.

Діяльність органів державної влади у сфері інформування населення

 

                                 ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………3-4
Розділ І. Теоретичні та правові аспекти поширення інформації органами державної влади та місцевого самоврядування……………………………5-14
Розділ ІІ. Характеристика діяльності Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Острозької районної державної   адміністрації…………………………………………………………………15-19
Розділ ІІІ. Аналіз ефективності роботи Відділу внутрішньої політики та інформації Острозької РДА (за результатами соціологічного дослідження)…………………………………………………………………20-24
Висновки……………………………………………………………………..24-26
Список використаних джерел та літератури………………………………27-29
Додатки……………………………………………………………………….30-33
                               ВИСНОВКИ
                                       
В сучасному світі одним із найпотужніших ресурсів стає інформація. Сьогодні науковці і досі не можуть сформулювати єдиного визначення даному поняттю, але погоджуються з важливістю та актуальністю вивчення його особливостей. Законодавство України тлумачить поняття інформації як документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому середовищі.
У політичній системі інформація відіграє одну із ключових ролей, оскільки від того яким чином буде поширюватись інформація в суспільстві, на скільки буде відкритий доступ до інформаційних ресурсів, яким чином відбуватиметься обмін інформацією між владою та суспільством залежать такі характеристики держави як рівень розвитку громадянського суспільства, політичної культури, стан політичної компетентності та поінформованості громадян та інше.
Велику роль у процесі обміну інформацією між владою і суспільством відіграє стан висвітлення політичної ситуації та дій посадовців самими органами державної влади, а зокрема уповноважених на це структур (інформаційними службами, засобами масової інформації органу державної влади чи органу місцевого самоврядування).
Законодавство регулює відносини у сфері інформації таким законодавчими актами як Конституція України, ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», ЗУ «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» та іншими законодавчими актами. Широкого розголосу набуло прийняття змін до ЗУ «Про інформацію», в якому йдеться про спрощення процесу надання громадянам інформації органами державної влади та форми подання інформаційних запитів. Цим планується полегшити систему отримання громадянами інформації.
Стосовно аналізу діяльності Відділу внутрішньої політики та інформації Острозької РДК як інформаційного відділу, що за законом повинен інформувати населення про справи у державі потрібно відмітити, що згідно положень про діяльність Відділу внутрішньої політики та інформації Острозької РДА займається інформуванням громадськості, проводячи щомісячні лекції, публікуючи матеріали у місцевій газеті «Життя і слово», проводить аналіз суспільно-політичної ситуації, проводить постійний моніторинг громадської думки за допомогою соціологічних опитувань, надає інформацію громадянам, задовольняючи їх інформаційні потреби. Подає щомісячні звіти на розгляд сесії Острозької Районної ради, голові райдержадміністрації та Головному управлінню з питань внутрішньої політики та інформації Обласної Державної адміністрації.
Результати проведеного соціологічного дослідження серед жителів Острозького району показали, що ефективність лекцій, які проводить Відділ внутрішньої політики та інформації є невисокою, оскільки лише 11,3% опитаних вказали, що брали участь у подібних заходах і жоден з опитаних не вказав, що черпає інформацію про політичні події із Днів інформування громадськості. Також дослідження продемонструвало, що зацікавленість політикою у жителів Острозького району виявилась досить високою, але про нестачу політичних знань теж зазначили більше половини респондентів. Це може свідчити про якість подання матеріалів та недосконалість форми інформування населення органами місцевої влади. Також це свідчить про невисоку якість та ефективність проведення Днів інформування громадськості в Острозькому районі.
 Можна зробити висновок, що існують деякі невідповідності між звітами, які демонструють роботу відділу та реально існуючою ситуацією в районі. Оскільки звіти не відображають реальний стан речей. Для покращення існуючого стану необхідно запровадити нові концептуальні підходи до подачі інформації громадськості, щоб задовольнити інформаційні потреби населення та якісно проінформувати жителів району про діяльність державних органів.


