.

Стильові особливості ранньої лірики Гете

ЗМІСТ
Зміст……………………………………………………………………………….2
Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ 1 Рання творчість Й.В. Гете в контексті світової культури……………6
1.1 Вплив епохи та літературної комунікації на ранню творчість Гете……6
1.2 Рання лірика Гете як об’єкт літературознавства………………………....8
Розділ 2 Особливості творів раннього періоду творчості Гете……………….12
    2.1 Структурний аналіз ліричних творів 1767-1775 років………………….12
    2.2 Психологічні мотиви написання творів та їх відображення у тексті…..16
Висновки…………………………………………………………………………..20
Список використаних джерел…………………………………………………….

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст./За ред. М. Зубрицької.– Львів, 1996.
2.    Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник/За наук. ред. Олександра Галича. – Київ: Либідь, 2001. – 488 с.
3.    Гете Й.В. Вибране: навч. посіб./Упорядкув., передм. та прим. К.Я. Кусько. – К.: Грамота, 2005. – 528 с.: іл.
4.    Домбровський В. Українська поетика. З додатком: Про найважливіші роди прози: підруч. для серед. шкіл і для самонавчання. – Львів, 1924. – 175.
5.    І. Франко. Із секретів поетичної творчості.
6.    Коцюк Л.М. Методичні рекомендації по написанню курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з напрямку «філологія». – Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 46 с.
7.    Лесин В.М. Литературоведческие термины: справочник. – К.: Рад. шк.,1985. – 251 с.
8.    Літературознавчий словник-довідник: За ред. Гром'яка Р., Коваліва Ю. – К., 1997.
9.    Аникст А.А. Творческий путь Гете. – М.: Худож. лит., 1986. – 543 с.
10.    Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 234-407
11.    Виноградов В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963.
12.    История всемирной литературы: В 8 томах/АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; Гл. редкол.: Г.П. Бердников (гл.ред.), А.С. Бушмин, Ю.Б. Виппер (зам.гл.ред.), Д.С. Лихачев, Г.И. Ломидзе, Д.Ф. Марков, А.Д. Михайлов, С.В. Никольский, Б.Б. Пиотовский, Г.М. Фридлендер, М.Б. Храпченко, Е.П. Челышев. – М.: Наука, 1983-1994.
Пахсарьян Н.Т. История зарубежной литературы XVII – XVIII веков: учебно-методическое пособие.
Психоанализ и литература: психотерапевтическая энциклопедия. Шлях
13.    Тураев С.В. Гете и формирование концепции мировой литературы. – М., 1989. – 357 с.
Jane K. Brown. Johan Wolfgang von Goethe. Шлях до джерела:
Johan Wolfgang von Goethe, Francois-Jean-Philibert Aubert de Vitry. Memoirs of Goethe: written by himself/printed for H. Colburn, 1824. – 350 p.