.

Аудіовізуальні твори як обєкти авторського права


                                                                 

                                                              Зміст
Вступ…………………………………………………………………………….3

 Розділ I  Поняття та  види  аудіовізуальнх  творів  як об’єктів  авторського  права……………………………………………………………………………..6                                                                                                                                                                                                                                                               
1.1 Поняття аудіовізуальних  творів…………………………………………..6
1.2 Види  аудіовізуальних творів……………………………………………...8
 Розділ II  Авторське право на аудіовізуальні  твори……………………….10
 2.1 Підстави виникнення авторського права на аудіовізуальні твори……10
 2.2  Зміст авторського права…………………………………………………14
 2.3  Захист  авторських прав на аудіовізуальні твори……………………..19
 Розділ III Особливості  створення,  використання,  розповсюдження  аудіовізуальних  творів……………………………………………………….24
 3.1  Використання аудіовізуальних  творів…………………………………24
 3.2  Розповсюдження аудіовізуальних творів………………………………29
Висновки………………………………………………………………………32
Список використаних  джерел………………………………………………35


                                                    Висновки
            Авторське право  охороняє права автора твору, створеного в результаті творчої інтелектуальної праці. Вони стосуються особливих форм творчості, що мають відношення головним чином до засобів масових комунікацій – не тільки до друкованих публікацій, а йдо радіо- та телепередач, прокаиу фільмів, комп’ютерних систем збереження та відтворення інформації.
  Авторське право охороняє форму вираженя ідеї, а не самі ідеї. Як тільки ідеї втілюються в матеріальний носій, виникає правова охорона форми твору– розташування слів, нот, знаків. В об’єктивному змісті авторське право являє собою сукупність правових норм, що регулюютьвідношення з приводу створення і використання творів, літератури, мистецтва. У суб’єктивному змісті авторське право – це особисті немайнові та майнові права, що належать особам, котрі створили твори науки, літератури, мистецтва.
Для того, щоб навчитися вчасно виявляти у своїй продукції, розробках створювані при цьому об'єкти інтелектуальної власності, необхідно набути певних знань у зазначеній сфері. Це дасть можливість одержати не тільки право на охорону інтелектуальної власності в країні та за кордоном, а й перетворити її у особливо конкурентоспроможний на ринку товар, нерідко дуже дорогий і високоприбутковий, в разі правильного його використання.
          Аудіовізуальний твір - твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів.
            Аудіовізуальні твори — кінофільми, теле- і відеофільми тощо, розраховані на слухове і видове сприйняття. Це можуть бути фільми різного призначення — художні, документальні, науково-популярні, навчальні, розважальні, мультиплікаційні тощо. Вони можуть вирізнятися також і за обсягом — повнометражні, короткометражні, багатосерійні. Аудіовізуальні твори об'єднують слайдо-фільми, діафільми та інші кіно- і телетвори.
            Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.
            Автор кожної частини аудіовізуального твору зберігає авторське право на свою частину і може її використовувати на свій розсуд незалежно від фільму.
             На відміну від авторства на інші твори, індивідуальне авторство будь-кого з авторів аудіовізуального твору (фільму) встановити неможливо. Але оскільки фільм є цілісним твором, то розпоряджатися усіма вхідними до нього результатами творчої діяльності повинна одна особа. Зазвичай такою особою є продюсер фільму, або організація, що здійснювала виробництво фільму (така організація називається продюсерською компанією.
             Захист майнових і особистих немайнових прав авторів  здійснюється нормами різних галузей права – кримінального, адміністративного, цивільного. Але найчастіше застосовуються цивільно-правові засоби захисту авторського права і суміжних прав. Порушення прав автора можуть бути пов’язані з порушенням його майнових інтересів або тільки особистих прав.
             Для правомірного використання частини аудіовізуального твору необхідно мати відповідний дозвіл від правовласника авторських прав на цей аудіовізуальний твір. Але це є вірним тільки у випадку, коли такою частиною є послідовність кадрів, а не окремий кадр. Отримати дозвіл на використання окремого кадру аудіовізуального твору можна в особи, що здійснювала зйомку фільму, тобто у кінооператора, тому що окремий кадр не є частиною аудіовізуального твору. Якщо у кадрі міститься зображення актору, то його дозвіл на використання його власного зображення є також необхідним. Слід зазначити, що права на використання окремого кадру та зображення актору можуть бути передані продюсеру (продюсерській компанії) за договором про створення аудіовізуального твору.
