Тлумачення кримінального законодавства

ЗМІСТ
ВСТУП……………………...…...…………………………………………...........3
РОЗДІЛ I. Загальна характеристика тлумачення кримінального законодавства
1.1.  Поняття та принципи закону про кримінальну відповідальність……..........................................................................................….6
РОЗДІЛ II.  Види та способи тлумачення кримінально-правових норм............9
2.1. Класифікація тлумачення кримінального законодавства за способом………………………………….…………………………….................12
2.2. Види тлумачень кримінально-правових норм залежно від суб’єкта…….……………………………………………………….......................16
2.3.Види тлумачення закону про кримінальну відповідальність за обсягом……….…………………………………………………….......................21
РОЗДІЛ III. Прогалини у кримінальному законодавстві. Аналогія права, аналогія закону у кримінальному праві...............................................................24
ВИСНОВКИ…………………………………………………......................…......29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………........33 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Конституція України:Із змінами внесеними згідно із Законом №2222-IV
від 08.12.2004 – К.:Велес, 2007. – 48с.
2.    Кримінальний Кодекс України:Чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 1.04.2008. – К.:Вид. Паливода А.В., 2008. – 176с.
3.    Закон України «Про судоустрій» в редакції від 22.05.2008р.[електронний ресурс].
4.    Бондар О.В. Поняття та значення кримінально-процесуальної аналогії./Бондар О.В.// Соціум. Наука. Культурa: Право. – 2006. - №4. – 65с.
5.    Гавловський В.Д. Суспільні інформаційні відносини – об’єкт кримінально-правової охорони і захисту: кримінолого-когнітологічні аспекти//В.Д. Гавловський,/ Міжвідомчий науково-дослідний центр Боротьба з організованою злочинністю і корупцією(теорія і практика) – 2001. –№ 4.– 74с.
6.    Касміна А. У всьому цивілізованому світі кримінальному праву притаманний принцип: «немає злочину, якщо він не передбачений законом»//А.Касміна/Юрист – 2003. – №6. –102с.
7.    Національна доповідь на тему: «Проблеми законодавчих прогалин в конституційній юриспруденції»// Конституційний Суд України – 21с.
8.    Р.Колесник За аналогією...Навіть найдосконаліша система права не може охопити всю різноманітність суспільних відносин.//Р. Колесник/Юрист. – 2005. – №5. – 98с.
9.    Хавронюк М. Віддієслівні іменники у КК України: значення правильного з’ясування  для кваліфікації злочинів/ М.Хавронюк// Підприємництво, господарство і право, - 2004, - №4. – с.94-97.
10.    Яценко В.Ю.Проблеми застосування кримінального законодавства в частині відповідальності за злочини в сфері службової діяльності//Яценко/ Міжвідомчий науково-дослідний центр Боротьба з організованою злочинністю і корупцією(теорія і практика). – №13. – 2006. –74с.
11.    Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2.  – М.,1982. – 306с.
12.    Бажанов М.І. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник/ За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В.Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е вид.,перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 482с.
13.    Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. – М., 1997. – 435с.
14.    Клименко В.А. Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл./ Ю. В. Александров, В. А. Клименко.– К.:МАУП, 2004.–425с.
15.    Колос М.І. Кримінальне право України: Загальна частина: Навчальний посібник/ Колос М.І. – К.: Атіка, 2007. – 608с.
16.    Комаров С.А. Общая теория государства и права. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. – М., 1995. – 315с.
17.    Кондратьев Я.Ю. Уголовное правоУкраины: Общая часть: Учебник/Отв. ред. Кондратьев Я.Ю. – К.: Атика, 2002. – 235с.
18.    Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина:/За ред. Матишевського П.С.– К.: А.С.К., 2007. – 263с.
19.    Пиголкин А.С. Толкование норм права и правотворчество: проблемы соотношения // Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1998. – 367с.
20.    Скакун О.Ф Теорія держави і права: Підручник / Скакун О.Ф.,пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. – 485с.
21.    Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2-х т. Т. 1.  – М., 1994. – 214с.
22.    Тодыка Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Харьков, 2000. – 423с.
23.    Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 1999. – 430с.
24.    Постанова Верховної Ради України "Про застосування статей 154, 155 КК України та статей 160, 208 Кодексу України про адміністративні правопорушення» від 26 січня 1993р.
25.    Постанова Пленуму ВСУ від 27 березня 1992р. "Про судову практику в справах про зґвалтування та інші статеві злочини". 
 
здесь