.

Індивідуальний підхід у навчанні техніки читання англійською мовою на початковому етапі

 

План
Вступ......................................................................................................... 3

Розділ 1. Лінгвопсихологічні аспекти навчання техніки читання англійською мовою на початковому етапі загальноосвітньої школи........................................................................................................ 8

1.1     Лінгвістичні особливості навчання техніки читання англійською мовою................................................................................. 8

1.2     Індивідуально-психологічні особливості учнів у процесі засвоєння технічних навичок читання англійською мовою та види індивідуалізації...................................................................................... 17

Розділ 2. Організація процесу формування технічних навичок читання англійською мовою на початковому етапі ЗОШ........................................................................................................ 25

2.1    Відбір та організація матеріалу для навчання техніки читання англійською мовою на початковому етапі загальноосвітньої школи...................................................................................................... 25
    
2.2    Модель навчального процесу з використанням індивідуального підходу до навчання техніки читання англійською мовою ..................................................................................................... 36

2.3    Комплекс індивідуалізованих вправ для формування навичок техніки читання на початковому етапі................................. 39

Висновки............................................................................................... 48

Список використаної літератури..................................................... 52

Додатки.................................................................................................. 56
ВИСНОВКИ
Під час виконання бакалаврської роботи було детально проаналізовано теоретично-лінгвістичні аспекти техніки читання та індивідуально-психологічні особливості учнів початкового етапу, що мають вплив на процес оволодіння механізмом читання. В результаті цього ми прийшли до висновку, що навчання техніки читання англійською мовою на початковому етапі є важливим компонентом навчальної діяльності, який формує в учнях ті необхідні навички, які в майбутньому стануть основою їх ефективного зрілого читання. В роботі ми також показали важливість застосування індивідуального підходу у навчанні техніки читання, що відкриває більші можливості для формування технічних навичок читання.
Для засвоєння техніки читання ми запропонували використовувати метод “ієрархії”, суть якого полягає в тому, що учні вчаться читати мовний матеріал з найменшої одиниці мови аж до тексту. Спочатку учні вивчають букви алфавіту, звертаючи особливу увагу на ті з них, які не мають еквівалентів в українській мові та спричиняють труднощі під час читання. На цьому етапі учнів вчать також читати буквосполучення, які не є типовими для рідної мови та вимагають більш поглибленої праці для засвоєння. Наступним кроком є навчання сприймання мінімальної одиниці читання – слова, а згодом словосполучення та синтагми. Пройшовши успішно ці етапи учні переходять до читання речень та текстів.
Беручи до уваги складність завдань, пов’язаних із навчанням техніки читання англійською мовою на початковому етапі середньої школи, було розроблено ряд методів для початкового оволодінням цим видом діяльності, до яких відносяться метод цілих слів, цілих речень та тексту, кожен з яких включає також свої підсистеми для оволодіння певними конкретними навичками.
Ефективність навчальної діяльності у великій мірі залежить від врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів, на чому базується вироблення індивідуального підходу у навчанні техніки читання. Виходячи з аналізу компонентів психологічної структури індивідуальності (Платонов К.К.), які визначають успішність навчання техніки читання англійською мовою в учнів початкового етапу, ми виділили такі індивідуально-психологічні особливості, як бажання, нахили, ідеали, переконання учнів, мотиви, а також знання, навички, вміння і звички. Серед мотивів психологи визначають мотиви зовнішні, а саме широкі соціальні, вузько особистісні, негативні та внутрішні, які пов’язані безпосередньо з навчальною діяльністю і мають вирішальний вплив на ефективність навчальної діяльності. Було вказано також на тісний зв’язок між навичками, вміннями та звичками учнів початкового етапу та на їх важливість в процесі оволодіння ТНЧ. Виділення індивідуально-психологічних особливостей школярів початкового етапу  дало базу для виділення чотирьох видів індивідуалізації: мотивуючої, регулюючої, розвиваючої та формуючої, що повинні застосовуватися в комплексі та використовуватися для становлення та удосконалення навичок техніки читання. Кожен з видів індивідуалізації вирішує відповідні завдання:
мотивуюча – врахування рівня розвитку, формування та удосконалення висхідної мотивації в учнів під час навчання техніки читання;
регулююча – врахування рівня володіння навичками техніки читання англійською мовою, коректування недостатньо сформованих навичок техніки читання, їх розвиток і удосконалення;
розвиваюча – врахування початкового рівня розвитку, розвиток та удосконалення операцій зорового сприйняття і розширення об’єму оперативної зорової пам’яті;
формуюча – врахування початкового рівня розвитку, розвиток і удосконалення індивідуального стилю навчальної діяльності учнів для оволодіння технікою читання.
Комплексний індивідуальний підхід під час оволодіння навичками техніки читання англійською мовою на початковому етапі середньої школи здійснюється на основі розробленої моделі навчального процесу, що дозволяє реалізувати індивідуалізоване навчання техніки читання. Індивідуалізоване навчання техніки читання відбувається на уроках англійської мови та в процесі підготовки домашніх завдань. У класі індивідуалізовані вправи, комплекс-зразок подано у цій роботі, виконуються під час фрагменту індивідуалізованої роботи і тривають до 7 хвилин.
На уроці англійської мови здійснюється в основному регулююча індивідуалізація і паралельно реалізовуються мотиваційний і формуючий її види. У процесі виконання домашньої роботи основне місце займають формуюча, мотиваційна і розвиваюча індивідуалізація. Інструктаж до виконання індивідуалізованих завдань і їх періодична перевірка проводиться вчителем на уроці.
Розроблена методика індивідуалізованого навчання може бути використана викладачами на лекціях та семінарських заняттях з методики викладання іноземної мови, а також вчителями шкіл на уроках для її практичного втілення.
Потрібно зазначити, що дана робота розкриває лише частину питань, пов’язаних з індивідуальним підходом у навчанні техніки читання і вимагає подальшого дослідження.
 

