.

Відносини Україна – НАТО

дипломна робота, 91 сторінка

Висновки
Отже, НАТО – це міжурядова організація, політико-безпековий союз, об’єднаний спільною системою цінностей, до яких належать демократія, свобода, верховенство права, вирішення спорів мирним шляхом і ринкова економіка.
Головна мета НАТО – гарантувати свободу і безпеку всіх своїх членів в Європі і Північній Америці відповідно до принципів Статуту ООН. Для досягнення цієї мети НАТО використовує свій політичний вплив і військовий потенціал відповідно до характеру викликів безпеки, з якими стикаються його держави-члени.
Історія створення НАТО безпосередньо пов'язана з тими подіями, що відбувалися у світі після другої світової війни. В період 1945-1949 років між державами Західної Європи та їхніми союзниками в Північній Америці постала нагальна проблема повоєнної відбудови економіки. Таким чином, у квітні 1949 року США, Канада, Великобританія, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Норвегія, Данія, Ісландія, Португалія підписали у Вашингтоні Північноатлантичний договір (через це його часто називають Вашингтонським договором) і таким чином утворили Організацію Північноатлантичного договору (NATO – North Atlantic Treaty Organisation).
Організація Північноатлантичного договору має таку структуру, яка дозволяє здійснити всі цілі НАТО. Вона є міжурядовою організацією, в рамках якої країни-члени зберігають повний суверенітет і незалежність. Ця організація являє собою форум, на якому вони проводять спільні консультації з будь-яких проблем та приймають рішення з політичних та воєнних питань що стосуються їх безпеки.
Діяльність НАТО зосереджена на таких основних напрямках:
    здійснення миротворчих операцій з метою врегулювання конфліктів та забезпечення пост-конфліктного будівництва;
    боротьба з міжнародним тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення, нелегальним обігом наркотичних речовин, торгівлею людьми, незаконним відмиванням грошей;
    впровадження міжнародних освітніх та наукових програм;
    надання гуманітарної допомоги країнам, постраждалим від стихійних лих та техногенних катастроф;
    сприяння демократичному розвитку країн, забезпеченню дотримання основоположних прав людини, боротьбі з корупцією, ефективному функціонуванню механізмів державного управління.
Важливим аспектом в діяльності НАТО є інформаційна політика, суть якої полягає в доповненні та наданні допомоги у здійсненні заходів, спрямованих на інформування громадськості в країнах НАТО стосовно національної політики в галузі оборони і безпеки та роль тієї чи іншої країни в НАТО. Саме цією діяльністю займається Відділ інформації та преси НАТО. Окрім цього, завданням Відділу є також надання допомоги у забезпеченні щоденних зв'язків НАТО із засобами масової інформації; у поширенні інформації щодо Альянсу в державах (не членах НАТО), які виявляють у цьому заінтересованість.
Відносини між НАТО і Україною постійно розвиваються з самого моменту отримання Україною незалежності в 1991 році. Зважаючи на стратегічну позицію України як моста між Східною і Західною Європою, відносини між НАТО і Україною мають провідне значення для розбудови миру і стабільності в євроатлантичному регіоні. НАТО і Україна беруть активну участь у міжнародних операціях з підтримання миру та розв’язанні спільних проблем безпеки. З часом визначились певні тенденції діалогу і практичної співпраці з широкого кола інших питань.
Відносини України з Органiзацiєю Пiвнiчно-Атлантичного Договору (НАТО) розвиваються в рамках багатостороннього форуму для консультацiй i спiвробiтництва з полiтичних питань та питань безпеки, яким є Рада євроатлантичного партнерства (до 30 травня 1997 року – РПАС), бiльш iндивiдуалiзованого партнерства у сферi оборони, вiйськового спiвробiтництва та операцiй на пiдтримання миру –  Програми "Партнерство заради миру" (з травня 1997 року здiйснюється пiд егiдою РЄАП), а також вiдносин особливого партнерства Україна-НАТО у форматi "19+1" (до середини 1998 року "16+1"), формалiзованих в Хартiї про особливе партнерство мiж Україною та НАТО. Цi стосунки визначаються необхiднiстю налагодження конструктивного спiвробiтництва України з НАТО як провiдною структурою, що має тенденцiї i перспективи стати осередком нової загальноєвропейської системи безпеки, зокрема в контекстi розширення на Схiд.
Співробітництво між Органiзацiєю Пiвнiчно-Атлантичного Договору (НАТО) та Україною є багатоаспектним:  співпраця в галузі озброєнь,  у військово-технічній галузі, в галузі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій цивільного характеру, в економічній сфері, в науковій сфері, в інформаційній та інших сферах.
