.

Адміністративна відповідальність юридичних осіб

Апробація КпАП РФ інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб, кваліфікація як правопорушення значного числа скоюваних ними діянь, встановлення таких жорстких адміністративних санкцій як для самих юридичних осіб, так і для їх посадовців обумовлюються наступними обставинами. Необхідні заходи щодо виконання положень норм і правил, направлених на: забезпечення життя і здоров'я громадян; охорону власності; забезпечення безпеки в промисловості, будівництві, енергетиці, на транспорті; охорону навколишнього природного середовища; забезпечення політики держави у області підприємницької діяльності, фінансів, податків і зборів, ринку цінних паперів; дотримання порядку в митній справі і деяких інших, часто не тільки виходять за рамки основної діяльності юридичних осіб, але і вимагають від них істотних матеріальних, трудових і інших витрат, суперечать економічним інтересам цих організацій.
Природно, такі порушення юридичних осіб нерідкі в процесі їх економічної і організаційно-господарської діяльності. Застосування при здійсненні подібних правопорушень серйозних адміністративних санкцій покликане забезпечити дотримання юридичними особами встановлених норм і правил всупереч їх економічним інтересам.
Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб в сучасних умовах стає могутнім важелем державного регулювання економіки. Основною особливістю цього інституту на відміну від адміністративні відповідальності фізичних осіб є не тільки його правоохоронна, але фіскальна спрямованість.
Природно, що при виробництві у справах про адміністративні правопорушення юридичних осіб, украй важливо забезпечити процес провадження по справі. З цієї точки зору необхідна, зокрема, чітка регламентація здійснення, так званих, заходів забезпечення виробництва по справі про адміністративне правопорушення, зокрема огляду приміщень, що належать юридичній особі (або індивідуальному підприємцю), територій і речей, що знаходяться там, і документів.
Законодавець в статті 27.8 КпАП РФ визначає, що огляд приміщень, що належать юридичній особі або індивідуальному підприємцю, територій і речей, що знаходяться там, і документів здійснюється у присутності представника юридичної особи, індивідуального підприємця або його представника і двох понятих. Термін "представник" юридичної особи або індивідуального підприємця в даному контексті явно невдалий, бо відповідно до ст. 25.5 цього ж Кодексу представником є учасник провадження по справі про адміністративне правопорушення, який надає юридичну допомогу потерпілому, зокрема потерпілій юридичній особі. Мабуть, в даному випадку під представником законодавець мав на увазі якого-небудь співробітника юридичної особи або працівника індивідуального підприємця.
Представляється, що огляд приміщень, що належать юридичній особі або індивідуальному підприємцю, територій і речей, що знаходяться там, і документів повинен здійснюється у присутності законного представника юридичної особи або іншого співробітника, що є у цей момент старшим в даній організації (або наділеного відповідними повноваженнями), індивідуального підприємця, а в його відсутності працівника, що виконує функції старшого. Подібна нечіткість законодавчого регулювання може приводити до виникнення колізій при здійсненні цього заходу забезпечення виробництва по справі.
Про огляд приміщень, що належать юридичній особі або приватному підприємцю, територій і речей, що знаходяться там, і документів складається протокол, в якому указуються, зокрема, відомості про юридичну особу, про його законного або іншого представника, про приватного підприємця або його представника. Цей протокол підписується зокрема законним представником юридичної особи, приватним підприємцем або у випадках, що не терплять зволікання, іншим представником юридичної особи або представником приватного підприємця. І в цих контекстах термін "представник" невдалий. Мабуть, в протоколі повинні бути вказані відомості про законного представника юридичної особи або іншого співробітника організації, присутньому при огляді, відомості про приватного підприємця або іншого присутнього при огляді працівника.
Контролюючі органи Російської Федерації, уповноважені федеральним Законом проводити перевірки діяльності юридичних осіб з правом застосування штрафних санкцій.
Проект Кодексу України про адміністративні проступки розроблено з метою реалізації положень Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", прийнятого Верховною Радою України Кримінального кодексу України на проекту Кримінально-процесуального кодексу України, чинного законодавства України, Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року, до якої приєдналася Україна, результатів наукових досліджень, законодавства інших країн. При цьому збережено ті норми чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення, ЯКІ виправдали себе на практиці.
У главі 2 проекту вперше в адміністративному законодавстві України вводиться поняття адміністративної відповідальності, згідно з яким адміністративна відповідальність - це засіб охорони та захисту суспільних відносин, що використовується державою як адміністративний примус і полягає в застосуванні до суб'єкта адміністративного проступку адміністративних стягнень та заходів впливу, встановлених цим Кодексом.
Крім того, в главі 2 передбачена адміністративна відповідальність посадових осіб, юридичних осіб, військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності, об'єднань громадян, неповнолітніх.
Зважаючи на вимоги статті 124 Конституції України, у проекті Кодексу не передбачена передача матеріалів про адміністративний проступок на розгляд товариського суду.
На відміну від чинного Кодексу у проекті вперше встановлено адміністративну відповідальність юридичних осіб (стаття 11). Це викликано загальною потребою ліквідувати прогалину в адміністративному законодавстві щодо адміністративної відповідальності юридичних осіб, оскільки на практиці вже існує низка законів, що передбачає таку відповідальність. Адміністративну відповідальність виключно юридичних осіб передбачають санкції більше ніж 20 статей проекту.
Наведене у частині першій статті 6 проекту визначення поняття адміністративного проступку є цілком прийнятним як для фізичних, так і для юридичних осіб, але за умови уточнення форми вини саме для останніх.
Таке уточнення передбачено в статті проекту, в якій встановлюється, що юридична особа визнається винною у вчиненні адміністративного проступку, якщо буде встановлено, що у неї була можливість для додержання правил та норм, за порушенням яких цим Кодексом передбачена адміністративна відповідальність, але цією особою не були вжиті всі залежні від неї заходи по їх додержанню.
Таким чином, юридична особа цілком може вважатися належним суб'єктом адміністративної відповідальності на засадах положень проекту з 548 статей, що становлять особливу частику проекту КпАП України, в 142 (тобто в 26 % статей) передбачається відповідальність юридичних осіб або разом з відповідальністю громадян і посадовців, або сама по собі.