.

Джерела права


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ І.ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ “ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА”…………………………………………..7
1.1. Поняття джерела права………………………………………………………..7
1.2. Романо-германська правова система………………………………………..11
РОЗДІЛ ІІ. ВИДИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА…………………………………………….19
2.1. Прецедент……………………………………………………………………..19
2.2. Нормативно-правовий акт…………………………………………………...21
2.3. Правова доктрина…………………………………………………………….26
2.4. Міжнародний договір………………………………………………………..28
2.5. Правовий звичай……………………………………………………………...34
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...37ВИСНОВКИ
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що форми (джерела) права мають винятково велике значення для зміцнення законності в правовій державі. Досконалість названих форм (джерел) насправді залежить від рівня теоретичних уявлень про неї і від якості усіх видів юридичної практики. Юридична наука покликана своєчасно готувати рекомендації для поліпшення форм права, а практика повинна вміло реалізувати пропозиції вчених в цілях створення гнучкої, динамічної і ефективно функціонуючої системи джерел права. Від якості цієї системи права залежить тривкість законності в державі.
Які основні шляхи вдосконалення форм (джерела) права в сучасній Україні? При поліпшенні форм права треба повніше врахувати юридичні традиції України, узяти все краще з минулих здобутків правової системи.
Крім того, в будь-якій сучасній державі джерела права (і перш за все закони, статути парламенту) упорядковані, але разом з тим вони не є строгою системою, особливо акти підзаконної правотворчості, правові звичаї і прецеденти. Швидше за все це сукупність нормативних та інших юридичних актів, які встановлюють визначений правовий режим.
У відповідності до поставлених завдань в процесі роботи були зроблені такі висновки:
1.    досліджено джерела права;
2.    визначено основні джерела права України ;
3.    розглянуто детальніше окремі джерела права;
4.    охарактеризувано структуру та походження джерел права;
5.    запропоновано для ознайомлення основні види джерел прва. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Абдулаев М.И. Теория государства и права. – СПб., 2003.
2. Алексеев С.С. Теория права. – М.. 1999.
3. Андрусяк Т. Теорія держави і права. – Л., 1997.
4. Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право: Навч. посіб.. – К.. 1999.
5. Ведєрніков Ю.А., Чурпіта В.В., Колодій А.М. та ін. Історія вчень про державу і право: Навч. посіб. – К., 2001.
6. Власов В.И. Теория государства и права. – Ростов / н / Д., 2002.
7. Головченко В.В., Ковальський В.С. Юридична термінологія: Довідник. – К., 1999.
8. Жеругов Р.Т. Теория государства и права. – М., 1995.
9.  Ильин И.А. Теория права и государства – М., 2003.
10. Кельман М.С. Теорія держави: Навч.посіб. – Тернопіль, 1997.
11. Кельман М.С. Теорія права: Навч.посіб. – Тернопіль, 1998.
12. Колодій А.М. Принципи праваУкраїни. – К. 1998.
13. Котюк В.О. Теорія права. – К. 1996.
14. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учеб. для вузов. – М., 2000.
15. Лившиц Р.З. Теория права: Учебник. – М., 1994.
16. Нерсесянц В.С. Юриспруденция: Введение в курс общей теории права и государства. – М., 1998.
17. Общая теория государства и права: Академический курс: В 3-х т. – 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. проф. Н.М.Марченко. – М., 2001.
18. Погребной И.М., Шульга А.М. Теория права: Учеб. Пособ. – Х., 1998. 
19. Право:Учебник для вузов/ А.И.Косаров, М.В.Малинкович, С.Д.Покревская и др., Под ред. проф. Н.А.Тепловой, проф. М.В.Малинкович.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Закон и право, ЮНИТИ, 1998.
20. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 2002.
21. Рабінович П.М. Права людини та юридичне забезпечення. – К., 1992.
22. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учеб. – Х., 2000.
23. Сурілов О.В. Теорія держави та права: Навч. посіб. – О., 1998.
24. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред.М.Н.Марченко. – М., 2002.
25. Теория государства и права: Учеб. / Под ред. В.М.Корельского, В.Д.Перевалова. – М., 1997.
26. Теория государства иправа: Учеб. / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. – М., 2002.
27. Теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. С.Л.Лисенкова, В.В.Копейчекова. – К., 2004.
28. Хропанюк В.Н. Теория госудерства и права. – М., 2000.