.

Відповідальність за шкоду, заподіяну зловживанням правом

курсова, 42 сторінки

ВИСНОВКИ
Отже, зловживання правом – об’єктивно існуюче юридичне поняття, суть якого полягає в тому, що це особливий вид правопорушення, яке здійснюється уповноваженою особою під час реалізації права, що йому належать і пов’язані з використанням недозволених конкретних форм у межах дозволеного йому законом загального типу поведінки.
Даний правовий інститут не є новим у різних правових системах світу і його можна прослідкувати різноманітні форми зловживання правом, а також різні санкції за їх вчинення починаючи з Середньовіччя. поширеним у багатьох правових системах світу, в яких законодавець по-різному підходить як до тлумачення поняття зловживання правом так і до визначення ознак даного явища та міри відповідальності. 
Можна зробити висновок, що зловживання правом дійсно становить окремий вид правопорушення, особливість якого полягає у тому, що при зловживанні правом особа не порушує норму права, а діє всупереч призначенню суб’єктивного права.
Об’єктивно існує дві форми зловживання правом – шикана, тобто дія по реалізації власного суб’єктивного права з метою заподіяти шкоду іншій особі та дії по реалізації суб’єктивного права без наявності мети, але із фактичним заподіянням шкоди. При цьому шикана завжди характеризується умисною формою вини щодо заподіяння шкоди іншій особі, а зловживання без наміру – виною у формі необережності.
Згідно з чинним законодавством перелік форм та видів зловживання правом, які містяться у ЦК України, а саме у ст. 13, є не вичерпним, що дає змогу науковцям по-різному класифікувати різноманітні випадки зловживання правом у різних галузях права.
Шикана являє собою особливий вид цивільного правопорушення, пов’язаного із заподіянням шкоди. Варто зазначити, що шикана може заподіювати іншій особі як майнову, так і немайнову шкоду. Оскільки ЦК України не містить спеціальних норм, які б встановлювали відповідні санкції за здійснення шикани, можна припустити можливість поширення норм про зобов’язання, що випливають зі спричинення шкоди, на випадки заподіяння збитків шиканою особі, з якою правопорушник не перебуває у договірних зобов’язаннях. 
Різноманітність видів зловживання правом не дає змогу узагальнено розглядати питання підстав та порядку відповідальності за дані дії. Однак, було розглянуто низку видів зловживання правом у тих галузях права, в яких, на сучасному етапі зловживання застосовуються найчастіше. В першу чергу, увага була звернута на порядок здійснення судочинства в Україні. Оскільки не існує єдиного підходу до визначення поняття зловживання правом, то спираючись на дослідження науковців були визначені підстави відповідальності за зловживання правом у цивільному та господарському процесі. Також була підтверджена думка, що єдиною санкцією за зловживання правом є заборона уповноваженим органом чи судом використовувати уповноваженою власного права.  
Також було доведено, що зловживання правом та податкова оптимізація має однакову юридичну природу, що дає змогу говорити про однорідність даних понять. Популярність даної форми зловживання правом полягає у недосконалості існуючої системи податків та зборів, тому наразі існує доволі поширена практика вузькоспеціалізованих спеціалістів щодо різноманітних способів та засобів податкової оптимізації.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1.    Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №18, № 19-20, №21 22. – С. 144.
2.    Господарський процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради. – 1992. – №6. – С.56
3.    Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №30. – С. 141. 
4.    Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 р. //Відомості Верховної Ради. – 1995.  – № 4. – Ст. 28.
5.    Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України  від 7 червня 1996 р.//Відомості Верховної Ради. – 1996. – №36. – Ст. 64.
6.    Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р.// Відомості Верховної Ради. – 2001. – №12. – Ст. 64.
7.    Про Антимонопольний комітет: Закон України від 26 листопада 1993 р. //Відомості Верховної Ради. – 1993. – №50. – Ст. 472.
8.    Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. //Відомості Верховної Ради. – 1992. – №31. – Ст. 440.
9.    Про систему оподаткування: Закон України  від 26 червня 1991 р. //Відомості Верховної Ради. – 1991. – №39. – С.510.
10.     Про ратифікацію Конвенції між Україною і Королівством Нідерланди про уникнення  подвійного оподаткування  та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно: Закон України від 2 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №44. – Ст. 220.
11.    Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права: Інформаційний Лист Вищого господарського суду України  від 14 грудня 2007 р.// Вісник господарського судочинства. – 2007. – №14. – Ст. 34.
12.     Про деякі питання судової практики, пов'язані з оскарженням ухвал господарських судів: Інформаційний Лист Вищого господарського суду України від  31 січня 2005 р. //Вісник господарського судочинства. – 2005. – №1. – Ст.14. 
