Індивідуальне (договірне) правове регулювання

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
1.1 Поняття, суть і значення індивідуального правового регулювання 
1.2 Взаємозалежність індивідуального правового регулювання із нормативним 
Висновки до Розділу 1 
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
2.1. Поняття та основні риси механізму індивідуального правового регулювання 
2.2. Загальна характеристика механізму індивідуального правового регулювання 
Висновки до Розділу 2 
Висновки 
Список використаної літератури 
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 23
ДОДАТКИ 25ВИСНОВКИ

Таким чином, можемо підсумувати, що поняття «індивідуальне правове регулювання» пройшло тривалий шлях до свого остаточного визначення та формулювання в наукових працях С.С. Алексєєва, В.М. Горшенєва, В.Б. Ісакова, О.Ф. Скакун, В.Ф. Яковлева, Л.С. Явича і деяких інших вчених. Так, на думку С.Г. Краснояружського, індивідуальне правове регулювання - це здійснюваний на стадії реалізації юридичних норм вид правомірної діяльності суб’єктів права, спрямований на впорядкування суспільних відносин шляхом конкретизації масштабів поведінки їх персональних учасників.
Т.В. Кашаніна виділяє шість ознак децентралізованого регулювання, якими, на її погляд, є:  можливість суб’єктів права діяти самостійно; напрями, за якими може здійснюватися таке регулювання, визначається в нормах права; законодавець вказує межі такого регулювання; здійснюватися таке регулювання повинно на підставі принципів права; закріплюється процедура децентралізованого регулювання; локальні та індивідуальні норми забезпечені правовим захистом.
Підкреслимо, що тільки при взаємодії нормативного та індивідуального правового регулювання та взаємозв’язку право може ефективно впливати на суспільні відносини. Нормативне та індивідуальне правове регулювання - це два види й одночасно два рівні правового регулювання. Перехід від нормативного до індивідуального правового регулювання може відбуватися різними шляхами.
Правове регулювання в суспільстві здійснюється за допомогою певних механізмів. Під механізмами правового регулювання слід розуміти різні елементи правової системи, які здійснюють регулятивний вплив на суспільство.
Механізм правового регулювання характеризується певними особливостями: правове регулювання та його механізм є складовою соціального регулювання; є певною системою взаємодіючих між собою елементів, серед яких виділяють правові засоби, способи та форми; він забезпечує регулювання суспільних відносин, тобто є динамічною частиною правової системи; механізм правового регулювання має цілеспрямований та результативний характер.
За допомогою механізму правового регулювання обґрунтовується необхідність здійснення правового регулювання в суспільстві, впорядковуються явища правової дійсності, забезпечується їх єдність, взаємозв’язок та взаємодія, відбувається процес трансформації правових приписів щодо реальної поведінки суб’єктів права.
Підсумуємо, що сучасна юридична наука характеризується наявністю двох підходів до визначення елементів механізму правового регулювання. Перший з них – широкий підхід, що характеризується наявністю сукупності елементів, які беруть участь у процесі впорядкування суспільних відносин. Другий підхід до елементної будови механізму правового регулювання є вузьким та включає лише елементи, які складають основу регулятивної функції права.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С. С. Алексеев - М.: Юрид. лит., 1966. -187 с.
2.    Алексеев С. С. Общая теория права: курс в 2-х томах / С. С. Алексеев. - М.: Юрид. лит., 1981. - Т. 1 - 360 с.
3.    Алексеев С. С. Общая теория права: курс в 2-х томах / С. С. Алексеев. - М.: Юрид. лит., 1982. - Т. 2. - 360 с.
4.    Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения: монография / М. И. Бобнева; отв. ред. Е. В. Шорохова. - М.: Наука, 1978. - 312 с.
5.    Волков Б. С. Мотивы преступлений: уголовно-правовое и социально-психологическое исследование / Б. С. Волков; науч. ред.: М. Д. Лысов. - Казань: Изд-во Казан.
6.    Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В. М. Горшенев. - М.: Юрид. лит., 1972. - 258 с.
7.    Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права//Підручник. – К., Юрінком Інтер, 2006. – 459 с.
8.    Зинатуллин З. З. Уголовно-процессуальная деятельность на предварительном следствии и перспективы ее совершенствования в условиях перестройки / З. З. Зинатуллин // Проблемы повышения качества уголовно-процессуальной деятельности в условиях перестройки: межвуз. сб. науч. тр. -Ижевск, 1989. - С. 5-13.
9.    Кашанина Т. В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере / Т. В. Каша-нина // Советское государство и право. - 1992. - № 1. - С. 122-130.
10.    Кашанина Т. В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования / Т. В. Кашанина // Правоведение. - 1991. - № 4. - С. 54-64.
11.    Краснояружский С. Г. Индивидуальное правовое регулирование в советском обществе (вопросы теории и практики): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец.: 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / С. Г. Краснояружский; Моск. юрид. ин-т. - М., 1990. - 22 с.
12.    Минникес И. А. Вопросы взаимодействия нормативного и индивидуального правового регулирования / И. А. Минникес // Академический юридический журнал. - 2009. -№ 3. - С. 12-17.
13.    Минникес И. А. Индивидуальное правовое регулирование: проблемы теории и практики: монография / И. А. Минникес. - Иркутск: Ин-т законодательства и правовой информации, 2008. - 160 с.
14.    Пеньков Е. М. Социальные нормы-регуляторы поведения личности. Некоторые вопросы методологии и теории / Е. М. Пеньков. - М.: Мысль, 1972. - 198 с.
15.    Плахов В. Д. Социальные нормы: философские основания общей теории / В. Д. Плахов. - М.: Мысль, 1985. - 254 с.
16.    Правоприменение в Советском государстве / Е. В. Болдырев, С. Н. Братусь, А. Б. Венгеров, Л. Д. Воеводин и др.//под ред. И. Я. Кузнецова, И. С. Самощенко. - М.: Юрид. лит., 1985. - 304 с.
17.    Проблемы теории государства и права: учебник [для вузов] / [С. С. Алексеев, И. Я. Дюрягин, В. Б. Исаков, В. М. Корельский и др.]; под ред. С. С. Алексеева. - М.: Юрид. лит., 1987. - 448 с.
18.    Пьянов Н. А. Уровни правового регулирования / Н. А. Пьянов // Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности в России: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Юрид. фак. Иркут. гос. ун-та, 29 окт. 1998 г. - Иркутск, 1998. - С. 3-5.
19.    Ткаченко Ю. Г. Проблема индивидуализации правовых норм в процессе реализации права / Ю. Г. Ткаченко // Теоретические вопросы реализации норм права.: труды ВЮЗИ. - 1978. - Т. 61. - С. 3-69.
20.    Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права: курс лекций / Ф. Н. Фат-куллин; науч. ред.: М. Н. Марченко. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. - 336 с.


 
 
купить диплом в Костроме