Принципи кримінального процесу

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 6
1.1 Система принципів кримінального процесу 6
1.2 Поняття і значення принципів кримінального процесу 9
РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ ЗМІСТ 13
РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЗАКРІПЛЕНІ У КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 34
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Конституція України. Офіційне видання//в редакції від 08.12.2004. - http://zakon.rada.gov.ua
2.    Кримінально-Процесуальний Кодекс України//зі змінами та доповненнями від 05.02.2011. - http://zakon.rada.gov.ua
3.    Азаров Ю.І., Заїка С.О. та ін. Кримінально-процесуальне право України. Загальна частина. – К., 2008.
4.    Гласность судебной деятельности по уголовным делам. – К., 1993. – 145 с.
5.    Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. – Харьков, 2004. – 90 с.
6.    Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судебного убеждения в уголовном судопроизводстве. – Харьков, 2003. – 213 с.
7.    Какуленко Т. Право на захист відповідно до ст. 6 Конвенції «Про захист прав та основних свобод людини»// Право України. – 2004. – № 2.
8.    Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 390 с.
9.    Колодій А.М. Принципи права України. – К., 2007. – 231 с.
10.    Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар // За заг. ред. Маляренка В.Т., Гончаренка В.Г. – К.: Форум, 2008.
11.    Кусемауль Р. Право на ложь и молчание как элемент права на защиту // Рос. юстиция.– 2006.– № 2.
12.    Маляренко В. Про недоторканність майна та іншого володіння особи як засаду кримінального судочинства // Право України. – 2004. – № 7.
13.    Маляренко В.Т. Конституційні засади судочинства. – К., 2007. – 238 с.
14.    Молдован А.В. Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис... канд. юр. наук: 12.00.09 / КНУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2005.
15.    Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 2004. – 298 с.
16.    Селина Е. Состязательность в криминале специальных познаний по уголовным делам // Рос. юстиция.– 2005.– № 2.
17.    Стецовский Ю.К., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на зашиту. – М., 2006. – 140 с.
18.    Строгович М.С. Право обвиняемого на зашиту и презумпция невиновности. – М., 2004. – 153 с.
19.    Удалова Л.Д. Принцип презумпції невинуватості і деякі спірні питання щодо застосування // Тижневий ІАО «Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин». – К., 2004, № 35 (279). – С. 38–39.
20.    Удалова Л.Д., Новиков В.Д. О равенстве граждан перед законом и судом: некоторые предложения в проект УПК Украины. – Тижневий ІАО. – К., 2006, № 7 (251). – С. 29-30.
21.    Удалова Л.Д., Телешун С.О., Осика С.Г. Збірник статей щодо вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства. – К.: Інга-Прес, 2004. – 148 с.
22.    Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства.// Право України. – 1999. – № 6. – С. 10-16.


 
 
www.diploma-home.com/spo-diplom-tekhnikuma.html

купить диплом в Волгодонске

www.poliv.ua/tovary/oborudovanie-dlya-sistem-avtomaticheskogo-poliva/aksessuary/solenoid-peremennogo-toka-hunter-ac-solenoid-detail