Для сприяння розвитку практичного спiвробiтництва мiж Україною i НАТО, налагодження зв'язкiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади України з вiдповiдними структурами НАТО, забезпечення проведення вiзитiв представникiв НАТО в Україну, розповсюдження об'єктивної iнформацiї про дiяльнiсть НАТО вiдкрито Центр iнформацiї i документацiї НАТО в Українi, а в 1999 роцi засновано Офiс зв'язку НАТО в Українi (на основi Меморандумiв про взаєморозумiння мiж Урядом України та НАТО, пiдписаних вiдповiдно у травнi 1997 р. та груднi 1998 р.).
Комплексний аналіз питань євроатлантичної інтеграції України  та багато іншого, що стосується практичної діяльності НАТО-Україна, здійснює Інститут трансформації суспільства.
Аналітично-інформаційне забезпечення здійснюється Національним центром з питань євроатлантичної інтеграції України.
Інформування українців щодо НАТО відбувається в рамках Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції.
Інформаційна діяльність НАТО в Україні здійснюється із застосуванням трьох варіантів запровадження інформаційної роботи:
внутрішні заходи на експертному рівні за підтримки посольств країн – членів НАТО (двосторонній рівень);
спільні заходи Україна – НАТО із залученням неурядових організацій (багатосторонній рівень);
внутрішні заходи за підтримки уряду із залученням неурядових організацій для інформування широкої громадськості.
Основними принципами здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи є: доступність, об’єктивність, дискусійність, всеосяжність, фінансова підтримка.
Розглянувши результати контент-аналізу друкованих українських ЗМІ, можна зробити висновок про низький рівень інформування населення України Організацією Північноатлантичного договору про свою діяльність.
З контент-аналізу офіційного сайту Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України випливає, що НАТО веде більш активну інформаційну діяльність пов'язану з питаннями військово-технічної галузі співраці НАТО і України та інформаційного характеру, тоді як сфери наука та охорона довкілля мабуть залишаються не такими вже пріоритетними у ході розвитку відносин НАТО-Україна. 
Список використаних джерел та літератури:
1.    Актуальні проблеми економіки [Текст] / голов. ред. П.В. Новиков. – 2000 - … К. : Освіта, 2003. – №12.
2.    Актуальні проблеми економіки [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. П.І. Кабана . – 2000 - … К. : Джерело, 2003. – №8.
3.    Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] / головн. ред. Є.А. Макаренко. – 2000 - … К. : Основа. – 2000. –  № 17.
4.    Аудиторія [Текст] / голов. ред. Н.І. Мартинова. – 1999 - … К. : Наука, 2000. – №6.
5.    Бугай, Ю.М. Україна-НАТО: стратегічне партнерство [Текст] / Ю.М. Бугай // Стратегічне партнерство: тези Міжнародної наук.-практ. Конференції (11-12 лютого 2001 року; Луцьк ). – Луцьк : Надстир’я, 2001. – С. 128-130.
6.    Бернадская, Ю.С. Коротко о НАТО: Информационный обзор вопросов и проблем, стоящих    перед Североатлантическим Союзом в конце девяностых годов [Текст] / Ю.С. Бернадская. – Брюссель: Бюро информации и печати НАТО, 1996. – 78 с.
7.    Вісник НАДУПУ [Текст] / голов. ред. Г. Ситник. – 2003 - … К. : [б. м.], 2005. – №1.
8.    Власть [Текст] / голов. ред. А.А. Кочетков. – 2000 - … М. : Питер,. – 2000. – №17.
9.    Гаджиев К.С. Новейшая история стран Европы и Америки ХХ век [Текст]: у 2 т. Т. 2 / К.С. Гаджиев. – М. : Изд-во Владос, 2001 г. – 34 с.
10.    Голос України [Текст] / голов. ред. О.А. Зарубінський . – 1997 - … К. : Преса України. –1998, 11 лютого . – № 237.
11.    Голос України [Текст] / голов. ред. О.А. Зарубінський . – 1997 - … К. : Преса України. –1999, 27 квітня. – № 137.
12.    Голос України [Текст] / голов. ред. О.А. Зарубінський . – 1997 - … К. : Преса України. – 2003, 24 січня. – № 198.
13.    Голос України [Текст] / голов. ред. О.А. Зарубінський . – 1997 - … К. : Преса України. – 2003, 27 березня. – № 231.
14.    День [Текст] / голов. ред. Т.А. Кузьо. – 1998 - … К.: Преса України. – 2000, 25 липня. – № 157.
15.    День [Текст] / голов. ред. Т.А. Кузьо. – 1998 - … К.: Преса України. – 2001, 1 жовтня. – №10.
16.    Дзеркало тижня [Текст] / голов. ред. С.А. Дзикевич. – 1997 - … К. : Преса України. – 2000, 26 травня. – № 216.
