Права жінок

ПЛАН

Вступ 3
Розділ 1. Історико-теоретичні аспекти прав жінки та її місця у суспільстві 
8
1.1. Правове становище жінки із стародавнього до новітнього часу 8
1.2. Поняття та види основних прав жінок 15
1.3. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному та національному праві 
23
Розділ 2. Основні конституційні права жінок 29
2.1. Фізичні та особистісні права жінок 29
2.2. Політичні права жінок 37
2.3. Соціально-економічні права жінок 44
2.4. Культурні (гуманітарні) права жінок 53
Розділ 3. Гарантії реалізації конституційних прав жінок в Україні 57
3.1. Судовий захист прав жінок – громадян України 57
3.2. Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
60
3.3. Гарантії реалізації міжнародних стандартів прав жінок у національному праві України 
63
Висновок 69
Список використаних джерел і літератури 75СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

1)    Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2)    Загальна Декларація прав людини. Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю в резолюції 217 А (III) від 10 грудня 1948 року // Український Центр прав людини. – К.: УПФ, 1995. – 12 с.
3)    Конвенція Міжнародної Організації Праці «Про мінімальні норми соціального забезпечення» від 4 червня 1952 року // Гусов К.Н., Курилишин М.Н. Международно-правовое регулирование труда (в конвенциях и рекомендациях МОТ). – М.: Манускрипт, 1992. – С. 135-144.
4)    Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VІІІ від 19 жовтня 1973 року // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.– М., 1990.
5)    Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права / Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 19 грудня 1996 р. // Права людини, міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 25-31.
6)    Резолюція 2263 (XXII) Генеральної Асамблеї ООН «Декларація про ліквідацію дискримінації по відношенню до жінок» від 7 листопада 1967 р. // Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Двадцать вторая сессия. – Дополнение № 16 (А/6716). – Женева, 1968. – С. 41-43.
7)    Устав Организации Объединенных Наций от 26 июля 1945 года // Международное право в документах / Сост. Н.Т. Блатова. – М. 1982. – С. 196-228.
8)    Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок. Протокол ратифіковано Законом України № 946-IV від 5 червня 2003 року // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. – М.: Международные отношения, 1989. – С. 133-136.
9)    Господарський кодекс України. Затверджений Законом від 16 січня 2003 року № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
10)    Житловий кодекс Української РСР. Затверджений Законом від 30 червня 1983 р. № 5464-X // Відомості Верховної Ради України. – 1983. – Додаток до № 28. – Ст. 573.
11)    Кодекс законів про працю України. Затверджений Законом № 322-VІІІ від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.
12)    Кримінальний кодекс України. Затверджений Законом від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
13)    Кримінально-процесуальний Кодекс України. Затверджений Законом від 28 грудня 1960 року // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – Ст. 15.
14)    Цивільний кодекс України. Затверджений Законом від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
15)    Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
16)    Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.
17)    Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
18)    Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 року № 697-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст. 249.
19)    Про Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8 вересня 2005 року № 2866-IV // Голос України. – 2005. – 14 вересня. – С. 4-5.
20)    Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення: Закон України від 12 грудня 1991 року № 1972-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 11. – Ст. 152. В редакції Закону від 3 березня 1998 року № 155/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 235.
21)    Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
22)    Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.
23)    Про межу малозабезпеченості: Закон України від 4 жовтня 1994 року № 190/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 42. – Ст. 382.
24)    Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
25)    Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 року № 2460-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.
26)    Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.
27)    Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 року № 1060-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – Ст. 451. В редакції Закону від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 21. – Ст. 84.
28)    Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668. В редакції Закону від 21 листопада 2002 року № 229-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.
29)    Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1788-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.
30)    Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2365-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.
31)    Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.
32)    Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.
33)    Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 32. – Ст. 215.
34)    Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 року № 987-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
35)    Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.
36)    Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок від 5 березня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 17. – Ст. 129.
37)    Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Указ Президента України від 26 липня 2005 року № 1135/2005 // Урядовий кур’єр. – 2005. – 12 серпня. – С. 4.
38)    Про Довгострокову програму поліпшення становища жінок, сім’ї, охорони материнства і дитинства: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 р. № 431 // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. – № 8. – Ст. 188.
39)    Про підвищення соціального статусу жінок в Україні: Указ Президента України від 25 квітня 2001 року № 283/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 17. – Ст. 621.
40)    Ухвала судової палати з цивільних справ Верховного Суду України у справі Д. від 25.04.2002 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 2, березень – квітень.

