – 218 с.
78.    Саркисов С.В. Организация и управление доставкой товаров во внешнеэкономических связях (основы логистики): Учеб. пособие / под ред. С.В. Саркисова. – М., 2008. – 287 с.
79.    Транспортне право / під ред. Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с.
80.    Харитонов Е.О. Правове регулювання перевезень в Україні / під ред. Е.О. Харитонова. – К.: Право, 2006. – 560 с.
81.    Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн. / під ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнецової. – К.: Юрінком, 2001. – 528 с.
82.    Чигринець І. А. Планування провізних можливостей автотранспортного підприємства в умовах ринку / І.А. Чигринець // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб наук. пр. – К., 2007. – Вип. 2.
83.    Штефан М.Й. Цивільний процес / під ред. М.Й. Штефана. – К.: Ін Юре, 2003. – 489 с.
84.    Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту / під ред. Л.Ю. Яцківського. – К., Арістей, 2007. – 504 с.


 
 
www.diploma-home.com

agroxy.com/prodat/kukuruza-141/harkovskaya-obl

best-drones.reviews