.

Поняття і сутність земельних спорів

Зміст

Вступ………………………………………………………………………..........2
Розділ 1. Поняття і сутність земельних спорів……………………………...5
1.1. Загальні умови регулювання земельних відносин в Україні……………..5
1.2. Типові категорії справ, які виникають з земельних відносин...................10

Розділ 2. Загальні умови організації захисту інтересів сторін у земельних спорах…………………………………………………………………………...…21
2.1. Способи захисту інтересів сторін земельних спорів……………………….21
2.2. Особливості судового захисту прав суб’єктів земельних відносин………36

Розділ 3. Організація доказування в земельних справах………………....42
3.1.   Предмет і засоби доказування в земельних справах……………………...42
3.2. Стратегія і тактика організації роботи з доказами в земельних справах…47
Висновки………………………………………………………………..56
Список використаних джерел та літератури…………………..….59


Список використаних джерел та літератури

1.    Конституція України від 28 червня 1996 р. // Голос України.
2.    Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
3.    Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. - К.: Велес, 2006  - 111 с.// Відомості Верховної Ради України.- 2003, №№40-44
4.    Цивільний процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42.
5.    Про форми власності на землю: Закон України від 30 січня 1992 року N 2073-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 18.
6.    Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. N 697-XII. . : Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004.
7.    Про оренду землі: Закон України  від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV. : Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004. – 20 с.
8.    Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю): Закон України  від 18 січня 2001 р.  : Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004.
9.     Про землеустрій: Закон України : Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004. – 32 с.
10.    Про порядок виділення в натурі ( на місцевості ) земельних ділянок власникам земельних часток( паїв ): Закон України  :  Оф. Видання. – К. : Концерн “ Видавничий Дім ” “ Ін Юре ”, 2004. – 12 с.
11.    Про  селянське  (фермерське) господарство: Закон України . -  №  2009-12 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004 р.
12.    Земельний кодекс України  // Відомості Верховної Ради , 2002, N 3-4 від 25 жовтня 2001 року N 2768-III.
13.    Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі: Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 4 травня 1999 р. № 43 // Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомзему N 27 від 29.02.2000, N 144 від 23.08.2001, N 17 від 19.02.2002, N 174 від 02.07.2003 )
14.    Положення про реєстрацію землеволодінь та землекористувань. Затверджене Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 23.08.2001 № 144.
15.    Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанови Пленуму Верховного Суду України    від 16.04.2004. //  № 13 .
16.    Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України  від 19 квітня 1993 р. № 284.
17.    Актуальні проблеми законодавчого забезпечення містобудування і землекористування в Україні / М.М. Дьомін, О.С. Петраківська // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 17. — С. 85-96. — укp.
18.    Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / М.В. Шульга; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 1998. — 37 с. — укp.
19.    Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Право України. –2003. –№12
20.    Великий тлумачний словник сучасної української мови // В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “ Перун ”, 2004. – 1440 с.
21.    Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ “Одісей”, 2004. – 848 с.
22.    Домашенко М.В., Рубаник В.Є. Власність і право власності: нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні. — X., 2002.
23.    Докази і доказування в цивільному процесі : Науково – практичний посібник. ( Серія : Процесуальні науки) – К. : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005. – 256с.
24.    Земельне право України : Підручник / За ред. Погрібного О.О., Каракаша I.I. — К. : Істина, 2003. –448 с.
25.    Богомольцев С.А. Земельне право України: теорія і практика. – Юридична газета. -   №1, 2008 р.
26.    Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І.Семчика, П.Ф.Кулинича. — К., 2001. — С. 240—241.
27.    Земельное право : Учебник / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская: Под ред. С.А. Боголюбова. – М. : Издательство Проспект; 2004. – 400 с.
28.    Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І.Семчика. -К., 2003.
29.    Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.М. Шульга; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 20 с. — укp.
30.    Ларіонова Л. За ефективного власника // Фінанси України. –2001. –№2. –С. 154.
31.    Лейба Л.В. До питання класифікації земельних спорів // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр.- Х: Право, 2003. – С. 207– 213.
32.    Методичні рекомендації щодо застосувань окремих положень Земельного кодексу України. Міністерство юстиції України № 38—12 / від 5 квітня 2002 р. та Державний комітет України по земельних ресурсах № 14-17-7/1916 від 1 квітня 2002 р. // Нотаріат. -2002. - № 4. - С. 13.
33.     Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. / За ред. В.В.Медведчука. –К.: Юрінком Інтер, 2004. –656 с.
34.    Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / А.М. Мірошниченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.
35.    Носік Володимир. Відшкодування збитків і втрат у земельному праві України // Юридичний журнал. -  №5. – 2004 р.
36.     Правове регулювання правочинів щодо земельних ділянок в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.В. Глотова; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.
37.     Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / А.В. Луняченко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 16 с. — укp.
38.     Правові аспекти земельної реформи в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.І. Заєць; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20. с. — укp.
39.     В.Д. Сидор. Загальна характеристика земельно – процесуальних правовідносин // Адвокат. – № 11. – 2006.
40.     В.Д. Сидор. Розгляд судами земельних спорів // Адвокат. - № 3. – 2006.
41.      Тимчасовий порядок розмежування земель права державної і комунальної власності, затверджений Постановою KM України від 1 серпня 2002 р. № 1100 // Юридичний вісник України. — 2002.
42.      Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. - 576с. ISBN 966-8184-48-3
43.     Тракало Валентина. Застосування судами України при вирішенні спорів положень Земельного кодексу // Юридичний журнал. -  № 5. – 2003 р.
44.      Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 1. – 736 с.
45.      Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін. – 2-ге вид., допов. і перероб. - К:Юрінком Інтер, 2004. Кн. 2. – 640 с.
46.      Шеремет А.П. Земельне право України : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 632 с.
47.      Фарковець Михайло. Поняття та особливості доказів і доказування у цивільному процесі // Юридичний журнал. - 2006 . - №12.
48.     Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанови Пленуму Верховного Суду України    від 16.04.2004 [електронний ресурс]
49.    Справа № 2 – 498 / 07// Архів Здолбунівського районного суду за 2007 рік.
50.     Справа № 2 – а – 76 / 07 // Архів Здолбунівського районного суду за 2007 рік.
51.     Справа № 2 – А 98/06 // Архів Здолбунівського районного суду за 2006 рік.
52.     Справа № 2 – а – 4 / 06 р.// Архів Здолбунівського районного суду за 2006 рік.
53.     Справа № 2 – а – 41 // Архів Здолбунівського районного суду за 2006 рік.


 
 
agroxy.com

adulttorrent.org