Список використаної літератури

1.    Балан М.А. Некоторые основе вопросы методики обучения иностранным языкам // Психология в обучении иностранному языку. – М.: Просвещение, 1967. – С.83 – 100.
2.    Бігич О.Б. Ігрові вправи для навчання техніки читання та письма першокласників з використанням ілюстрованої наочності. – К.: Ленвіт, 2002. – 64 с.
3.    Бим И.Л., Биболетова М.З. Возможние формы и содержание курсов обучения иностранным языкам в начальной школе // Иностранные языки в школе: Методический журнал. – М.: Просвещение – № 5. – С. 3-9.
4.    Борзова Е.В. Тексты для чтения на начальном этапе обучения // Иностранные языки в школе: Методический журнал. – М.: Просвещение – № 4. – 1990. – С. 28 – 31.
5.    Боровикова Е.Г. Наглядная программа для младших школьников, изучающих английский язык, и их родителей. Проблемы, поиски решений // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 2. – С. 14-18.
6.    Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови: Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1989. – 254 с.
7.    Гергель А.Ф. Let’s Go with Us. English for Beginners. – К.: Освіта, 1995. – 73 с.
8.    Дворжецька М.П. Обучение выразительному чтению на английском языке: Пособие для учителей. – К.: Радянська школа, 1986. – 101 с.
9.    Жуковський В.М. Индивидуализация обучения технике чтения на начальном этапе средней школы (6 класс, английский язык): Дис….канд .пед. наук. – К, 1992. – 382 с.
10.    Зимняя И.Я. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
11.    Ижогина Т.И. Как научить малышей читать // Иностанные языки в школе. – 1993. – № 1. – С. 48-51.
12.    Індивідуалізація навчання техніки читання учнів 5-6 класів середньої школи / на матеріалі англійської мови/ Підготував В.М. Жуковський. – рівне: РДПІ ім.. Д.З. Мануїльського. – 51 с.
13.    Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранному языке: Пособие для учителя. – 2-е изд. испр. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с.
14.     Коваленко Ю.И. Запоминание слов иностранного языка младшими школьниками // Психология в обучении иностранному языку. – М.: Просвещение, 1967. – С. 110 – 146.
15.    Корндорф Б.Ф. Методика преподавания английского языка в средней школе. – М, 1958. – 329 с.
16.    Кравченко М.Н. Початковий етап навчання читання англійською мовою в умовах усного випередження // Методика викладання іноземних мов: науково-методичний збірник. – К.: Радянська школа, 1968. – С. 176 – 190.
17.    Кувшинов В.И. Обучение алфавиту и звукобуквенным соответствиям английского языка // Иностранные языки в школе. – 1991. – № 4. – С. 76-80.
18.    Кузнецов О.А., Хромов Л.Н. Техника быстрого чтения. – М.: Книга, 1983. – 152 с.
19.    Литвинюк О.И. Обучение чтению в 5 классе // Иностранные языки в школе. – 1991. – № 4. – С. 66-70.
20.    Маева Т.С. Некоторие прийомы обучения чтению // Иностранные языки в школе: Методический журнал. – М, 1999. – № 5.– С. 15-19.
21.    Маляцька І.І. Шляхи інтенсифікації навчання техніки читання англійською мовою в середній школі // Гуманістичні аспекти у навчанні іноземних мов. – С. 71 – 75
22.    Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. Вид. 2-ге, випр., перероб. / Коло авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
23.    Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным язикам. – К., Вища школа, 1987. – 139 С.
