Роль та місце Європейського союзу в українській політиці 2

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ СТОСОВНО УКРАЇНИ    7
1.1 Спільна стратегія ЄС щодо України    7
1.2 Переговори ЄС та України щодо зони вільної торгівлі    10
1.3 Європейська політика сусідства та її вплив на формування української політики    17
1.4 Новий напрямок співробітництва Україна-ЄС у форматі «Східне партнерство»    24
Висновки до першого розділу    29
РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ РОЗШИРЕННЯ ЄС НА НАПРЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ    30
2.1 Зміни та вплив в торгівельній політиці за умов розширення ЄС    30
2.2 Політика Європейського союзу щодо міграційних процесів в Україні    33
Висновки до другого розділу    37
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТА ВИКОНАВЧОЇ ГІЛОК ВЛАДИ    38
3.1 Демократизація органів публічної влади та внесення змін до Основного Закону    38
3.2 Підвищення прозорості діяльності Парламенту, залучення громадськості у законодавчий процес та реформування виборчої системи    44
Висновки до третього розділу    49
ВИСНОВКИ    50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Джерела

1.    Європейський Союз: консолідовані договори. – К.: Роrt-Rоyаl, 1999. – 206 с.
2.    Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджена Законом України від 18 березня 2004 р. № 1629 - ІV.
3.    Конституційні акти Європейського Союзу / Упоряд. Г. Друзенко; Наук. ред. В. Посельський; За заг. ред. Т. Качка. – К.: Юстиніан, 2005. – 512 с.
4.    Послання Європейської Комісії «Ширша Європа – сусідство: новий вимір відносин із нашими східними та південними сусідами» від 13 березня 2003 р.
5.    Послання Європейської Комісії до Європарламенту та Ради ЄС «Прокладаючи шлях до нового інструменту сусідства» від 1 липня 2003 р.
6.    Послання Європейської Комісії до Ради (ЄС, ЄВРАТОМ) та Європарламенту «Про інструменти зовнішньої допомоги у рамках майбутньої фінансової перспективи 2007-2013 років» від 26 вересня 2004 р.
7.    Програма інтеграції України до Європейського Союзу станом на 27 березня 2007 року.
8.    Регламент (ЄС) № 1638/2006 Європейського парламенту і Ради від 24 жовтня 2006 р. «Щодо загальних положень Європейського інструменту сусідства та партнерства».
9.    Розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2005 році Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки» від 23 грудня 2004 р. № 959-р)