            Розповсюдження на      території      України     примірників
аудіовізуальних творів,  а  також  їх прокат дозволяються лише за умови їх
маркування   контрольними   марками.
              Контрольна марка - спеціальний знак,  що засвідчує дотримання
авторських  і  (або) суміжних прав і надає право на розповсюдження
примірників   аудіовізуальних   творів,    фонограм,    відеограм,
комп'ютерних  програм,  баз даних.  Контрольна марка є самоклейним
знаком  одноразового  використання,  зовнішній   бік   якого   має
спеціальний голографічний захист;
              Право на  одержання  контрольних  марок  мають  імпортери,
експортери  та  відтворювачі  примірників  аудіовізуальних творів.      Контрольні    марки    видаються    Установою.    Будь-яка
посередницька   діяльність   щодо   одержання   та  розповсюдження
контрольних марок забороняється. 
Нормативно-правові  акти:
1.Цивільний кодекс України: Чинне  законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2007 р.: (Відпов. офіц. текстові). – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007. – 328 с. – (Кодекс України)
2.Кодекс України про адміністративні правопорушення Станом на 10 травня 2007 р. – К.: Велес, 2007. – 176 с. (Офіц. док.)
3.Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство  зі змінами та допов. Станом на 1 січн. 2008 р.: (Відпов.офіц. текстові). – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 176 с. – (Кодекс України)
4.Про авторське право та суміжні права: Закон України  зі змінами внесеними від 22 травня 2003 року // Відомості ВРУ. – 2003 - № 13 – ст 181.
5.Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних: Закон України зі змінами від 10 липня 2003 року // Відомості ВРУ. – 2004 - №7 – ст 46.
6.Про затвердження  положеннь з питань розповсюдження примірнирників  аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних: Постанова зі змінами від 24 березня 2004 року – № 369.
7.Про впорядкування торгівлі деякими підакцизними товарами, пов'язаними   з використанням аудіовізуальних творів  та примірників фонограм:  Указ зі  змінами від  27 червня  1999 року – №742/99
Література:
8.Атаманчук Г.А. Основи  інтелектуальної  власності: Курс  лекцій. – Рівне: видавець Зень О.М., 2006. – 184 с.
9.Афанасьєва К. Авторське право на збереження цілісності аудіовізуального твору// Інтелектуальна власність.- 2003.-№10
10.Бачун О. Захист права інтелектуальної власності в Україні// Право України.-1997.-№1
11.Супутникове мовлення та проблеми захисту авторських та суміжних прав Беглий О. Мисенко О. Інтелектуальна власність № 6-7 2000 стор.25 12.Бершадський О. Поняття та ознаки авторського твору// Право України 2000р. №4
13.Бондаренко С. Система захисту авторського права та суміжних прав в Україні// Національна безпека і оборона.- 2001.- №10
14.Глухівський Л. Співавторство і авторське право на інтерв’ю// Інтелектуальна власність.- 2002.- №1 стор.19
15.Голембо Я. Окремі питання авторського права// Право України.-1997.-№2
16.Дахно І.І. Право  інтелектуальної  власності: Навч. посібник. Київ: Либідь, 2003. – 200с.
17.Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної  власності: Навч. пос. – К.: Юрінком Інтер, 2004.- 512 с.
18.Про  інтелектуальну  власність: Збірник  законів. – Х.: ПП “ІГВІНІ”, 2006. – 352 с.
19.Право  інтелектуальної  власності  Європейського  Союзу  та  законодавство  України / За  ред. Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін.- К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 1104 С.
20.Коссак  В.М.,  Якубовський І. Є. Право інтелектуальної  власності: Підручник. –  К.: Істина, 2007. – 208 с.
21.Лебідь С. Позитивні зрушення у боротьбі з правопорушниками// Інтелектуальна власність.-2002- №1-стор. 26-27
22.Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної  власності: Навч. посіб. – К.: ІВЦ  “Видавництво Політехніка”, Ліра-К, 2005. -235 с.
23.Право інтелектуальної  власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих  навч. закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб’язко та ін.; За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн “Видавничий Дім Ін Юре”, 2004. – 672 с.
24.Прахов Б.Г. Кримінальний кодекс країни та охорона інтелектуальної власності // Матеріали VI Міжнародної конференції “Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності.- К.-2002
25.Самусєва Л. Охорона авторських прав на аудіовізуальні твори// Право України.- 1997.- №9 стор.55
26.Авторське право і суміжні права// За ред. О. Святоцького і В. Дроб’язка.-К.:Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000.
27.Ситцевой В. Закон “Об авторском праве и смежных правах” научно-практический комментарий.- К.-1996
28.Ткаченко С. О некоторых положеннях новой редакции Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»// Юридическая практика №39(197) от 26 сентября 2001г.
29.Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. –  Вид. 2-ге доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. –  Т. 1 Загальна частина. – 696 с.