.

Застосування автентичних матеріалів для формування комунікативної компетенції

План:

Вступ………………………………………………………………….……………3

     Розділ 1. Важливість формування комунікативної компетенції під час вивчення іноземної мови………………………………………………....………5
     1.1. Поняття комунікативної компетенції та її соціолінгвістичного компоненту..............................................................................................................5
     1.2. Формування комунікативної компетенції під час вивчення іноземної мови..........................................................................................................................8
     1.3. Значення соціокультурного компоненту у вивчення іноземної мови (поняття соціокультурного коду, соціального контексту, контексту культури)...............................................................................................................10

     Розділ 2. Застосування автентичних джерел для розвитку комунікативної компетенції на старшому етапі середньої школи...............................................15
     2.1. Дослідження мотиваційної сфери старших школярів у вивченні англійської мови.........................................      .....................................................15
     2.2. Види автентичних джерел, що застосовуються для розвитку комунікативної компетенції на старшому етапі середньої школи...................17
     
      Висновки...........................................................................................................26

     Список використаної літератури....................................................................27               Висновки:
     В результаті виконаної курсової роботи ми детально проаналізували значення врахування культурного компонента під час вивчення англійської мови. Ми розглянули індивідуально-психологічні особливості  учнів старших класів середньої школи, зокрема, дослідили мотиваційну сферу старшокласників, а також науково обґрунтували важливість застосування автентичних матеріалів на уроках англійської мови на старшому етапі.
     Використання автентичних матеріалів під час вивчення англійської мови у старших класах загальноосвітньої школи сприяє розвитку в учнів комунікативної компетенції, і соціокультурної компетенції зокрема.
     Серед великої різноманітності автентичних матеріалів можна виділити  наступні типи: твори іншомовної художньої літератури, іншомовні преса, радіо, телебачення/відео системи, комп’ютери та електронний обмін даними. Постачальниками автентичних джерел можуть служити освітні й видавницькі організації, а також представники культурних місій англомовних країн, зокрема Британська Рада, Американський Дім, представництва ООН. Від вчителя залежить, вносити дані матеріали в існуючу методику, чи розробляти специфічну. Оскільки при застосуванні автентичних матеріалів найбільше проблем виникає у процесі їх сприймання, доцільно використовувати ефективні вправи для вдосконалення пам’яті, внутрішнього мовлення та імовірнісного прогнозування.

                                 Список використаної літератури:
1. Бабайлова А.Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении неродному языку. – Саратов: Изд-во СДУ, 1987. – С. 87 .
2. Бориско Н.Ф., Ишханян Н.Б. Социально-психологические предпосылки формирования лингвосоциокультурной компетенции // Іноземні мови. – 2001. - №7 - С. 53-55.
3. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. – К.: Радянська школа, 1989. – С. 12-17.
4. Елухина Н.В. Обучение слушанию иноязычной речи // Иностранные языки в школе. – 1996. № 5. – С. 20-22.
5. Коммуникативный метод обучения говорению. 2-е изд. М. Просвещение, 1991. С. 6-7, 32-41.
6. Комарова І.І. Соціокультурний компонент в змісті навчання іноземній мові // Сучасні концепції викладання іноземних мов у середній та вищій школі. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Вінниця, 2000. С. 61-65.
7. Малявин Д.В., Латушкина М.С. Работа с газетой на английском языке в средней школе; Пособие для учителя. – М. Просвещение, 1988. – С. 3.
8. Морська Л.Г. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей // Іноземні мови. – 2002. - №2. – С. 23.
9. Неділько А.Г. До питання застосування автентичних матеріалів для навчання іноземних мов // Іноземні мови. - 1998. № 4 - С. 11-12.
10. Пелишенко А.С. Использование автентичного песенного материала в обучении иностранным языкам // Іноземні мови. – 1995. -  № 3-4. – С. 33-36.
11. Смелякова Л.П. Концепция отбора художественного текстового материала для языкового вуза // Іноземні мови. – 1995. -  № 1. – С. 23.
12. Томахин Г.Д. Реалии в языке и культуре // Іноземні мови. – 1997. №5
13. Федорова Л.Л. К понятию коммуникативной компетенции. Автореф. дис. канд. фил. наук. Спец. – структура, принципы, материалы, лингвистика – М., 1980 – 25 с.
14. Хоменко Л.М. Дослідження інтересів старших школярів у контексті змісту навчання англійській мові на старшому ступені школи // Іноземні мови. – 1998. - № 3. -  С. 3 – 6.
15. Шерстюк О.М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов // Іноземні мови. – 2000. - №1. – С. 65-70.
16. Voronka, Zirka / Active Methods of Teaching English // Іноземні мови. – 1995. - № 2. – С. 23.