13.     Щодо подання сторонами у справі апеляційних і касаційних скарг на ухвали господарського суду, які не може бути оскаржено ні в апеляційному, ні в касаційному порядку: Інформаційний лист Верховного Суду України від  10 вересня 2008 р. //Вісник Верховного Суду України. – 2008. – №10. – Ст.19.
14.    Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2002. – №21-22.  – Ст. 135
15.    Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №№ 40-44. – ст. 356.
16.     Агарков М. М.Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве / М.М. Агарков // Известия АН СССР: отделение экономики и права. -  1976. – № 6. – С. 429.
17.     Бобриков О. Р. Вредные советы або зловживання процесуальними правами в цивільному процесі / О.Р. Бобриков // Правовий тиждень. – 2004. – №3. – С. 16-17.
18.     Герасимова О. Злоупотребление правом / О. Герасимова // Правосудие в Восточной Сибири. – 2003. - № 2 – 3. – С. 3-6
19.     Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. Осуществление и защита гражданских прав. / Грибанов В.П. – М.: Статут, 2001. – 243 с.
20.     Жиганов А.Н. Злоупотребление гражданским правом в Российском законодательстве и судебной практике /А.Н. Жиганов //Издательство РОСНОУ. – 2006. – №1. – С. 9-11.
21.     Зайцев І. Мажори, мінори та дрібні капості / І. Зайцев // Український дiловий тижневик "Контракти". – 2005. – № 47. с. 1–3.
22.     Золотько І.А.. Податкова система:начальний посібник – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.
23.     Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами / В. И. Емельянов. – М.: Лекс-Книга, 2002. – 160 с.
24.     Кирилюк Д. Категорія «зловживання цивільним правом» в Україні та за кордоном: питання теорії і практики / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2006. - №2. – С. 10.
25.     Курбатов А. Недопустимость злоупотребления правом как способ установления пределов реализации (удовлетворения) интересов / А. Курбатов // Хозяйство и право. – 2000. – № 12. – С. 37.
26.     Михайленко Д. ШИКАрНА стаття про податкове право / Д.Михайленко // Бухгалтер. -  2007. – № 48. - С. 44.
27.     Мосейчук В. За позику від фізичних осіб можуть оштрафувати / Мосейчук В. // Податкове планування. – 2006. -  № 4. - С. 59.
28.     Москаленко В. Не варто сліпо копіювати досвід зарубіжних країн / В. Москаленко //  Юр газета. – 2007. - №18 (102). – С. 15-16.   
29.     Носов В.А. Проблема гражданского правонарушения и его состава // Осуществление и защита имущественных прав граждан и организаций в условиях формирования социалистического правового государства. Межвуз. научн. сборник Башкирского у-та / Носов В.А.  – Уфа: Башкирский университет. – 1991. – С. 106-107.
30.     Онищенко Г. Проблема існування категорії «зловживання правом» / Г. Онищенко //Юридичний журнал. – 2007. - №2. – С.12.
31.     Планиоль. Основания ответственности, 1905// Цит. за Годэме Е. Общая теория обязательств. Пер. с фр. Новицкого И.Б, Юр. Изд-во Министерства юстиции СССР. М.: 1948. – С. 328.
32.     Покровський И.А. Основные проблемы гражданского права /И.А. Покровский. – М.: Статут (Классика российской цивилистики), 2003.– 354 с.
33.     Рясенцев В.А. Условия и юридические последствия отказа в защите гражданских прав (к ст. 5 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик) / В. А. Рясенцев // Советская юстиция.  – 1962. - № 9. – С. 9.
34.     Семчук В. Шкідливі процеси / В. Семчук // Український юрист. – 2008. - № 12 (72). – С. 48-50.
35.    Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.
36.     Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: дис….канд. юрид. наук: 12.00.03 / Стефанчук М.О. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 210 с.
37.     Стефанчук М. Зловживання правом як новела цивільного законодавства / М. Стефанчук // Юридична Україна. – 2004. - №6. – С. 40-49.
38.     Тюменев В.В. Теория злоупотребления правому правовых системах современности / В.В. Тюменев //Весник ТИСБИ. – 2003. – №1. – С. 6.  
39.     Фарина М.І. Податкова оптимізація (деякі інструменти) / М.І. Фарина // Правовий тиждень. – 2008. -  №45. – С. 12-13. 
40.     Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: Учебное пособие / Под ред. проф. З. М. Черниловского. – М.: ВЮЗИ, 1994. – С. 206 – 207.
41.     Цивільне право України: Підр. У 2-х кн. Кн. 2. // Дзера О.В. та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 900 с.
42.     Шебанова Н.А. Злоупотребление процессуальными правами / Н. А. Шебанова // Арбитражная практика. – 2002.  - №5. – С. 49.
43.     Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве / А.В. Юдин. - СПб.: Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – С. 184 - 338.
44.     Юдин А. В. Классификация злоупотреблений процессуальными правами в гражданском судопроизводстве /А.В. Юдин // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. -  №2. - С. 13-18.  
45.    Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами как разновидность гражданского процессуального правонарушения/ А.В. Юдин // Арбитражный и гражданский процесс. -  2005.  – №7. – С. 36 – 39.
46.     Юридический энциклопедический словар / под ред. А.Я.Сухарева. - М.: Советская энциклопедия, 1984. - 414 с.
47.     Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и современность /Т.С. Яценко. – М.: Статут, 2003. – 120 с.


 
 
купить диплом в Вологде

http://agroxy.com

www.agroxy.com/prodat/soja-154/lvovskaya-obl