.

Громадяни як субєкти цивільного права

ПЛАН

Вступ
1. Правоздатність громадян
2. Дієздатність громадян
3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим
4. Оцінка і піклування
5. Ім’я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану
Висновки


ЗМІСТ

Вступ 4
1. Правоздатність громадян 6
2. Дієздатність громадян 13
3. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим  32
4. Оцінка і піклування 39
5. Ім’я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану   42
Висновки 50
Джерела 52ВИСНОВКИ

Цивільна правоздатність згідно зі ст. 9 ЦК УРСР (ст. 25 нового ЦК) – це здатність мати цивільні права та обов'язки. Така здатність, визнається за всіма громадянами України, а за ст. 25 нового ЦК – за всіма фізичними особами. Вона виникає в момент народження громадянина (ст. 25 нового ЦК передбачається встановити, що у випадках, встановлених законом, охороняються права зачатої, але ще не народженої дитини) і припиняється його смертю. Таким чином, правоздатність – це невід'ємна властивість кожного громадянина. Він є правоздатним протягом всього свого життя незалежно від віку та стану здоров'я.
Другим елементом правосуб’єктності громадян є їх дієздатність, яка згідно зі ст.. 11 ЦК визначається як здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов’язки.
Дієздатність включає до себе, як це випливає зі змісту закону, здатність особи своїми діями здійснювати права, виконувати обов’язки, а також здатність нести відповідальність за протиправну поведінку.
На відміну від правоздатності, яка рівною мірою визнається за всіма громадянами, дієздатність не може бути для всіх однаковою. Для того, щоб набувати прав і здійснювати їх власними діями, брати на себе і виконувати обов'язки, треба розумно мислити, розуміти зміст норм права, усвідомлювати наслідки своїх дій, мати життєвий досвід. Ці якості істотно різняться залежно від віку громадян, стану психічного здоров'я.
Щоб усунути юридичну невизначеність, яка спричинена довготривалою відсутністю громадянина, і зазначені небажані наслідки для його майна, закон передбачає утворення особливого юридичного статусу для такого громадянина, а саме — визнання його безвісно відсутнім. Безвісна відсутність – засвідчений у судовому порядку факт довготривалої відсутності громадянина в місці його проживання, якщо не вдалося встановити місце його перебування.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 ЦК УРСР (п. 1 ст. 46 нового ЦК) громадянина може бути оголошено померлим у судовому порядку. При цьому не вимагається, щоб попередньо його було визнано безвісно відсутнім.

 
ДЖЕРЕЛА

А. Нормативно-правові акти
1.    Конституція України від 28 червня 1996 р.
2.    Цивільний Кодекс України від 18 липня 1963 р.
3.    Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 р.
4.    Закон України “Про органи реєстрації актів громадянського стану” від 24 грудня 1993 р.
5.    Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним” від 28 березня 1972 р.

Б. Використана літератури
1.    Андросюк І. До питання про кредитну дієздатність неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №7.
2.    Бірюков І.А. та ін. Цивільне право України: загальна частина. – К.: Наукова думка, 2000. – 304 с.
3.    Бобко В. Правові наслідки з’явлення громадянина визнаного безвісно відсутнім або оголошення померлим // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №6.
4.    Бічук Л. Правове регулювання майнових прав та обов’язків неповнолітніх // Українське право – 2000. – №1
5.    Ромовська З. Цивільна дієздатність громадянина (фізичної особи) (до розроблення нового Цивільного Кодексу) // Право України. – 1995. – №2.
6.    Цивільний Кодекс України: Науково-практичний коментар / Ред. Харитонов Є.О. – Харків.: Одіссей, 2001. – 800 с.
7.    Цивільне право України. Частина перша / За ред. проф. Ч.Н. Азі мова, доц.. С.Н. приступи, В.М. Ігнатенка. – Харків.: Право, 2000. – 368с.
8.    Цивільне право України. Кн.. 1 / За ред. О.В. Дзери Н.С. Кузнєцової – К.:Юрінком Інтер, 2002. – 720 с.