24.    Николаева С.Ю. Подход к проблеме упражнений с позиции теории индивидуализации упражнений // Иностранные языки в школе. – 1987. – № 5. – С. 37- 40.
25.    Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе / под ред. А.А. Миролюбова и др. – М.: Просвещение, 1967. – 503с.
26.    Онищенко К.І. Ігровий компонент в навчанні техніки читання англійською мовою // Іноземні мови. – 1995. – № 1. – С. 15-16.
27.    Почерки методики обучения чтению на иностранных языках / под ред. проф. И.М Бермана и проф. В.А. Бухбиндер. – К.: Вища школа, 1977. – 174с.
28.    Панова Л.С. Обучение иностранному языку в школе. – К.: Радянська школа, 1989. – 144 с.
29.    Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова 2– 12 класи. – К.: Шкільний світ, 2001. – 43с.
30.    Психолингвистические основы и методические закономерности обучения иноязычной речи. – Воронеж, 1989. – 115 с.
31.    Психология в обучении иностранному языку / сборник статей. – М., 1991. – 180 с.
32.    Рапопорт И.А. Чтение вслух как прагматический тест // Иностранные языки в школе: Методический журнал. – М.: Просвищение. – № 4. – 1990. – С. 22-27.
33.    Рогова Г.В., Верещагина И.М. Методика обучения иностранным языкам на начальном этапе в средней школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
34.    Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 321 с.
35.    Рязанова И.С. Обучение английскому языку детей младшего возраста // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 4. – С.62-65.
36.    Старков А.П. Навчання англійської мови в середній школі: Методичний посібник. – К.: Радянська школа, 1979. – 198 с.
37.    Степнова И.С. Звуко-буквенный анализ в обучении чтению на английском языке на начальном этапе // Иностранные языки в школе. – 1991. – № 3. – С. 67-72.
38.    Степнова И.С Мои первые шаги в чтении. – М.: Просвещение, 1990. – 96 с.
39.    Стронин М.Ф. Нужно ли учить умению читать вслух на иностранном языке? // Иностранные языки в школе. – 1990. – №3 – С. 15-20.
40.    Brown H.D. Principles of Language Learning and Teaching. – Prentice Hall, 1987. – 285 p.
41.    Could E. and others The art of Reading. – Random House, 1996. – P. 1-8.
42.    Crowl Thomas K., Kaminsky S. Educational Psychology. Windows on teaching. – N.Y.: Brown and Benchmark Publishers, 1997. – 416 p.
43.    Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 570 p.
44.    Duffy G.G., Roehler R.L. Improving Classroom reading Instruction: A Decision-making Approach. 3d edition: Library of Congress: McGraw – Hill, Inc. – 514 p.
45.    Ellis G., Sinclair B. Reading // Learning to learn English: Learner’s Book. – Cambridge: Cambridge University Press, P. 80 – 91.
46.    Goodman K. Goodman Y. Twenty Questions about Teaching Language // Educational Leadership 38. – 1995. – P. 437-446.
47.    Henderson E.H. Learning to READ AND Spell: The Child’s Knowledge of Words. 3d. edition. – Dekalb, Illinois: Northern Illinois University Press. – 130 p.
48.    Milan D.K. Developing Reading Skills – McCraw Hill, 1995. – P. XI–XVII, 1-9
49.    Stern H.H. Fundamental Concepts of Language Teaching. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 582 p.
50.    Witt J.S., Elliot J.J. Assessment of Children. Fundamental Methods and Practices. – Madison, Wisconsin: Brown and Benchmark, 1994. – 517 p.


 
 
купить диплом в Белгороде

обзор samsung galaxy s7

У нашей компании классный интернет-сайт на тематику восточный ковер http://kover-samolet.com.ua