Проблема формування інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні

ЗМІСТ
Вступ                                                                                                                         3
Розділ 1 Теоретичні основи дослідження проблем громадянського суспільства ..............................................................................................................5
1.1 Концепція громадянського суспільства в світовій політичній думці ......5 1.2 Інститути громадянського суспільства: теоретичний аналіз .....................10
Розділ2 Формування громадянського суспільства в Україні............................17
2.1 Інститути громадянського суспільства та їх роль в процесі демократизації суспільства в Україні.............................................................................................17
2.2 Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні..................24
2.3 Перспективи становлення громадянського суспільства в Україні.............31
Висновки                                                                                                                37                                                                       
Список використаних джерел та літератури                                                       38                                                                                                                                                                                                                              
Список використаних джерел та літератури

1. Гаджиев К. Введение в политическую науку. - М.: Логос, 2000. - С.52.
2. Общая теория государства и права. В 2-х томах  /  Под ред. М. Н. Марченко. – М.: Зерцало. – Т. 1. – С. 458.
3. Гайєк Ф. А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економіки. Т-І-ІІІ. – К.: Аквілон-Прес.
4. Гайєк Ф. А. Право, законодавство і свободи. Нове визначення ліберальних принципів і політичної економіки. Т. І-ІІІ. – К.: Аквілон-Прес.
5.Селіванова В. Право як сфера свободи // Вісник Академія правових наук України. - 2001. - №1(24). - С.127.
6.Скрипнюк О. Впли інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного режиму // Право України. - 2001. - №5. - С.60.
7.Гальчицький А. Україна — на перехресті геополітичних інтересів. - К.: Знання України, 2002. - С.48.
8.Козюбра М. Де6ржавна влада: межі здійснення та форма організації //  Українське право. - 1995. Число 1 (2). - С.43.
9.Гальчицький А. Україна — на перехресті геополітичних інтересів. - К.: Знання України, 2002. - С.32.
10.Скрипнюк О. Проблема соціальної держави в контексті концепції «державного мінімалізму» // Право України. - 2000. - №11. - С.45.
11.Рудич Ф. Політичне лідерство на пострадянському прсторі: методологічний контекст // Політичний менеджмент. - 2006. - Спеціальний випуск. - С.12.
12.Михайловський О. Роль політичної еліти у процесах інституціоналізації громадянського суспільства // Політичний мемеджмент. - 2006.  - Спеціальний випуск.
13.Рабінович П. Загальна концепція правової реформи: до характеристики вихідних засад // Вісник Академії    правових наук України. - 1998. №1. - С.20.
14.Тодико Ю. РольКонституції України в становлені громдянського суспільства // Вісник Академії правових наук України. - 1998. - №2. - С.23.
15.Рабінович П. Загальна концепція правової реформи: до характеристики вихідних засад // Вісник Академії    правових наук України. - 1998. №1. - С.23.
    16. Гелнер Э. Условия свободы. – М.: Ad Marqinem, 1995. – С.321.
17.Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. - М.: НОРМА-ИНФА.М,1998.  -С. 142.
18.Тодико Ю. РольКонституції України в становлені громдянського суспільства // Вісник Академії правових наук України. - 1998. - №2. - С.20.
19.Еськов Г.  Гражданское общество: к истории зарождения и развития идеи // Власть. - 2000. - №12. - С.64.
20.Тодыка Ю. Основы конституционного строя Украины. - Х.: Факт, 2000. - С. 232.
21.Кузьменко Б. Правління права, політична дамократія, громадянське суспільство: перспективи інтегративної ідеології // Право України. - 1999. - №11.
22.Політологія. rar\ Посбник\ з політології – RAR архів.
23. Конституція України. – Х.: Парус, 2005. – С.60.
  24. Пиголкин А. Гражданское общество и государство // Проблемы общей теории права и государства / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: НОРМА-И.
25.Селіванов В. Ло проблеми розроблення концепції розвитку вітчизняної юридичної нуки // Право України. - 2001. - №7. - С.254.
 26.Денисов С. Формирование контрольной ветви власти и ограничение коррупции // Государства и права. – 2002. - №3. – С.65. 
27.Права человека: Учеб. Пособие / А. Д Гусев, Я. С. Яскевич, Ю. Ю. Гафарова и др.; Под общ. Ред. А. Д. Гусева, Я. С. Яскевич. - Мн.:ТетраСистемс, 2000.
28. А. Колодій. На шляху  до громадянського суспільства. Монографія. - Л:. «Червона Калина» - 2002. – С.290.
    29. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги – К.: Основи, 1994. – В 2 т. –Т.1. – С. 245.
30. Політологічний  енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. –К.: Генеза, 1997. –  С.432.
  31. Речицький  В. Громадянські права як нормативний засіб противаги державній владі // Українське право. – 1995. – Число1(2). – С. 97.
32. Фридрих Август фон Хайек. Познание, конкуренция и свобода. – СПб.: Пневма , 1999. – С.97.
   33.Гаджиев К. Политическая философия. М.: Экономика, 1999. - С.121.
34. Мадіссон В. Онтологія приватного права // Право України. – 2001. -№1. – С.54.
  35.Дарендорф Р. Дорога к свободе демократия и ее проблемы в Восточной Европе // Вопроси философии. - 1990. - №9. - С.342.


 
 
купить диплом в Миассе

www.top-obzor.com

Нашел в интернете классный веб сайт со статьями про оценщик квартиры.