Психолінгвістичний аналіз слоганів Помаранчевої революції 2004 р

Зміст
ВСТУП................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1 СЛОГАН ЯК МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ..............................................7
1.1 Магічна сила слова  .................................................................................7
1.2 Слоган як засіб ідентифікації................................................................11
1.3 Формула успішного слогана..................................................................13
1.4 Роль і місце політичних слоганів у передвиборчій каманії.................18
РОЗДІЛ 2 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ „ПОМАРАНЧЕВОГО СЛОВА”............................................................................................................21
2.1 Паралінгвістичний та семантичний дискурс помаранчевої хвилі.......21
2.2 Ідейне розгалуження лінгво-стилістичних особливостей двох політичних таборів...........................................................................................25
2.3 Морфологічний аспект слоганів............................................................27
2.4 Фонетичний символізм слоганів...........................................................33
ВИСНОВКИ.....................................................................................................35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................................38
ДОДАТКИ........................................................................................................41
 Список використаної літератури
1.    Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: Ресурси, технології, маркетинг. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.
2.    Браун Дж. Техніки впливу: від пропаганди до промивання мізків. – М., 1982. – 297 с.
3.    Варій. М.Й. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології. – Київ: Ельга Ніка Центр, 2003. – 400 с.
4.    Великий тлумачний словник сучасної української мови /Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2003. – 4440 с.
5.    Войтович Н. Інформаційні війни та політична реклама в ЗМІ // Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф. /За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – С. 65-68.
6.    Головатий М. Мистецтво здобувати владу // Політичний менеджмент: Укр. наук. журнал. – Київ, 2003. - № 1. – С. 49-58.
7.    Іванов В.Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження ЗМК. – К., 1994. – 346 с.
8.    Карпенко М. Політична реклама: чинники ефективності // Ї: незал. культуролог. часопис. – Львів, 2003. - № 30. С. 82-91.
9.    Качуровський І. Фоніка. – К., 1985. – 284 с.
10.    Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2001. – 400 с.
11.    Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К.: Видавничий центр „Академія”, 1999. – 288 с.
12.    Кочерган М.П. Слово і контекст. – Львів: Вища школа, 1980. – 184 с.
13.    Кочубей Л. Методи соціально-психологічного впливу на електорат // Політичний менеджмент: Укр. наук. журнал. – Київ, 2004. - № 1. – С. 99-107.
14.    Лалл Д. Мас-медіа, комунікація, культура. Глобальний підхід. Пер. з англійської. – К.: „К.І.С.”, 2002. – 264 с.
15.    Лебон Г. Психологія народів і мас. – М., 1979. – 354 с.
16.    Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент. – К.: КНЕУ, 1998. – 276 с.
17.    Мас-медіа України. – К.: „К.І.С.”, 1995. – 303 с.
18.    „Медіа-навігатор”. – № 4 (13). – червень-липень, 2003.
19.    Моковій С. Стратегія пропаганди і колективного навіювання /С. Моковій // Ї: незал. культуролог. Часопис. – Львів, 2003. - № 30. – С. 46-61.
20.    Одайник В. Психологія політики. – М., 1996. – 382 с.
21.    Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови. – К., 1992. – С. 88.
22.    Почепцов Г. Віртуальні революції і використання віртуальних об’єктів при зміні влади /Г. Почепцов // Політичний менеджмент: Укр. наук. Журнал. – К., 2004. - № 4. – С. 3-16.
23.    Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К.: Наукова думка, 1988. – 240 с.
24.    Словник символів /Потапенко О.І.. Дмитренко М.К., Потапенко Г.І. та ін. – К., 1997. – 492 с.
25.    Соловчук Л. Вибір у стилі техно // Укр. діловий тижневик. – Київ, 2004. - № 43. – С. 5-6.
26.    Ставицька Л. Дискурс помаранчевої хвилі // Дивослово, 2006. - № 1. – С. 42-45.
27.    Степаненко В. Українське громадянське суспільство. „Помаранчева” стадія становлення /В. Степаненко // Віче: Теорет. і громадсько-політичний журнал /ВРУ (1-12; Київ). – Київ: Преса України, 2005. - № 2. – С. 49.
28.    Фрумкіна Р.М. Психолінгвістика. – М., 2001. – 320 с.
29.    Чижова О.В. Політичні технології як втілення політичного прагматизму // Держава і право. Серія юридичні і політичні науки. – 2003. - № 19. – С. 6-8.
30.    Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие. – М.: Лотос, 2004. – 280 с.
31.    Журавльов А.П. Звук и смысл. – М., 1981. – С. 6-7.
32.    Кара-Муза С.Г. Манипуляция сознанием. – К.: „Оріяни”, 2000. – 306 с.
33.    Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, нормы, опыт). – Мн.: Харвест, 1999. – 235 с.
34.    Марков С. PR в России больше чем PR. Технологии и версии. – М.: ООО „Издательство Астраль”, 2001. – 317 с.
35.    Ольшанский О.Д. Политический PR. – М. – 1994. – 235 с.
36.    Пирогова Ю. Информационная безопасность и языковие манипулирования в рекламном дискурсе // Маркетинг и реклама, 2005. - № 5-6. – С. 44-49.
37.    Почепцов Г. Имиджеология. – М.: „Рефл-бук”, К.: „Ваклер”, 2002. – 243 с
38.    Почепцов Г. Паблик рилейшенз для профессионалов. – М.: „Рефл-бук”, К.: „Ваклер”, 2001. – 254 с.
39.    Почепцов Г.Г. Паблик рилейшенз, или как успешно управлять общественным мнением. – М.: Центр, 1998. – 480 с.
40.    Проблема цвета в психологии /Рос. акад. наук: Ин-т психологии. – М., 1993. – 207 с.
41.    Федотова Л.Н. Социология масовой комуникации. – СПб.: Питер, 2004. – 397 с.
42.    Массовая психология и анализ человеческого „я” // Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. – М., 1992. – 408 с.
43.    Шалан В.И. Современный контент-анализ с приложением в области политологии, психологии, социологии, рекламы. – М., 2004. – 272 с.
44.    Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – М., 2004. – 359 с.
45.    Юнг К.Г. Человек и его символы. – М., 1998. – 368 с.
46.    Bernays Edward. Crystallizing Public Opinion. – N.Y., 1961. – 497 p.
47.    Bernays Edward. Propaganda. – N.Y., 1928. – 568 p.
48.    Childs H.L. Public Opinion: Nature, Formation, and Role. – N.J., 1965. – 637 p.
49.    Graber, Doris Appel. Mass media and American politics /Doris A. Graber. – 6th ed. p. 235-271. 
50.    The Presidency A to Z /Michael Nelson, advisory editor. – 3rd ed. p. 154-159.
51.    The World Book Encyclopedia, Volume 1. – p. 72-77.


 
 
узнать больше

ссылка