Контекстна реалізація засобів позначення руху з помірною швидкістю у творах Джека Лондона Біле Ікло


Контекстна реалізація засобів позначення руху з помірною швидкістю у творах Джека Лондона Біле Ікло та Мартін Іден та їх перекладах українською мовою


ЗМІСТ
ВСТУП.........................................................................................................З
РОЗДІЛ 1 Поняття “семантичне поле” та його особливості ............7
1.1   Визначення “семантичного поля” та його характерних
властивостей .........................................................................................7
1.2   Ієрархічна будова поля ....................................................................10
1.3  Найпоширеніші типи семантичних полів........................................17
РОЗДІЛ 2 Семантичне поле руху..........................................................20
1.1   Рух як динамічна характеристика простору...................................20
1.2   Семантичне підполе дієслів руху з помірною швидкістю без
використання допоміжних засобів англійської та української мов ................21
2.3  Порівняльний аналіз систем дієслів зазначеного способу руху
порівнюваних мов..............................................................................28
РОЗДІЛ 3 Контекстна реалізація засобів позначення руху з помірною швидкістю у творах Джека Лондона “Біле Ікло” та “Мартін Іден” та їх перекладах українською мовою……….……..31
3.1  Контекстуальний аналіз як метод функціональної сторони
лексеми.......................................................................................................31 
3.2  Параметри семантичного поля руху з помірною швидкістю у творах Джека Лондона “Біле Ікло” та “Мартін Іден”…………….32
3.3  Контекстуальний аналіз досліджуваного поля на основі творів Джека Лондона для англійської та української мов.......................33
ВИСНОВКИ..............................................................................................43
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................45
ДОДАТКИ.................................................................................................48ВИСНОВКИ
Семантичне поле - сукупність лексичних одиниць, які об'єднані спільністю змісту і відображають поняттєву, предметну, або функціональну подібність позначуваних явищ. Для нього властивим є систематичний характер зв'язків між словами чи їх окремими значеннями, які відбуваються на основі ознаки (архісеми).
Семантичне поле має ієрархічну будову, де центральним є ядро. Поле складають лексично-семантичні групи, в межах яких виділяють лексико-семантичні категорії: синоніми, антоніми, конверсией, гіпоніми. Сюди відносяться і внутрішньослівні зв'язки полісемантичних слів.
Дослідники вивчали семантичне поле з різних точок зору, спираючись на всі можливі види відношень між словами. Цим і спричинена наявність різних типів семантичних полів, серед яких найпопулярнішими є поля Покровського, Трира (лексичні і понятійні), Порцига (елементарні семантичні поля), асоціативні поля. Семантичне підполе дієслів руху з помірною швидкістю без використання інших засобів пересування відноситься до понятійного поля.
Методика співставлення семантичних полів дозволила достатньо повно описати підполе руху з помірною швидкістю без використання інших засобів в англійській мові та зіставити його з українським підполем. Специфіка полів порівнюваних мов виявляється у кількості наявних у полі слів'і в рівні еквівалентності відповідників, який є неоднаковим для всіх дієслів. На основі цього можна зробити висновок, що при перекладі дієслів, які позначають вищезгаданий спосіб руху, з англійської мову на українську, чи в зворотному напрямку, варіантів відповідників поданих у перекладних словниках не завжди достатньо. Для того щоб максимально повно і правильно передати значення слова однієї мови, іноді слід звіряти значення запропонованих відповідників у тлумачних словниках і співставляти наскільки вони співпадають.
Для якомога повнішого опису лексичних  одиниць семантичного поля руху з помірною швидкістю без використання допоміжних засобів пересування необхідно дослідити, як ці одиниці поводять себе в контексті, тобто їх функціональну сторону. Для виконання цього завдання, а саме, визначення рівня репрезентативності поля в текстах творів Джека Лондона “Біле Ікло” та “Мартін Іден” на основі побудови таблиць вживаності дієслів цього поля, обчислення його параметрів таких, як насиченість та варіативність, важливим є застосування статистичного методу дослідження. На основі результатів, отриманих внаслідок контекстуального та статистичного аналізів, були зроблені наступні висновки:
1    в текстах досліджуваних творів “рух з помірною швидкістю” займає незначне місце, оскільки насиченість семантичного поля дієслів для його позначення низька;
2    для передачі руху в текстах вживаються дієслова, які належать до списку найуживаніших, тобто дієслова, які складають ядро поля, що випливає з показника варіативності поля;
3    дієслова мікрополя нижчого порядку можна передати за допомогою дієслова ядра поля та диференційної ознаки цього мікрополя;
4    при перекладі з англійської мови на українську, чи дієсловом для позначення досліджуваного способу руху  однієї мови можуть відповідати словосполучення чи фрази іншої мови, які не завжди містять дієслова семантичного поля руху цієї мови, чи навпаки; в такому випадку важливим є не сам процес руху, а результат цього процесу.


СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ   ЛІТЕРАТУРИ :
1.    Англо-український словник: У 2 т. - Близько 120000 слів / склав М.І.
Балла. – К.: Освіта, 1996. – Т. 1. – 752 с.
2.     Англо-український словник: У 2 т. – Близько 120000 слів / склав М.І.
Балла. – К.: Освіта, 1996. – Т. 1. – 712 с.
3.     Босова Л.М. Исследования семантического поля: Автореф. дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.04. – Л., 1980. – 23 с.
4.     Вердиева 3.Н. Семантические поля в современном английском языке.
– М.: Высшая школа, 1986. – 120 с.
5.    Виноградов В.Н.Лексическая сочетаемость в словаре и тексте // Слово о грамматике и словаре. – М.:Наука, 1984. – С. 176–183.
6.    Кабальєро Диас.  Принципы      сопоставления      функционально-семантических  полей  в  неблизкородственных  язиках.  Автореферат дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.04 – Киев, 1983.– 20 с.
7.    Коцюк Л.М. Системні та функціональні характеристики англійських прислівників місця та напрямку. Дис. ... канд. філолог. Наук: 10.02.04. – Луцьк, 2003. – 284 с.
8.    Кочерган  М.П. Загальне  мовознавство: Підручник  для  студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – C. 18-136.
9.    Кочерган  М.П.  Вступ до мовознавства:  Підручник для студентів
філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – К.:
Видавничий центр “Академія”, 2002. – C. 181-214.
10.     Крушельницька О.В. Методологія та організація наукового дослідження: Навчальний посібник.  – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
11.    Лондон Д. Біле Ікло: Пер. з англ.. – К.: Дніпро, 1986. – 158 с.
12.    Лондон Д. Мартін Іден: Пер. з англ.. – К.: Дніпро, 1985. – 328 с.
13.     Лурия А.Р. Язык и сознание. Под редакцией Е.Д. Ханской: Ростов/ н/Д.: Издательство “Феникс”, 1998. - с. 109-141.
14.     Новий тлумачний словник української мови: Т. 1. - Видання друге, виправлене/ В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт,2003. – 928с.
15.     Новий тлумачний словник української мови: Т. 3. – Видання 2-e, виправлене/ В. Яременко, О. Сліпушко. - К.: Аконіт,2003. – 864 с.
16.     Носенко И.В. Начало статистики для лингвистов. – М.: Высшая школа, 1981. – 157 с.
17.     Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. – К.: Довіра, 2001. – 477 с.
18.     Семчинський С.В. Загальне мовознавство. Видання 2-е перероблене і доповнене. - К.: AT “ОКО”, 1996. – C. 98-151.
19.     Словник синонімів української мови: В 2 т. / Л.А. Бурячок, Г.М.
Гнатюк, С.І. Головащук та інші. — К.: Наукова думка, 1999 – 2000 c.
20.     Татаринова Э.М. Семантическое поле “интеллект” в тексте (на материале коротких английских рассказов): Автореф. дис. … канд. филолог. наук: 10.02.04. – Л., 1990. – 18 с.
21.     Теория поля в современном языкознании: Межвуз. науч. зб./ С.Т.
Шафиков  (Отв.  ред.):  Башкирский  государственный университет –
Уфа, 2001. – 204 с.
22.     Тлумачний словник української мови / За ред. В.С. Калашника. – X.:Прапор, 2002. – 992 с.
23.     Цехмістрова К.П. Основи наукового дослідження. Навчальний посібник.- К.: Видавничий Дім “Слово”, 2004. – 240 с.
24.     Чибісова Н. Лексико-семантична структура поезії С. Йовенко. –
К.,2001. – 128 с.
25.     Щур Т.С. Теория поля в лингвистике. – М., 1974. – 250 с.
26.     Longman Language Activator. – Harlow: Longman Housse, 1993. – 1587 p.
27.     New Thesaurus of Synonyms and Antonyms in Dictionary Form. – The Reader’s Digest Association, Inc., 1978. – 896 p.
28.     New Websters Dictionary and Thesaurus  of the English Language. –
Danbury: Lexicon Publications. Inc., 1993. – 1214 p.
29.     Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. – Oxford:
Oxford University Press, 2000. – 1600 p.


 
 
купить диплом с проводкой

купить диплом в Уссурийске