.

Громадяни, як субєкти адміністративного права

Громадяни, як суб’єкти адміністративного права
    ПЛАН

Вступ        3
1. Поняття, зміст та складові елементи адміністративної
правосуб’єктності громадян     5
2. Адміністративно-правовий статус громадян України  12
3. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без
громадянства та біженців     18
Висновок       29
Список використаної літератури     30

 

 

 Висновок
    
 В даній курсовій роботі ми розглянули питання адміністративно-
правового статусу громадян України, іноземних осіб та осіб без
громадянства.
 Питання визначення фізичних осіб, як суб'єктів
адміністративно-правових відносин складне. Це викликане тим, що
діє багато нормативно-правових актів, які стосуються цієї
проблеми. В роботі здебільше ми зверталися до Конституції та
Законів, а ще діє і мають силу безліч підзаконних актів, які
регулюють адміністративні відносини на місцевому рівні.
 В статті 24 Конституції України говориться, що громадяни
мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед
законом.
 Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками.
 Іноземним громадянам і особам без громадянства в Україні
гарантуються передбачені законом права і свободи. Вони
користуються тими ж правами і свободами і несуть ті ж обов'язки,
що і громадяни України, якщо інше не випливає з Конституції
України, і інших актів Українського законодавства.
 Отже наявність у громадян України та іноземних осіб
суб'єктивних прав та обов'язків у сфері державного управління
формує правовий статус суб'єкта і є складовою адміністративної
правосуб’єктності.
    
    
  
 
 Список використаної літератури
    
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. —
1996. —
№ 30. — Ст. 141.
2. Закон України "Про біженців" від 24 грудня 1993 р. // ВВР. –
1994. - № 16. – Ст. 90.
3. Закон України "Про загальний військовий обов’язок і військову
службу" від 25 березня 1992 р. // ВВР. – 1992. - № 27. – Ст. 385.
4. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. // ВВР. –
1991. - № 4. – Ст. 20.
5. Закон України "Про надзвичайний стан" від 26 червня 1992 р. //
ВВР. – 1992. - № 37. – Ст. 538.
6. Закон України "Про об’єднання громадян" від 16 червня 1992 р.
// ВВР. – 1992. - № 34. – Ст. 504.
7. Закон України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. //
ВВР. – 1992. - № 49. – Ст. 668.
8. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого
1994 р. // ВВР. – 1994. - № 23. – Ст. 161.
9. Закон України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 р.
10. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 р. // ВВР. – 1993. -
№ 16. – Ст. 167.
11. Закон України «Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку» від 16 грудня
1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 4. — Ст.
18.
12. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого
1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 13. — Ст. 178.
13. Адміністративне право України. За ред. проф. Битика Ю.П. – Х.:
2000. – 217 с.
14. Битяк Ю. П., Богуцький В. В., Гаращук В. М., Дяченко О. В.,
Зуй В. В. Адміністративне право України. — Х., 2001. — 528с.
15. Бобир В. І., Демський С. Е., Колодій А. М., Кулик О. Г.,
Олійник А. Ю. Правознавство. — К., 1999. — 699с.
16. Бритченко С.А., Андрієнко В. Правовий статус іноземців та осіб
без громадянства в Україні // Проблеми міграції. – Т. 4. – Число
1(8). – 1999. – С. 4.
17. Гpомадянське суспільство і пpавова деpжава, пpоблеми
становлення: Зб. наук. пp./ МВС Укpаїни. Hац. акад. внутp. спpав
Укpаїни; За pед. Є.М. Моісеєва. — К.: ТОВ "Міжнаp. фін. агенція",
1997. — 78 с.
18. Гладун З. С. Адміністративне право України (опорні конспекти
лекцій. — Т., 2001. — 152с.