Зовнішня політика США, європейський напрямок 1990-2009

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СПІВПРАЦЯ США ТА ЄС У ТОРГІВЛІ І ЕКОНОМІЦІ 5
1.1. Політика інвестицій США (у ЄС) 5
1.2. Основні аспекти торгівлі між США і ЄС 7
РОЗДІЛ 2. ВІДНОСИНИ США І ЄС У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 12
2.1. Врегулювання конфліктів 12
2.2. Співпраця в сфері боротьби з тероризмом 16
2.3. Співпраця з НАТО 22
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Історія політичного Заходу дає усі підстави говорити про двозначний характер відносин між Західною Європою і США, коли, з одного боку, заявляється партнерство і розподіл тягаря світового лідерства, з другого - всім відоме зверхнє ставлення Америки до інших країн та месіанське розуміння своєї ролі у світі, її цинічна зовнішня політика, подвійні стандарти поводження на міжнародній арені. Зі свого боку, Європа ніколи не була справжнім союзником США, тим самим підтверджуючи думку, що США не має союзників, а тільки клієнтів - користувачів американського ядерного щита. Європа часто досить по-споживацькому ставилася до союзу з Америкою.
Слід наголосити й на самостійній цінності трансатлантичних зв’язків у галузі економіки. США і Західна Європа є двома з трьох головних полюсів економічної могутності у світі (третім є Східна Азія). Тісна взаємодія між європейською та американською економіками ще більше підвищує конкурентноздатність їхніх економік, впливаючи на їхню ефективність через оптимальний розподіл праці та переміщення капіталів і ресурсів.
Принциповим геостратегічним напрямком розходження позицій США і Європи поряд із упорядкуванням Близького Сходу стає зростаюча потужність інших акторів. Принциповий елемент євро-американських розходжень стосовно інтервенціонізму США американців знаходиться в рамках спроб офіційного Вашингтона взяти на себе місію глобального демократизатора. Європейська політична думка досі не згодна з “диктатом” США у справі впливів на інші держави та суспільства. Специфічними елементами суперечностей між США і Європою також є: претензії ЄС на роль глобальної наддержави; випадки підключення європейців до виступів неурядових організацій громадянського суспільства на засадах незадоволення поводженням Сполучених Штатів на міжнародній арені.
Підсумуємо, що на даному етапі залишається тільки сподіватися, що завершення "Бушевої війни" і повернення до "випробуваних" методів вистачить для того, щоб гарантувати свободу й безпеку в багатьох сферах. Політика Клинтона не змогла перешкодити ні першому замаху на Світовий Торгівельний Центр 1993 року, ні терактові 11 вересня 2001 року.
Узагальнимо, що тосунки США та НАТО мають зовсім не постійний характер. Серед спірних питань на протязі останніх двадцяти років були і конфлікт в Косово, і війна в Іраку. Сьогодні дуже актуальним виявилося питання стосовно розміщення США комплексів ПРО в деяких країнах ЄС. Це викликає занепокоєння певних держав. В той же час залишається сподіватися, що нещодавно обраний Барак Обома зможе згладити конфліктну ситуацію в цьому питанні. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Asmus R., Everts P., Isernia P. Transatlantic Trends 2003. Power, War and Public Opinion: Thoughts on the Nature and Structure of the Trans-Atlantic Divide. – Washington, 2003. – P. 4, 14.
2.    Dorrien G. Axis of One // Christian Century. – 2003. – March 8. – P. 31.
3.    Joxe P. L’empire du Chaos US qestion des orders. – Paris, 2002.
4.    Kissinger H. Does America Need a Foreign Policy? Towards a Diplomacy for the 21st Century. – N.Y.: Simon & Schuster, 2001. – P. 295.
5.    Neugart F. The EU, the Middle East and Iraq // Friends again ? EU-US relations after crisis / Ed. by M. Zaborowski. – Paris: Institute for Security Studies, 2006. – P. 134-137.
6.    Silberberg D. Old Demons, New Demons // Armed Forces Journal International. – 1993. - November. - P. 3-14.
7.    Solana J. The Transatlantic Rift: U.S. Leadership after September 11 // Harvard International Review. – 2003. – Winter. – P. 63.
8.    Авдокушкин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: Маркетинг, 2000.
9.    Грис Т., Леусский А., Лозовская Е. Мировая экономика / Под ред. Л. Тарасевича. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.
10.    Дворніков М. Є. Міжнародна економіка. Навч. посібник для студ. екон. спец. — Вінниця, ВДТУ, 2001. — 201 с.
11.    Кукурудза І. І. Міжнародна економіка: Матеріали до лекцій та семінарів. — Черкаси: РВВ Черкаського державного університету, 2000. — 186 с.
12.    Міжнародна економіка. Навчальний посібник. / За ред. Козака Ю. Г., Новацького В. М. — К.: Центр навчальної літератури, Видавництво "Арт Ек", 2002. — 436 с.
13.    Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Козик та ін.— Львів: Львівська політехніка, 1999.
14.    Світова економіка: Підруч. / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. — К.: Либідь, 2000.
15.    Старі узи і нові виклики: трансатлантичне партнерство в концепціях і системі національної безпеки США // Політика і час. – 2003. - № 12. – С. 33-42.


 
 
купить диплом в Подольске