 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.     Брегеда А. Ю. Основи політології. [Текст]: [навчальний посібник]. К.: КНЕУ, 2000.- 312 c.
2.    ВР ухвалила зміни до закону про інформацію [Текст]. Правова держава. – 2011. – 30 листопада[Електронний ресурс].- Режим доступу://http://ukrpravo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3078:2010-11-30-14-46-58&catid=5:news&Itemid=5. – Назва з екрану.
3.    Галактіонова І. В. [Текст] Фактори впливу на формування політичної культури молоді 90-их рр. ХХст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/.../13_galaktionova_iv. - Заголовок з екрану.
4.    Головенко Р. Закон про інформацію: тепер цензурою буде також і втручання власника ЗМІ в творчий процес. [Текст]/ Роман Головенко// Телекритика. – 2011. –6 лютого. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://antiraider.ua/ucp_mod_ucp_site_arts_show_530.html. – Заголовок з екрану.
5.    Гриценко О. Закон про інформацію: фас для журналістів [Текст]/ Оксана Гриценко// Телекритика. – 2011. – 15 січня. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.telekritika.ua/daidzhest/2011-01-15/59194?theme_page=90&. – Заголовок з екрану.
6.    Гриценко О. Політична комунікація. Скільки конструктивного, а скільки деструктивного? [Текст]// Віче. - №9 (138). - 2003. - с. 76
7.     Інформування громадськості та співпраця зі ЗМІ [Текст]. Методичний посібник для фахівців системи соціального захисту населення. – Київ, 2007.- с. 29
8.    Корчагін М. Поняття інформації як цивільно-правової категорії [Текст]// Юридичний журнал. – 2006. - вересень [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2392.- Заголовок з екрану.
9.    Кулиев И.О. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления (муниципалитетов) в сфере правопорядка. [Текст] – М., 2002. – 240 с.
10.    Політологічний енциклопедичний словник [Текст] /Упорядник В. П. Горбатенко. - 2-е вид., доп., і перероб. - К.: Генеза. - 2004. – 632 с.
11.    Політологія [Текст] / за ред. А.Колодій. - К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000, - 850 с.
12.    Політологія [Текст]: [Навчальний посібник] / Юрій М.Ф. - К.: Дакор, КНТ, 2006. – 350 с.
13.    Про захист персональних даних: Закон України від N 2297-VI від 01.06.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2297-17.-  Назва з екрану.
14.    Про інформацію: Закон України Закон  № 2657-XII вiд 02.10.1992р   [Електронний ресурс].- Режим доступу // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12.- Назва з екрану.
15.    Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України  від 09.01.2007 №537-16. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу//http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16. - Назва з екрану.
16.    Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України від 14.01.2006  № 3199-15. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=539%2F97-%E2%F0. – Назва з екрану.
17.    Пробийголова Н. Деякі тенденції процесу політичної соціалізації молоді [Текст] // Політичний менеджмент. - 2005. - № 4 (13). – 81 с.
18.    Проект закону «Про доступ до публічної інформації" N 2939-VI від 13.01.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу// http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33015. -Назва з екрану.
19.    Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про інформацію" (щодо приведення норм Закону України "Про інформацію" у відповідність з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод) № 8201 від 03.03.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу// http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=39837. - Назва з екрану.
20.    Проскуріна О. Удосконалення форм соціалізації і процес становлення особистості [Текст]// Політичний менеджмент. – 2003. - №2. – 78 с.
21.    Узагальнені матеріали  по факту проведення Дня інформування 22 лютого 2010 року Відділом внутрішньої політики та інформації Острозької РДА// Особистий архів автора
22.    Узагальнені матеріали  по факту проведення Дня інформування 26 жовтня 2010 року Відділом внутрішньої політики та інформації Острозької РДА// Особистий архів автора
23.    Узагальнені матеріали  по факту проведення Дня інформування 28 вересня 2010 року Відділом внутрішньої політики та інформації Острозької РДА// Особистий архів автора


 
 
здесь top-obzor.com

лечение булимии