Комунікативно-прагматичні, семантичні та стилістичні особливості висловлювань подяки в англійській м

     
Зміст
Вступ..................................................................................................................3
Розділ І. Комунікація та її етикетний аспект у системі мови
§ 1. Характерні риси комунікативного акту та загальні правила спілкування.............................................................................................7
§ 2. Компоненти, характеристики та функції мовленнєвого етикету..................................................................................................12
§ 3. Особливості англійського мовленнєвого етикету та його тематичні групи....................................................................................16
Розділ ІІ. Семантико-прагматичні та стилістичні особливості англійських висловлювань подяки
  § 1. Подяка як одна з одиниць етикету англійської мови.................25
§ 2. Прагматичне значення  та ілокутивна ціль англійських висловлювань подяки…………….......................................................34
§ 3. Граматична, семантична та стилістична природа висловлювань подяки в англійській мові...................................................................38
Висновки.........................................................................................................48
Список використаної  літератури..............................................................52
Список джерел ілюстративного матеріалу..............................................54

Висновки

Мовленнєва діяльність тісно пов’язана з культурою спілкування. Розмовляючи з колегами по роботі, друзями, знайомими слід дотримуватися норм та правил, прийнятих в тому чи іншому суспільстві. Тобто, в своєму повсякденному житті, зокрема в спілкуванні, людина має справу з мовленнєвим етикетом, який визначають, як  систему словесних формул, уживаних у ситуаціях, що безліч разів повторюються у повсякденні: вітання, прощання, запрошення, подяка тощо.
Отож, для того, щоб володіти мистецтвом спілкування, бути чемним і ввічливим, недостатньо лише знати правила спілкування, необхідно їх дотримуватись. До того ж, слід вживати різні етикетні формули, які властиві тій чи іншій мові, є її мовленнєвими стереотипами, а також доречні в певній розмовній ситуації. Лише в цьому випадку ми можемо справити приємне враження на співрозмовника, або досягти бажаного результату.
Мовленнєвий етикет тісно пов’язаний з поняттями “мовний етикет” та “спілкувальний етикет”, які слід розрізняти. Мовний етикет – ввічливі фрази та правила їх вживання. Мовленнєвий етикет – застосування мовного етикету на практиці, тобто у спілкуванні. А спілкувальний етикет – це поєднання лінгвоетикету (мовного та мовленнєвого етикету) та невербальної комунікації.
    Оскільки етикет є невід’ємною частиною мови, він обслуговує комунікативну функцію. Існують також спеціалізовані функції, які притаманні  мовленнєвому етикету: контактна, регулююча, заклична, емотивна, функції ввічливості та впливу.
    Англійський мовленнєвий етикет має свою специфіку, яку слід знати не лише для того, щоб вміло володіти англійською мовою, а й для того, щоб при спілкуванні з іноземцями, у даному випадку з англійцями, поводитися тактовно та справити враження вихованої та освіченої людини.
    Найбільш характерною рисою англійського та американського етикету, як було виявлено в дослідженні, є часте вживання подяки в різноманітних життєвих ситуаціях: хтось запитав, як справи, привітав зі святом або знаменною подією, зробив для нас послугу, сказав приємне слово чи комплімент, запропонував або порадив щось і т.п.
    У системі англійського мовленнєвого етикету виділяють такі основні тематичні групи: привітання, прощання, звертання, знайомство, вибачення, подяка, поздоровлення та побажання, співчуття, прохання, запрошення, порада, схвалення.
    Кількість тематичних груп мовленнєвого етикету не є сталою, що пов’язано з їх прагматичним значенням. Деякі етикетні вислови однієї тематичної групи є споріднені з етикетними фразами іншої тематичної групи, а тому можуть переходити в їх сферу при вживанні в непрямих мовленнєвих актах.
    Таким чином, англійські висловлювання подяки з транспонованою ілокутивною силою можна поділити на дві групи:
1)    Перехід ілокутивної сили однієї з груп мовленнєвого етикету в іншу групу мовленнєвого етикету (комплімент - подяка). Тобто, комунікативна інтенція (ілокутивна ціль) в цьому випадку полягає у прагненні мовця викликати в адресата певні позитивні емоції, відзначити його доброту або іншу позитивну рису характеру.
2)    Перехід ілокутивної сили однієї з груп мовленнєвого етикету в сферу, не пов’язану з мовленнєвим етикетом (подяка - докір). Тут ілокутивна ціль – вплинути на емоційну сферу адресата, викликавши в нього негативні емоції, а також створити іронічний ефект, який полягає в тому, що мовець дає знати про те, що послуга, турбота або будь-які репліки – недоречні в даній ситуації, інакше кажучи, докоряє адресату.
     Отже, слід пам’ятати про те , що інколи мовець може вкладати різний зміст в одне і те ж висловлювання. А тому з точки зору прагматики висловлювання подяки можуть мати базисну та вторинну ілокутивну силу.
    Висловлювання подяки, як своєрідні одиниці контакту із співрозмовником, певним чином лексично та граматично марковані. Їм властиві такі граматичні категорії, як синтаксична модальність, синтаксичний час та синтаксична особа.
    Синтаксичний час висловлювань подяки – актуальний теперішній моменту мовлення.
    Необхідна умова реалізації подяки як одиниці мовленнєвого етикету – направленість від першої особи до другої (експліцитно чи імпліцитно). Хоча існують поодинокі випадки, в яких адресант або адресат можуть бути виражені третьою особою однини. Наприклад:
    He was grateful to you.
    How I thank him.
Проте здебільшого вони не входять у сферу мовленнєвого етикету, для одиниць якого характерна реальність реалізації в момент мовлення і направленість до співрозмовника.
    Отже, подяка реалізується в об’єктивному реальному теперішньому часі у момент мовлення.
    Висловлювання подяки в англійській мові може бути виражене лише одним словом або фразою (Thanks; Thank you ). А також існують інші синтаксичні формули для вираження цієї одиниці мовленнєвого етикету:
1.    з прикметником як семантико-граматичним центром (I am so grateful to you )
2.    з іменником як центральним словом (I would like to express my gratitude to you )
3.    з головним та підрядним реченням(I don’t know how to thank you )
    В етикетному мовленні дуже важливим є вибір мовних одиниць із їх сукупності. Отже, залежно від розмовної ситуації можна вживати офіційні, нейтральні та фамільярні вирази подяки. Наприклад можемо сказати:
    Thank you for…
    Thanks awfully.                          -  фамільярні вирази
    I’m much obliged to you!
    I can never thank you enough.   - офіційні
    Many thanks.
    That’s very kind of you.            - нейтральні
    Для досягнення особливого ефекту на співрозмовника можуть вживатися фрази з підвищеною емотивністю:
    I want to thank you from the bottom of my heart.
    My gratitude/appreciation cannot be expressed in words.
Як видно з цього неповного переліку, формули подяки суттєво відрізняються одна від одної своїми лексико-граматичними та стилістичними особливостями.
    Таким чином, дякуючи англійцю або американцю за допомогу, послугу чи пораду, для того, щоб справляти враження чемної та ввічливої людини, слід завжди брати до уваги всі особливості англійських висловлювань подяки, які розглядалися в цій кваліфікаційній роботі.