17.    Довідник НАТО [Текст] / голов. ред. В.А.Поляков. – Брюссель :  Гардарики, 2001. – 608 c.
18.    Досье секретных служб [Текст] / голов. ред. В.О. Гречанинов. – 2000 - … К. : Основа, 2005. – №2.
19.    Економічний часопис [Текст] / голов. ред. М.І. Дюре. – 2000 - … К. : Знання, 2002. – №4.
20.    Економічний часопис [Текст] / голов. ред. М.І. Дюре. – 2000 - … К. : Знання, 2003. - №2.
21.    Економічний часопис [Текст] / голов. ред. М.І. Дюре. – 2000 - … К. : Знання, 2003. – №11.
22.    Економічний часопис [Текст] / голов. ред. М.І. Дюре. – 2000 - … К. : Знання, 2004. - №11.
23.    Євроатлантичний вісник [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. В.І. Гречанінов. – 1995 - … К. : Джерело, 1996. – № 11. 
24.    Євроатлантичний вісник [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. В.І. Гречанінов. – 1996 - … К. : Джерело, 2008. – № 10.
25.    Загладин, Н.В. Мировое политическое развитие: ХХ век [Текст] / Н.В. Загладин. – М. : Аспект Пресс, 1995 г. – 102 с.
26.    За рубежом [Текст] / голов. ред. Ф. Рюе. – 1992 - … М. : Питер, 1993. –  №41.
27.    Збірник статей [Текст] / голов. ред. Є.А. Макаренко. – 2000 - …  Рівне: РІС КСУ. – 2001. - №7.
28.    Землянова, Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества: Толковый словарь терминов и концепций [Текст] / Л.М. Земляков. –  М. : Изд-во Моск. ун-та, 1999. – 301 с.
29.    Кальвокорессий, П.О. Мировая политика после 1945 года [Текст] : у 2 т. Т. 1. /  П.О. Кальвокорессий. – М. : Изд-во Международные отношения, 2000 г. – 52 с.
30.    Катернюк, А.В. Кратко о НАТО: Информативный обзор вопросов и проблем, стоящих перед Североатлантическим союзом в конце девяностых годов [Текст] / А.В. Катернюк. – Брюсель: Бюро информации и печати НАТО, 1994. – 108 c.
31.    Кортленд, Л. НАТО: Довідник [Текст] / Л. Кортленд. – К. : Основи, 1997. – 430 c.
32.    Котляр, B.C. Международное право и современные стратегические концепции США и НАТО [Текст] / В.С. Котляр. –  М. : Научная книга, 2007. – 57 с.
33.    Краско, Т.І. НАТО: Справочник [Текст] / Т.І. Краско. – Брюссель: Бюро информации и печати НАТО. –1995. – 368 c.
34.    Кузнецова, Н.М. НАТО-ревю [Текст] / Н.М. Кузнецова. – К. : АТО. – 1999. – 130 с.
35.    Макаренко, Є.А. Європейська інформаційна політика: Монографія [Текст] / Є.А. Макаренко. – К., 2000. – 24 с.
36.    Миронець, О.І. Україна-НАТО: майбутнє в руках минулого [Текст] / О.І. Миронець. – К. : Заповіт, 2004. – 176 c.
37.    Міжнародні відносини: Вісник Київського університету [Текст] / голов. ред. Є.А. Макаренко. – 1998 - … К. : Університет, 1998. – №10.
38.    Надзвичайна ситуація [Текст] / голов. ред. В.І. Каспрук. – 2000 - … К. : Знання, 2003. – №3.
39.    Національна безпека і оборона [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. О.В Ромат. – 2000 - … К. : ООО “Эдиппресс Украина”, 2000. – №8.
40.    Наука і оборона [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. А.Н. Назайкин. – 2000 - ... – К. : Освіта, – 2001. –  №3.
41.    Наука і оборона [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. А.Н. Назайкин.  – 2000 - ... – К. : ДКСД “Санден”, 2003. – №3.
42.    Наука і оборона [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. А.Н. Назайкин.  – 2000 - ... – К. : ДКСД “Санден”, 2004. – №2.  – 2004.
43.    Наука і оборона [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. А.Н. Назайкин.  – 2000 - ... – К. : ДКСД “Санден”, 2004. – №3.
44.    Національна безпека і оборона [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. О.В Ромат. – 2000 - … К. : ООО “Эдиппресс Украина”, 2000. – №1.
45.    Національна безпека і оборона [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. О.В Ромат. – 2000 - … К. : ООО “Эдиппресс Украина”, 2000. – №8.
46.    Національна безпека і оборона [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. О.В Ромат. – 2000 - … К. : ООО “Эдиппресс Украина”, 2003. – №7.
47.    Політика і час [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. С..П.Кульчинський. –  1998 - ... – К. : Освіта, 1999. – №3.
