Порівняння зоофразеологізмів в англійській та українській мовах (на матеріалі творів О Генрі)

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1 ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
1.1 Зоофразеологізми: їх поняття та походження………….......…...7
1.2 Семантичні особливості англійських зоофразеологізмів…….11
1.3 Використання переносного значення назв тварин у зоофразеологізмах…………………………………………………………….13

РОЗДІЛ 2 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
2.1 Співставний аналіз зоофразеологічних одиниць……………...17
2.2 Фразеологізми про котів і собак………………………………...20
2.3 Порівняння фразеологізмів, що містять інші назви тварин…...24

РОЗДІЛ 3 ПЕРЕКЛАД ЗООФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ТВОРІВ О’ГЕНРІ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
3.1 Загальні правила перекладу фразеологічних одиниць.............30
3.2 Адекватні способи перекладу зоофразеологізмів у творах О’Генрі...............................................................................................................33
3.3 Нові зоофразеологічні моделі у творах О’Генрі.........................41


ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..49

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…......................………………52
Список використаної літератури
1.    Алехина А.И. Англо-русские идиомы: Пособие по фразеологии. – М., 1976. – 119 с.
2.    Алехина А.И. Семантические группы во фразеологии современного английского языка. – Минск, 1978. – 159 с.
3.    Арнольд И.В. Стилистика современного английского язика: Учебник. – М., 2002. – С. 193-195
4.    Арсеньева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц: На материале фразеологических единиц, семантически ориентированных на человека в английском и русском языках. – Казань, 1989. – 123 с.
5.    Вопросы образования и развития фразеологических единиц: Сб. статей / Отв. ред.  Т.П. Теплякова . – Иркуцк, 1983. – 80 с.
6.    Гнатюк Н.Г. Нові фразеологічні моделі у сучасному газетному дискурсі та проблеми їх відтворення при перекладі (на матеріалі англійської преси) // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К. – 2001. – Вип. 7. - С. 55-58
7.    Интерпретация текста: На материалах английских пословиц и поговорок: Учеб. пособие / И.А. Афанасьева и др. -  М., 1991. – 165 с.
8.    Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian. Учеб. пособие. – СПб.: Лениздат, 2002. – 320с.
9.    Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні, та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2002. – С. 459-462
10.     Крупнов В.Н. Курс перевода. Английский язык: общественно-политическая лексика / Под ред. Л.С. Бархударова. – М., 1979. – 232 с.
11.     Кузнєцова В.Г. Види семантичних змін у фразеологізмах (на матеріалі сучасної англомовної преси) // Вісник Київського Лінгвістичного Університету. Серія: Філологія. – 2004. – №1. – Т.7. - С. 150-157
12.     Кузьмин С.С. Перевод русских фразеологизмов на английский язык: Учебн. пособие. – М.: Высш. шк., 1977
13.     Кунин А.В. Курс фразеологии английского языка. – М.: Высш. школа, 1996. – 375с.
14.     Мізін К.І. Текстові модифікації компаративних фразеологічних одиниць як потенція на джерело вторинного фразеологізму (на матеріалі німецької мови) // Вісник Київського Лінгвістичного Університету. Серія: Філологія. – 2003. - №2. – Т. 6. - С. 76-85
15.    Поміркована Н.І. Стійкі порівняння та співвідносні метафори з зоокомпонентом (на матеріалі фразеологізмів української та французької мов) // Вісник Київського Лінгвістичного Університету. Серія: Філологія. – 2000. - №2. – Т. 3. - С. 187-192
16.     Щадрин Н.Л. Перевод фразеологических единиц и сопоставительная стилистика / Ред. Ю.М. Скребнов. – Саратов, 1991. – 220 с.
17.     Эльянова Н.М. Крылатые слова, их происхождение и значение: Пособие. – Ленинград, 1971. – 208 с.

Словники
18. Англо-український словник: У 2 т. Т. 1: A-M / Склав М.І. Балла. – К.: Освіта, 1996 – 752c.
19. Англо-український словник: У 2 т. Т. 2: N-Z / Склав М.І. Балла. – К.: Освіта, 1996 – 712c.
20. Словник фразеологізмів української мови / Уклад. В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наук. думка, 2003. – 1104с. – (Словники України).
21. A P Cowie, R Mackin and I R McCaig. Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford University Press, 1993
22. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / Edited by Sally Wehmeier. - Oxford University Press, 2000
23. The Oxford Russian Dictionary: English-Russian / Edited by Paul Falla. - Oxford-Moscow, 1999

Список використаних джерел.
24. О’Генрі. Королі і капуста: Пер. з англ. – К.: Художня література, 1962. – 169с.
25. О.Генри. Избранные произведения: Пер. с англ. / Сост. вступ. Ф. Золотаревской, Ил. И. Смирнова. – М.: Правда, 1991. – 592с.
26. О.Генри. Серце Запада: Избранное. – Симферополь: Редотдел Крымского управления по печати, 1991. Т.1. – 318с.


 
 
купить диплом