Фінансові посередники грошового ринку


ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ    6
1.1 Сутність, призначення та види фінансового посередництва    6
1.2 Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків    11
РОЗДІЛ 2. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІЇ    16
2.1 Особливості побудови банківської системи в Україні    16
2.2 Небанківські фінансово-кредитні установи як посередники грошового ринку    28
ВИСНОВКИ    40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    42


 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Бабич В.П., Сало И.В., Государственное управление финансами в рыночной экономике. – К., 2004. – 240 с.
2.    Буковинський С.А. Фінансова стабілізація як основа фінансової політики // Фінанси України, № 4, 2007. – С. 3-19
3.    Ван Хорн Дж. К. Основы управления государственных финансов. –М., 2006. – 439 с.
4.    Василик О.Д., Теорія фінансів: Підручник – К.: НІОС – 2004. – 549 с.
5.    Вахненко Т., Напрями вдосконалення боргової політики держави // Економіка України, 2002, № 5 – с. 16-24
6.    Вахрин П.И., Немитой А.С., Финансы. Гл. 3. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2005. – 502 с.
7.    Дзюбик С. Д. Антиінфляційна політика. – К.: УАДУ при Президентові України, 2008. – 110 с.
8.    Діденко В.М., Прядко В.В., Курс лекцій “Фінанси” – Чернівці.: “Ратуша”, 2007190 с.
9.    Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 2005. – 438 с.
10.    Епіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 2006. – 356 с.
11.    Загородній А.Г., Вознюк, Смовженко Т.Г., Фінансовий словник – 4-те видання, випр. Та доп. – К.: Т-во “Знання” КОО; Л.: Вид-во “Львів”, 2006. – 412 с.
12.    Іванух Р.А., Колобова Л.В., Фінансова політика держави на шляху стабілізації економіки // Фінанси України № 5, 2005. – С. 36-41
13.    Кемпбелл Р. Макконнелл і Стенлі Л. Брю, Аналітична економія, принципи, проблеми і політика, Частина І, Макроекономік. – Львів.: “Просвіта”, 2005. – 481 с.
14.    Лагутіч В., Монетарна політика і державні фінанси // Економіка України, 2002, № 7. – С. 10-16.
15.    Лаптев С.В., Основы теории государственных финансов. – М., 2005. – 389 с.
16.    Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. Д-ра екон. Наук, проф. і акад. АН Вищої школи України І.Р. Михасюка/Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів: “Українські технології”, 2008 р. – С. 164-170
17.    Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К.: Основи, 2006. – 413 с.
18.    Мікроекономіка і макроекономіка / За ред. Будаговської. – К.: Основи, 2006. – 475 с.
19.    Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посібник – 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2007. – 378 с.
20.    Петровська І.О., Клиновий Д.В., Фінанси (з елементами статистики фінансів), навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 471 с.
21.    Пирожков С.І., Сухоруков А.І., Григоренко О.В., Фінансова політика в Україні та Російський Федерації: порівняння, досвід, проблеми; Монографія / За ред. А.І. Сухорукова – К.: МІУРВ, 2005. – 140 с.
22.    Полозенко Д.В., Фінансова політика перехідної економіки // Фінанси України, № 8, 2006. – С. 3-11.
23.    Романенко О.Р., Фінанси: Підручник – К.: Центр навчальної літератури. 2004. – 518 с.
24.    Трансформаційна економіка: Навч. посіб. / В. С. Савчук, Ю. К. Зайцев, І. Й. Малий та ін.; За ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 356 с.
25.    Финансы Под ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти. Гл. 3. – М.: Изд-во «Перспектива», Изд-во «Юрант», 2005. – 520 с.
26.    Фінанси: вишкіл студії, навчальний посібник / За ред. Д.ек.н., проф. Юрів С.І. – Тернопіль: Карт – Баланш, 2002. – 478 с.
27.    Фінансове право: Підручник / (Алісов Е.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авторського колективу і відп. Ред. Л.К. Воронова – Х.: Фірма “Консули”, 2005. – 415 с.
28.    Фінансово-кредитні важелі державного регулювання економіки: [Ред.кол. Л.І. Даниленко (відп. Ред) та ін.] – К., 2002 – 160 с.


 
 
купить диплом о неполном высшем образовании