Список використаної літератури
1.    Ариян М.А. Использование воспитательного потенциала речевого этикета
      на    иностранном языке// Иностранные языки в школе. – 1991. - №2. – С. 9-  14
2.    Арцішевська А.Л. Комунікативно-прагматичні аспекти репрезентуючого компонента в англомовному оповіданні ХХ ст.// Іноземна філологія. – 1991. – Вип. 102. – С. 13-17 
3.    Беляева Е.И. Принцип вежливости в речевом общении // Иностранные языки в школе. – 1985. - №2. – С. 11-15
4.    Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура // Русский язык. – М., 1990. – 273 с.
5.    Гурочкина А.Г. Функционирование формул речевого этикета в акте вербальной коммуникации // Коммуникативный и номинативный аспекты единиц языка: Межвузовский сборник научных трудов. – «Темплан», 1989. – С. 3-16
6.    Девкин В.Д. Метакоммуникация // Иностранные языки в школе. – 1987. - №5. – С. 33-38
7.    Збірник матеріалів до курсу “Вступ до комунікації”. – Острог, 2001. – 130 с.
8.    Иванов А.О. Английские разговорные формулы: Учеб. пособие для студентов пед. институтов по спец. «Иностр. яз.». – М.: Просвещение, 1989. – 128 с.
9.    Киселёва Л.А. Вопросы теории речевого воздействия. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1978. – 160 с.
10.    Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Учебное пособие для университетов и вузов. – М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 224с.
11.    Колшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения // Иностранные языки в школе. – 1985. - №1. – С. 11-17
12.    Корніяка О. Мистецтво гречності. – К.: Либідь, 1995. – 94 с.
13.    Леонтьев А.А. Преподавание иностранных языков в школе: мнение о путях перестройки // Иностранные языки в школе. – 1998. - №4. – С. 70-76
14.     Лич Дж. Коммуникативная грамматика английского языка: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 304 с.
15.    Плюхина З.А. Англичане говорят так: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1991.- 175 с.
16.    Поуст Е. Американський етикет: мистецтво розмови: Кн. I/ Пер. з англ. – К. – Тернопіль, 1991. – 57 с.
17.    Почепцов Г.Г. Элементы теории коммуникации. – Ровно, 1999. – 142 с.
18.    Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: В-во “Сполом”, 2001. – 223 с.
19.    Серль Дж.Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1986. – Вып. 17. – С. 53-59
20.    Словарь по этике / под ред. И.С.Кона. – М.: Политиздат., 1975. – 392 с.
21.    Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение, 1988. – 315 с.
22.    Тарасова И.П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьёз: Пособие по самообразованию. – М.: Высшая школа, 1992. – 175 с.
23.    Фаенова М.О. Обучение культуре общения на английском языке: Науч.- теор. Пособие. – М.: Высшая школа.,1991. – 144 с.
24.    Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты.  – М.: Рус.яз., 1982. – 125 с.
25.    Формановская Н.И. Речевой этикет. Русско-английские соответствия: Справочник. – М.: Высшая школа, 1990. – 80 с.
26.    O’Dell F. English Panorama: A Course for Advanced Learners. – Cambridge University Press, 2001.- 176 p.
27.    Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English: Fifth edition/ ed. by Crowther J. – Oxford University Press, 1995. – 1428p.


Список джерел ілюстративного матеріалу
1.    Angelou M. Gather Together in My Home. – New York: Random House. –
    181 p.
2.    Chesbro G. The Golden Child. – New York: Pocket Books. – 221 p.
3.    Dickens Ch. The Pickwick Papers. – Penguin Books, 1994. – 886 p.
4.    Galsworthy J. The Man of Property. – Moscow: Progress Publishers, 1974. – 364 p.
5.    Grisham J. The Brethren. – Canada, 2001. – 440 p .
6.    Lawrence D. Lady Chatterley’s Lover. – Penguin Books, 1997. – 314 p.
7.    Stevenson R. Treasure Island. – New York: The Macmillan Company, London: Collier Macmillan, 1963. – 268 p.
8.    Wibberley M. Law of the Jungle. – Toronto, London, Los Angeles, 1982. – 188 p.


 
 
www.diploma-home.com/poleznoe-nastoyashchij-diplom.html