48.    Політична думка [Текст] / голов. ред. Є.М. Козакевич. – 1999 - … К. : Освіта, 2001. – №1.
49.    Нова політика [Текст] / голов. ред. М.Б. Мовчан. – 2000 - … К. : Основа, 2001. – №3.
50.    Політика і час [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. О.П. Морозова. –  1998 - ... – К. : Освіта, 2002. – №11.
51.    Національна безпека і оборона [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. О.В Ромат. – 2000 - … К. : ООО “Эдиппресс Украина”, 2003. – №7.
52.    Підтекст [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. І.О. Іваненко. – 1997 - … - К. :  Знання, 2007. – №10.
53.    Національна безпека і оборона [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. О.В Ромат. – 2000 - … К. : ООО “Эдиппресс Украина”, 2008. – №1.
54.    Політика і час [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. О.П. Морозова. –  1998 - ... – К. : Освіта, 2008. – №3.
55.    Підтекст [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. І.О. Іваненко. – 1997 - … - К. : Знання, 2008. – №6.
56.    Поляков, В.А. Дослідження про розширення НАТО [Текст] : заключний документ / В.А. Поляков. – Брюссель : Гардарики, 1995. – 125 с.
57.    Свобода [Текст] / голов. ред. В.А.Каспрук. – 1997 - … К. : Преса України. – 2000, 25 липня. – № 117.
58.    Семенюк, Н.М. НАТО-ревю [Текст] / Н.М.Семенюк. – К. :[б. м.], 1999. – 120 с.
59.    Семиков, М.В. Про вступ до НАТО: Науково-методичне видання [Текст] / М.В. Семиков. – К. : Інститут трансформації суспільства, 2008. – 175 с.
60.    Советник [Текст] / голов. ред. В.Н. Комиссаров. – 2000 - … К. : [б. м.],  2000. – №4.
61.    Современная Европа [Текст] / голов. ред. В.С. Котляр. – 2001 - … К. : Основа, 2004. – № 2. 
62.    Телешун, С.О. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації [Текст] / С.О. Телешун, А. С. Баронін. –  К. : ПАЛИВОДА, 2001. – 112 с.
63.    ТіАО [Текст] / голов. ред. Кондратюк. – 1999 - … К.: Джерело, 2000. – №9.
64.    ТІАО [Текст] / голов. ред. В. Морозюк . – 2000 - … К. : [б. м.], 2004. – №24.
65.    Трибуна [Текст] : наук.- практ. журн. / голов. ред. В.О. Гречанінов. –  2000 - … К. : Основа, 2004. – №5.
66.    Час [Текст] / голов. ред. В.А.Каспрук. – 1998 - … К.: Преса України. – 2001, 29 січня. – №1
67.    Харрис Р. Современная Европа [Текст] / голов. ред. Р. Харрис. – 2001 - … М. :  Институт Европы РАН, 2001 г. – №1.
68.    Шреплер, А. Международные организации. Справочник [Текст] / А. Шпелер. – М. : Мысль, 1995. – 103 с.
69.    Борійчук, Л.Л. Хартія про особливе партнерство між україною та Організацією Північноатлантичного договору [Електронний ресурс] / Л.Л. Борійчук.
70.    Вершинина, М.И. Анатомия Альянса [Електронний ресурс] / М.И. Вершинина.
71.    Владимирова, Г. Все про НАТО [Електронний ресурс] / Г. Владимирова.
72.    Гулакова, А. И. Поглиблення співпраці Україна-НАТО: короткотермінові заходи [Електронний ресурс] /А.И. Гулакова. 
73.    Колесник, Ф. Інститут трансформації суспільства [Електронний ресурс] / Ф. Колесник.
74.    Комаров, Д. Інформаційна робота Міністерства закордонних справ України у сфері євроатлантичної інтеграції України [Електронний ресурс] /  Д. Комаров.
75.    Курганский, О.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення [Електронний ресурс] / О.М. Курганський.
76.    Кучерук, С. Напрямки та сфери співробітництва Україна–НАТО [Електронний ресурс] / С. Кучерук.
77.    Мороз, В.І. Рамковий документ ПЗМ [Електронний ресурс] / В.І. Мороз.
78.    Николенко, Г.А. Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції [Електронний ресурс] / Г.А. Николенко.
79.    Николенко, Г.А. Про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України [Електронний ресурс] / Г.А. Николенко.
80.    Овчинникова, И. Правові засади євроатлантичної інтеграції [Електроний ресурс] / И. Овчиннткова.
81.    Огілві, Д. Огляд поточної діяльності НАТО та стану співробітництва України з Альянсом [Електронний ресурс] / Д. Огілві.
82.    Петрович, К. Основні галузі співпраці Україна-НАТО [Електронний ресурс] / К. Петрович.