41)    Августин Блаженный. О пользе покаяния // Избранные проповеди / Сост. Л.А. Голодецкого; Пер. с лат. протоиерея Дмитрия Садовского. – Сергиев Посад: Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1913. – С. 22-28.
42)    Актуальные проблемы социально-правовой защиты женщин. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса»; Издательство Михайлова В.А., 1998. – 372 с.
43)    Алексеев С.С. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов. – М., 1998.
44)    Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. – Львів: Фонд «Право для України», 1997. – 198 с.
45)    Аніщук Н. Правове становище українських жінок в історичному минулому // Право України. – 2002. – № 3. – С. 155-157.
46)    Аристотель. Политика // Сочинения: В 4 т. – М., 1983. – Т. 4.
47)    Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. – М.: Бек, 1998. – 519 с.
48)    Бебель А. Женщина и социализм. – М., 1959. – Гл.2. Борьба между материнским и отцовским правом.
49)    Біблія, або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту. Із мови давньоєврейської й грецької на українську наново перекладена. – К.: Видання Українського Біблійного товариства, 1993.
50)    Большая российская юридическая энциклопедия / Отв. ред. А.Я. Сухарев. – М.: Инфра-М, 2000. – 648 с.
51)    Венгеров А.Б. Теория государства и права: Пособие для юридических вузов. – М.: Новий Юрист, 1998. – 624 с.
52)    Вівчарик М.М. Міграційні процеси, нелегальна торгівля жінками: теоретичне й практичне осмислення // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. Вип. 15. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – С. 598-600.
53)    Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону, 1995.
54)    Гендерний аналіз українського суспільства // ПР ООН. – К., 1999. – С. 39-48.
55)    Глиняний В.П. Правове становище заміжньої жінки із стародавнього до новітнього часу: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Одеська нац. юрид. академія. – Одеса, 2002. – 31 с.
56)    Глиняний В.П., Глиняна К.М. Права жінок (із історії цивільного права) // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса, 1998. – Вип. 3-4. – С. 37-44.
57)    Глиняный В.П. Правовое положение замужней женщины с древнего времени и до конца XIX века: Монография. – Одесса: Юридична література, 1999. – 316 с.
58)    Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 216 с.
59)    Головченко В.В. Права жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правових стандартів // Право України. – 1999. – № 7. – С. 39-41.
60)    Гусов К.Н., Курилишин М.Н. Международно-правовое регулирование труда (в конвенциях и рекомендациях МОТ). – М.: Манускрипт, 1992.
61)    Давид Р. Основные правовые системы современности. – М.: Прогресс, 1988. – 640 с.
62)    Данге С.А. Индия от первобытного коммунизма до разложения рабовладельческого строя / Пер. с англ. – М.: Иностранная литература, 1950. – 207 с.
63)    Дем’янчук О.І. Проблеми зайнятості жінок Рівненської області // Наукові записки Острозької Академії. – Острог: Видавничий комплекс Острозької Академії, 1999. – Т. ІІ, Ч. І. – С. 235-238.
64)    Дмитриева Г.К. Международная защита прав женщины. – К.: Вища школа, 1985.
65)    Женщины в переходной период. Региональный мониторинговый доклад. – 1999. – № 6. UNICEF. Международный центр развития ребенка. – Флоренция, 1999. – С. VII; Гендерний аналіз українського суспільства. ПР ООН. – К., 1999. – С. 39-40.
66)    Жінка і підприємництво: Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 вересня 1997 р., м. Донецьк / НАН України; Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 1999. – 200 с.
67)    Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.
68)    Загоровский А.И. Курс семейного права / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. – М.: Зерцало, 2003. – 464 с.
69)    Кант И. Из «Лекции по этике» (1780-1782 гг.) // Этическая мысль: Научно-публицистические чтения. – М.: Мысль, 1988. – С. 268-273.
70)    Карташкин В. А. Международное право и защита прав человека в условиях перехода к рынку. – М., 1995.
71)    Кесіора Н. Законодавче забезпечення прав жінок в Україні: декларація та реальність // Людина і політика. – 1999. – № 6. – С. 61-64.
72)    Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации. – М.: Юристь, 1996.
73)    Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 376 с.
74)    Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – 544 с.
75)    Конституційне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальних вищих учбових закладів / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2002. – 734 с.
76)    Коран. Научное издание / Перевод и комментарий И.Ю.Крачковского. – М., 1990.
77)    Коршунов Е.Н. Международная защита прав женщин. – М., 1975.
78)    Костицький В.В. Соціально-економічна визначеність правового статусу жінки: рівність чи рівноправність? // Право України. – 1996. – № 1. – С. 41-42.
79)    Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.
80)    Левченко К.Б. Права жінок: зміст, стан та перспективи розвитку. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 348 с.
81)    Логвін З. Статус жінки в українському суспільстві з погляду звичаєвого права // Вісник УАДУ. – 1996. – № 3. – С. 130-139.
82)    Ломакина М.В. Международная защита прав женщин // Московский журнал международного права. – 1996. – № 5. – С. 37-38.
