Проблема державного устрою і правління. країни соціалістичного табору

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Поняття державного устрою і правління 5
1.1Форма держави і державного правління 5
1.2 Форма державного устрою 12
1.3 Державний устрій як фактор впливу на форму правління 16
Розділ ІІ Проблема державного устрою і правління у країнах
колишнього соцтабору 21
2.1 Польща 21
2.2 Чехословаччина 23
2.3 Югославія 27
Висновки 31
Список використаних джерел 33
 


Список використаних джерел

1.    Алексеев С.С. Государство и право. М.: Юридическая литература, 1996. – 456 ст.
2.    Государственное право зарубежных стран: Курс лекций в 2-х томах / Под ред. Профессора М.Н. Марченко – М. Юридический колледж МГУ, 1995. – 560 с.
3.    Государство и право в развивающихся странах. Источники права. Сб.ст - М. 1985. – 412 ст.
4.    Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права. – К., Кондор, 2006. – 476 с.
5.    Копейничков В.В. Загальна теорія держави і права. – К., Юринком, 1997. – 319 с.
6.    Котюк В.О. Загальна теорія держави і права. – К., Атіка, 2005. – 588 с.
7.    Кутафіє О.Е. Основи держави і права: Навчальний посібник для поступаючих у вузи. - М.: Юрист, 1996. – 451 с.
8.    Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., Атіка, 2000. – 416 с.
9.    Матузов Н.И. Общая теория государства и права. – М., Юрист, 2003. – 770 с.
10.    Основи держави і права: Навч. посібник / С.Д. Гусарев, Р.А. Калюжний, А.М. Колодій. – К.: Либідь, 1998. – 208с.
11.    Основы государства и права./Под редакцией проф. Кошарова В.В./- Х., 1994 . – 563 ст.
12.    Охримович Ю. Теорія права. – К., 1981. – 315 с.
13.    Серьогіна С. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. –Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. –629 с.
14.    Скакун О. Ф. Теорія держави і права. – Харків, 2000. – 703 С.
15.    Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник. – Харків: Консул, 2003. – 320 с.
16.    Теория государства и права./Под редакцией Алексеева С.С./.- М., 1985 . – 584 с.
17.    Теория права и государства: Учебник для вузов /Под ред. Профессора Г.Н.Манова – М. БЕК, 1996.
18.    Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн.— Л.: ЛДУ, 1996.–С. 37
19.    Хома Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Львів, Новий світ, 2000. – 475 с.
20.    Хропанюк В.Н. Теория государства и права - М. ЮНИТИ 1993. – 648 ст.
21.    Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. -К.: Програма Л, 1995 . – 398 ст.
22.    Шевченко О.О. Істоpія деpжави і пpава заpубіжних кpаїн: [Хpестоматія для  студентів юpид. вузів та фак.]/ [Відп. pед. І.Д.Боpис].- К.:  Вентуpі,  1995. – 416 ст. 
 
diploma-home.com/kupit-diplom-o-vysshem-obrazovanii-v-moskve.html

купить диплом в Улан Удэ

rs-clinic.com.ua