Література

10.    Березовська І. Передумови підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2003. – Вип.42 (Ч.1). – С.157–162.
11.    Більше ніж сусіди. Розширений Європейський Союз та Україна – нові відносини: Заключний звіт / Ред.: М. Валь, К. Волчук, Г. Громадський, О. Сушко. – К.: МФВ, Варшава: Фонд ім. С. Баторія, 2004. – С.106.
12.    Борко Ю. Европейский союз: углубление и расширение интеграции // МЭМО. – 1998. – № 8.
13.    Говоров В. Українські ЗМІ почули зовсім не те, що сказав єврокомісар // Телекритика. – 13.04.2008. – С.9.
14.    Горбунова Л. Європейський вибір: адаптаційні процеси в Україні // Юридичний вісник України. – 2002. – № 52 (340). – С.25–27.
15.    Демчик П. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції: Навч. посібник /М–во оборони України. – К.: ППП, 2004. – 252 с.
16.    Джерела інформації про європейську інтеграцію: Матеріали тренінгу і журн. майстерні: Зб. / Громад. орг «Європ. діалог»; За підтримки Європ. програми Міжнар. фонду «Відродження»; Підгот.: Я. Боренько, Т. Карпюк, О. Бесклєтко. – Л.: ГО «Європ. діалог», 2006. – 188 с.
17.    Довідник з європейських джерел про Європейський Союз в Україні: 2005 /Представництво Європ. Комісії в Україні та Білорусі. – К.: Представництво ЄС в Україні, 2005. – 28 с.
18.    Европейское право: Учеб. для вузов / под общ. ред. д. ю. н., проф. Л.М. Энтина. – М., 2007. –365 с.
19.    Європейська інтеграція та Україна / За ред.В. Є. Новицького, Т.М. Пахомової, В.І. Чужикова. Навчально-методичний посібник. – К.- Кельн, 2002. – 213 с.
20.    Європейський Союз і НАТО – випробування для України: Зб. наук. праць /Всеукр. жіноче т–во ім.О. Теліги; Нац. ун–т «Києво–Могил. Акад. «; Посольство Респ. Польща в Україні; Ін–т журналістики Київ. нац. ун–ту ім.Т. Шевченка; Відп. за вип.О. Кобець. – К.: Універс, 2002. – 92 с.
21.    ЄС – Україна – посилення стратегічного партнерства // Євробюлетень. – 2005. – №2. – С.6–7.
22.    Западно–европейские страны: особенности социально–экономических моделей / Под ред.В.П. Гутника. – М.: Наука, 2002. – 271 с.
23.    Захаров А. Налоговое право Европейского Союза: действующие директивы ЕС в сфере прямого налогообложения /Пепеляев, Гольцблат и партнеры. – М.: Вольтерс Клувер, 2006. – 119 с.
24.    Кафарський В. Україна–ЄС: нові перспективи націотворення // Політичний менеджмент. – 2005. – №3. – С.3–15.
25.    Козак Ю., Ковалевський В., Ржепішевський К. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 670 с.
26.    Копійка В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. – К.: Юрид. думка, 2005. – 448 с.
27.    Кравчук І., Парапан М. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС /М–во юстиції України; Центр європ. та порів. права. – К.: Вид. дім «Слово», 2005. – 320 с.
28.    Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО: інтегр. перспективи України / В.Р. Сіденко; Відп. ред. В.А. Горба. – 2-е вид. доп. та перероб. – К., 2004. – 88 с.
29.    Литвин В. Економічні аспекти ролі України у формуванні Європи сьогодення та Європи майбутнього // Стратегічна панорама. – 2001. – № 2. – С.27
30.    Макогон Ю., Ляшенко В., Кравченко В. Регіональні економічні зв’язки і вільні економічні зони: Підручник. – Донецьк: Альфа–прес, 2004. – 544 с.
31.    Макогон Ю., Орехова Т. Глобализация и Украина в мировой экономике. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 478 с.
32.    Михайлів М. Правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – Вип.38. – 2003. – С.340–346.
33.    Міжнародні організації: Навчальний посібник/ За редакцією Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с.
34.    Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. – Львів: ІРД НАН України, 2003. – 222 с.
35.    Муравйов В. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). – К.: Академ-Прес, 2002. – 426 с.
36.    НАТО та євроатлантична інтеграція України: Метод. посіб. з англ. мови для слухачів спец. «Державне управління» / Нац. акад. держ. управління при Президентові України; Одес. регіон. ін–т держ. упр.; Уклад. Л.Л. Шатух; За ред. В.М. Кривцової. – О.: ОРДУНАДУ, 2005. – 104 с.
37.    Паньков В. Общеевропейское экономическое пространство возможности и перспективы // МЭ и МО. – 2003. – № 3. – с.24–30.
38.    Політика європейської інтеграції: Навч. посібник для внз / Ред. Воронкова В. Г.; М-во освіти і науки України. – К.: Професіонал, 2007. – 509 c.
39.    Право Европейского Союза: Учебник для вузов / под ред. проф. С.Ю. Кашкина. – М., 2006. – 240 с.
40.    Псільський В. Європейський поступ України. // Політична думка. – 2003 р. – №.2–3, стор.78–90.
41.    Регіональна політика ЄС після розширення: Аналітичні оцінки / Нац. ін–т стратегічних досліджень (Закарпатський філіал); Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні; Ред. колегія: О.С. Власик, С.І. Мітряєва (голов. ред), В.О. Приходько. – Ужгород: Ліра, 2004. – Ст.138 – 144.
42.    Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні /В. Колотій, В. Пила, О. Шатковський, С. Яременко; М-во юстиції України; Центр європ. та порівн. права. – К.: ТОВ «Ніка-Принт», 2005. – 768 с.
43.    Рудяков П. ЄС – Україна: Еволюція підходів. // Політична думка. – 2002 р. – № 1. – с.87–96
44.    Сидорук Т. Інтеграційні процеси в сучасній Європі/Т. Сидорук. – Львів, 2010. – 352 с.
45.    УКРАЇНА – ЄС: новий старт: Зб. матеріалів з питань європейської інтеграції України /Підібрано Секретарем польсько–американської ініціативи про співпрацю ПАУСІ та пол. – укр. фундацією співпраці ПАУСІ. – Б. м., Б. в., 2005.
46.    Україна на шляху до Європейського Союзу / Ред. Я. Хофмокл та ін. – Варшава: Упр. європ. інтеграції, 2006. – 189 с.
47.    Україна стає ближчою до Європейського Союзу // Представництво Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусі. – К., 2004. – С.12.
48.    Україна та ЄС: Сьогодні та завтра... // Українське слово. – 2003 р. № 40, с.1–3.
49.    Цегельний Б. Політична криза перекриває Україні шлях до ЄС // БезЦензури. – 2005. – №35 (128). – С.24
50.    Шемятенков В. Европейская интеграция: Учебное пособие. – М.: МО, 2003. – 254 с.
51.    Шнирков О. Торгівля з ЄС: структурні бар’єри // Урядовий кур’єр. – 2005. – 6 грудня (№ 232). – С.5.


 
 
купить диплом в Самаре

https://mitsubishi.niko.ua

www.agroxy.com/prodat/rozh-97/luganskaya-obl