83)    Мартинюк Р.С. Права людини. – Острог, 2003. – 90 с.
84)    Матье М.Э. Следы матриархата в Древнем Египте // Труды Института антропологии, археологии и этнографии. – Л., 1936. – Т. 4. – С. 363-390.
85)    Мелков Г.М. Международная защита прав и свобод человека. – М.: Юридическая литература, 1990.
86)    Милн А. Права человека и человеческое многообразие // Международное сотрудничество и права человека. – М., 1989. – С. 37.
87)    Мюлерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М., 1991.
88)    Надьон О. Міжнародна жіноча міграція: соціальний та правовий аспекти // Право України. – 2004. – № 3. – С. 29-33.
89)    Надьон О. Торгівля жінками: чинники, складові та шляхи подолання // Право України. – 2003. – № 6. – С. 18-21.
90)    Нерсесянц В.С. Права человека в истории политической и правовой мысли. От древних до Декларации 1789 г. // Права человека в истории человечества и современном мире. – М., 1989; – С. 233.
91)    Нестерцова-Собакар О. Законодавче забезпечення трудової діяльності українських жінок: історико-правові аспекти // Право України. – 2005. – № 9. – С. 116-119.
92)    Нестерцова-Собакар О. Розвиток державно-правового стану юридичної освіти жінок та юридичної практики в Україні // Право України. – 2003. – № 6. – С. 127-129.
93)    Онупрієнко С. Чоловіки обурені: у Президенти України – жінку?! Нізащо!: Центр «Демократичні ініціативи» провів круглий стіл на тему: «Громадська думка і права людини» // Київський вісник. – 1995. – 18 липня. – С. 5.
94)    Петрова Н. Законодавство про охорону здоров’я жінок та дітей потребує вдосконалення // Право України. – 1997. – № 10.
95)    Платон. Собрание сочинений: В 4 т. / Общ. ред. А.Ф. Лосева и др. – М., 1990. – Т. 2.
96)    Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3-х т. – М.: Зерцало, 2003.
97)    Погорілко В.Ф. Законодавча влада в Україні // Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 397-458.
98)    Погорілко В.Ф. Конституційні основи суспільного ладу України // Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 181-198.
99)    Погорілко В.Ф., Тодика Ю.М. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України // Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – С. 174-219.
100)    Полешко А.С. Рівність прав і можливостей жінки та чоловіка в суспільстві // Право України. – 2000. – № 4. – С. 20.
101)    Права жінок в Україні: теорія і реальність / Укр. ін-т соц. досліджень // Моніторинг громадської думки населення України. – 1999. – № 11. – С. 9-15.
102)    Права человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: НОРМА-ИНФРА.М, 1999. – 573 с.
103)    Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма, 2000.
104)    Просяник Т. Чоловіче питання у світлі політичних жіночих проблем: [Проблеми прав жінок в Україні] // Республіка. – 1995. – № 2. – С. 33-35.
105)    Пузирний В. Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу // Право України. – 2004. – № 1. – С. 33-36.
106)    Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навчальний посібник. – 5-е вид., змін. – Одеса: Юридична література, 2002. – 176 с.
107)    Рабінович П.М. Основні права людини: поняття, класифікації, тенденції // Український часопис прав людини. – 1995. – № 1. – С. 14-22.
108)    Робінсон М. Усвідомлення прав людини: «Триматися їх сміливо та міцно» // Вісник Українського центру прав людини. – 1998. – Число 2. – С. 13 14.
109)    Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М., 1969.
110)    Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.
111)    Стрекозов В.Г., Казанцев Ю.Д. Государственное (конституционное) право Российской Федерации. – М.: Зерцало, 1997.
112)    Тодика Ю.М. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина // Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 117-174.
113)    Толстой Л.Н. Мысли мудрых людей на каждый день. – М.: Художественная литература, 1990. – 383 с.
114)    Трошкин Ю.В. Права человека: нарушения и защита прав человека и прессы. – М., 1997.
115)    Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.
116)    Цвік М.В. Форми безпосередньої демократії // Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – С. 148-173.
117)    Цицерон Марк Туллий. Диалоги. – М., 1966.
118)    Черниченко С.В. Права человека и гуманитарная практика в современной дипломатии // Московский журнал международного права. – 1992. – № 3. – С. 33-48.
119)    Чижмар К. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному праві // Право України. – 2001. – № 3. – С. 3-6.
120)    Чубар Л.П. Захист прав і свобод людини і громадянина у конституційному судочинстві України // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 1. – С. 85.
121)    Чубар Л.П. Права жінок в Україні як об’єкт правового захисту // Право України. – 2000. – № 5. – С. 12-14.
122)    Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности. – Свердловск, 1990.
123)    Шукліна Н.Г. Економічні, соціальні і культурні (духовні) права й свободи людини та громадянина // Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 285-294.
124)    Юдин Ю. Политические партии и право в современном государстве. – М.: Форум-Инфра-М, 1998.
125)    Ященко Г.В. Проблеми жіночої трудової міграції в контексті світових міграційних процесів // Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку. За матеріал. міжвуз. наук.-пр.конф. – Острог: Острозька академія, 2005. – С. 65-71. 
 
купить диплом техникума