Еколого-економічні проблеми розвитку Донбасу

 
ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ  1
Теоретичні основи дослідження еколого-економічних проблем…………………5
1.1.  Сутність еколого-економічних проблем ……………………………………..5
1.2.  Причини виникнення еколого-економічних проблем ………………………6
1.3 .  Державне регулювання еколого-економічних проблем..................................9
РОЗДІЛ 2
Оцінка еколого-економічного стану Донбасу……………………………………11
2.1Загальна характеристика екологічної ситуації Донбасу………………….......11
2.2.Динаміка показників еколого-економічної  ситуації в Донбасі…………......16
2.3. Оцінка ефективності державного регулювання, щодо подолання еколого-економічних проблем регіону…………………………………………………………..23
РОЗДІЛ 3
Напрямки покращення еколого-економічної ситуації Донбасу …………….....27
3.1. Шляхи раціонального використання природних ресурсів………………….27
3.2. Напрямки удосконалення державного регулювання еколого-економічної ситуації Донбасу……………………………………………………………………........32
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….. 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...…. 36


ВИСНОВКИ
Екологічні проблеми – це зміни природного середовища в результаті антропогенних дій, що ведуть до порушення структури і функціонування природних систем і призводять до негативних соціальних, економічних та інших наслідків. Поняття екологічної проблеми є антропоцентричним, оскільки негативні зміни в природі оцінюються щодо умов існування людини.
Причинами еколого-економічних проблем є, насамперед, антропогенний вплив, який набуває неймовірних масштабів, а також економіка та промисловість регіону.
Донецький вугільний басейн (Донбас) — найважливіший вугільний басейн в Україні. На Донбасі виробляється чверть валового національного продукту країни. Разом з тим, на Донбасі одна з найгірших екологічних ситуацій країни.
Екологічну ситуацію на Донеччині можна розглядати, як занадто важку. Даний район насичений екологічно небезпечними об’єктами, які викидають надзвичайно велику кількість шкідливих речовин та утворюють масу відходів, але, останнім часом, за рахунок скорочення промисловості та технічно наукового прогресу, показники зменшилися.
Екологічна ситуація на Донбасі тісно пов'язана зі станом природних умов і природних ресурсів, з потребами в ресурсах, технологіями їх добування, перероблення, використання, утилізацією відходів та ін.
 Динаміка екологічних показників свідчить про скорочення викидів в атмосферу шкідливих речовин та про зменшення відходів, але незважаючи на це, екологічна ситуація Донбасу критична.
Екологічні дослідження ґрунтів, річок, рослин, аерозольних випадінь і медико-біологічні дослідження промислових агломерацій Донбасу свідчать про перебування його в стані екологічної кризи.
На території Донбасу створено декілька установ, адже для того, щоб покращити стан Донбасу потрібно ефективно регулювати екологію регіону. Потрібно слідкувати за викидами та відходами. Прослідкувати, щоб на найбільш забруднюючих підприємствах були вмонтовані очисні споруди. Відомо, що потужність існуючих на даний момент очисних споруд набагато більша, ніж та, на яку вони працюють. Також бажано припинити діяльність неприбуткових, безперспективних підприємств.
Донбас – найбільш економічно розвинений регіон України. Щодо Донецького економічного району, який повністю належить його території, то він дає 21 % промислової та 8 % сільськогосподарської продукції країни. Але, не дивлячись на це, він має економічні проблеми.
Щодо економічної ситуації, то вона не є настільки критичною, як екологічна. Екологічні чинники спричиняють економічні проблеми. Найгостріше постає проблема реконструкції шахт, оскільки їх стан є досить незадовільним і призводить до численних аварій та людських втрат.
Підприємства Донбасу потребують значних реконструкцій, адже від них залежить економіка не лише Донбасу, а й усієї країни, так як Донбас є найбільш індустріальним регіоном.
Отже, розглянувши еколого-економічні проблеми розвитку Донбасу, ми можемо сказати, що перспективи на покращення присутні, але вони потребують матеріаловкладень, та кращого регулювання з боку держави.   
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Кодекс України «Про надра» від 1994 року // Відомості Верховної Ради (ВВР) - 2003.     - № 32.
2.    Положення про міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, zakon.rada.gov.ua
3.    Бачинський Г. О., Берна Н. В., Бондаренко В. Д. «Основи соціоекології» -  К., 1995. – 235с
4.    Галиця І. «Інновації у контексті еколого-економічнихпроцесів//Вісник НАН України.
5.    Дорогунцов С. В. Заяць Г. А. Пітюренко Ю. І. «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка» - Навчальний посібник. 325с
6.    Енциклопедія під редакцією С. В. Мочерного -  К. - 2003 – т. 1. – 864 с.
7.    Злобін Ю. А. «Основи екології» -  К.: Видавництво Лібра , ТОВ, 1998, 248 с.
8.    Іванух Р., Данилишин Б. «Природо-ресурсний потенціал України і шляхи підвищення його використання» // Економіка України. — 1998. -  №11
9.    Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. «Географія» -  К.:Видавництво Літера, 2009 – 608с.
10.    Ковалевський В. В. «Розміщення продуктивних сил. Регіональна економіка», – К-1999.
11.    Мельник Л. Г., Шапочка М. К., Балоцький О. Ф. «Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористування» -  Пiдручник. – 3-тє вид., випр. i допов. – Суми : ВТД «Унiверситетська книга», 2006. – 367 с.
12.     Хвесик М. А., Горбач Л. М.,Пастушенко П.П. «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка» . — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 245с.
13.    Черевко Г. В., Яцків М. І. «Економіка природокористування» — Львів: Світ, 1995 — 203 с.
14.    Чернюк Л. Г., Клиновий Д. В. «Розміщення продуктивних сил України» — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 245с.


 
 
еще по теме

https://bestseller.reviews

agroxy.com/prodat/shrot-163/ivano-frankovskaya-obl