.

Відповідальність за порушення фінансового законодавства

Зміст


Вступ 3
Розділ І.Загальна характеристика відповідальності за порушення
законодавства 6
1.1. Поняття та зміст юридичної відповідальності 6
1.2 Відповідальність за порушення фінансового законодавства
в системі юридичної відповідальності 12
Розділ ІІ Характеристика окремих видів відповідальності за
порушення фінансового законодавства 17
2.1 Адміністративна відповідальність 17
2.2 Кримінальна відповідальність 19
2.3 Фінансова відповідальність 22
Висновки 25
Список використаних джерел 28
 

 

Висновки


Отже, підводячи підсумки проведеного дослідження, зазначимо наступне: відповідальність особистості має соціальну природу, визначену як суспільним характером відносин, так і особливостями особистості, її місцем в системі цих відносин. В процесі розвитку суспільства складаються певні відносини між людьми у вигляді взаємних прав і обов'язків насамперед у сфері трудової діяльності.
Слід також зазначити, що юридична відповідальність особистості є вираженням об'єктивної залежності індивіда від суспільства (колективу), підзвітність громадянина державі. Це об'єктивно існуюче відношення між ними, в рамках якого суб'єкт соціальної свободи - колектив, суспільство, держава - пред'являє до суб'єкта особистої свободи - члену колективу, суспільства, громадянину - комплекс моральних, політичних і юридичних вимог і зобов’язує до їх дотримання. Появлення юридичної відповідальності виникає в соціально значущих обставинах (ситуаціях), які передбачені соціальними нормами. Воно має своєю передумовою особисту свободу, тому чим ширші рамки особистої свободи, тим вище його відповідальність. З іншого боку, соціальна відповідальність направляє особисту свободу.
Юридична відповідальність в позитивному значенні становить особливий зв'язок, особливі взаємини громадян з державою. Точніше, це регламентований правом зв'язок фізичної особи (громадянина, іноземця, особи без громадянства) з державою. У рамках вказаного зв'язку держава покладає на вищевказаних осіб юридичні обов'язки і вимагає їх виконання (а також дотриманій заборон). У наслідок об'єктивно здійснюваної залежності від держави громадянин зобов'язаний виконувати приписи, дотримуватися заборон, передбачених законодавством. Більша частина загальних юридичних заборон та приписів має досить загальний характер і поширюється на всіх суб'єктів.
Детально проаналізувавши думки різних науковців можна зробити висновки, що одним з основних засобів забезпечення правомірної поведінки та боротьби з фінансовими правопорушеннями є фінансова відповідальність. Фінансова відповідальність є одним із проявів юридичної відповідальності.
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що для настання фінансової відповідальності необхідна наявність двох факторів:
1) наявність у діяння особи складу фінансового правопорушення;
2) факт застосування права уповноваженим суб'єктом, тобто мотивоване рішення цього суб'єкта про притягнення особи до конкретного виду фінансової відповідальності.
Слід також зазначити, що всі види юридичної відповідальності при порушенні фінансового законодавства вирішують одні й ті ж завдання, виконують одні й ті ж функції, мають єдину кінцеву мету, а саме: ліквідація правопорушень у суспільстві. Функції юридичної відповідальності - головні напрямки юридичного впливу як на правопорушника, так і на інших осіб, з метою захисту правопорядку і виховання суб'єктів права, які вчинили чи можуть вчинити правопорушення. Функції: превентивна (запобіжна), виховна, репресивна (каральна), компенсаційна (поновлююча), сигналізаційна (інформативна) та ін. "Кінцева мета інституту юридичної відповідальності - це ліквідація правопорушень у державі.
Слід зазначити, що підставами для притягнення до фінансової  відповідальності і застосування фінансових санкцій є наявність правової норми, що передбачає склад правопорушення; юридичного факту скоєння правопорушення або правозастосовного акта, що набрав чинності.
Однією з умов успішного рішення економічних і соціальних задач, що стоять перед суспільством і державою є проведення єдиної фінансової і податкової політики. Для виконання цієї умови необхідна збалансованість права, обов'язків і відповідальності, з одного боку, фізичних і юридичних осіб, а з іншої - органів держави, що здійснюють контроль як за використанням фінансових коштів.
Діяльність контролюючих органів також пов'язана з наглядом з боку держави за виконанням платником податків своїх зобов'язань перед державою з повного і своєчасного внесення податкових платежів у відповідні бюджети чи фонди. Бюджети позбавляються надходжень за рахунок двох процесів: відхилення від сплати податків і правомірного обходу податку.
Попередження податкових правопорушень не завжди досягає своєї мети, тому особливу важливість здобуває регулювання покарання за здійснення податкових провин і злочинів.
Податкова система будь-якої правової держави не може функціонувати без інституту відповідальності. Однак як показує практика, застосування норм відповідальності за здійснення податкових правопорушень залишається одним з головних спірних питань у відносинах держави з платниками податків.
Питання притягнення до фінансової відповідальності і звільнення від неї є дуже важливими для вивчення права, і необхідними в роботі кожного юриста, державного службовця і будь-якого пересічного громадянина.
 
Список використаних джерел


1.    Басанцов І.В.Система фінансового контролю в Україні.// Фінанси України – 2005 -№11- с.132-140.
2.    Богданів І.Фінансові санкції в якості засобів “виховання” порушників фінансової дисципліни.// Фінансовий контроль – 2004. №7(24) - с.18-21.
3.    Голос України. Від 19 листопада. – 1996.
4.    Декрет Кабінету Міністрів "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" від 21/01/1993 (Відомості Верховної Ради, 1993, №13, ст. 114).
5.    За правду, за народ, за Україну. Соціал-демократична партія України у питаннях і відповідях. – К., 1999 р.
6.    Загальна теорія права. Ч. 2 /під ред. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – Л., 2003.
7.    Закон України "Про державну податкову службу України" від 04/12/1990 (Відомості Верховної Ради, 1991, №6, ст. 37).
8.    Кодекс України про адміністративні правопорушення – К.: Вид. «Сірін»; 2000р. – 168с.
9.    Конституція України – К., 1996 р.
10.    Кримінальний Кодекс України: Офіційне видання – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 400 с.
11.    Кучерявенко Н. П. Налоговое право. – К.,1997.
12.     Матишевський П.С. та інші. Кримінальне право України. Загальна частина. – К., 2000.
13.    Общая теория государства и права: Акад. Курс. В 2-х тт. Т2: Теория права./отв.ред. Марченко М.Н. – М., 1998.
14.    Основи держави і права за редакцією доц. Настюка М.І.-вид. 2-е доп. І випр. – Львів, 1994.
15.    Основи правознавства: Навчальний посібник – К., 2000 р.
16.    Підопригора О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О. Цивільне право України: – К.,: Юрінформ, 1994
17.    Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999 року N 5 "Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів".
18.    Правознавство за редакцією Михайла Настюка/ вид.друге. – Львів: Світ, 1995.
19.    Радько Т.Н. Юридическая ответственность как общая форма реализации социальной функции права. – М., 1996.
20.    Теория государства и права: Курс лекций/под ред. Матузова Н.И., Малько А.В. – Саратов, 1995
21.    Фінансове право. Навчальний посібник п/р Воронової Л. – К.,1997.
22.    Фінансове право. Підручник п/р Воронової Л. – К.,1998.
23.    Цивільний Кодекс України: - Харків: Фоліо, 2000.
24.    Юридичний вісник. Від 28 листопада. – 1996