.

Навчання граматики англійської мови на середньому етапі загальноосвітньої школи

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПИТАННЯ ЗМІСТУ Й МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ 7
1.1 Особливості навчання граматики англійської мови в школі 7
1.2 Пояснення і засвоєння граматичного матеріалу 9
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ
НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ 19
2.1 Подача нового матеріалу по темі „Іменник” 19
2.2 Означений і неозначений артикль 22
2.3 Навчання граматики дієслова в англійській мові 26
2.3.1 The Passіve Voіce 29
2.3.2 The Present Partіcіple та the Past Partіcіple  30
2.3.3 The Perfect Partіcіple 32
2.3.4 The Gerund 34
2.3.5 The Іnfіnіtіve 36
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ГРАМАТИЧНОЮ
КАТЕГОРІЄЮ ЧАСУ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ  38
3.1 Навчання граматики теперішніх часів 38
3.2 Граматика майбутнього часу та її навчання 46
3.3 Методика навчання граматики минулих часів 48
3.4 Послідовність часів 52
3.5 Інші часові форми дієслова 54
ВИСНОВКИ 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63
ДОДАТКИ 69
 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    130 ігор для уроків з англійської мови / М. В. Бондар, О. В. Бондар, О. В. Карпенко, М. В. Пащенко, Т. В. Погарська. – Х.: Вид. група „Основа”, 2004.- 128 с.
2.    Англійська мова 2-12 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів - К., Шкільний світ, 2001. – 48 с.
3.    Арефьева Г.И. Групповая форма работы на уроках английского языка//Иностранные языки в школе.- 1988.-№3.-С.50
4.    Артемчик Г. Про сучасні підходи до вивчення і викладання іноземних мов // Рідна школа, вересень 2003. – с. 47-59.
5.    Балан М.А. Некоторые основе вопросы методики обучения иностранным языкам // Психология в обучении иностранному языку. – М.: Просвещение, 1967. – С.83 – 100.
6.    Барташніков О. О., Барташнікова І. А., Зелена І. Я. Ігри для спереднього навчання англійської мови. Навчальний посібник. – Т., Навчальна книга – Богдан., 2004. – 132 с.
7.    Бим И.Л., Биболетова М.З. Возможние формы и содержание курсов обучения иностранным языкам в начальной школе // Иностранные языки в школе: Методический журнал. – М.: Просвещение – № 5. – С. 3-9.
8.    Близнюк O.I., Панова Л.С. Організація парної роботи учнів на уроках англійської мови з опорою на зображальну наочність // Іноземні мови. - 2001. - № 3. - С. 8-9.
9.    Веремей О. М. Розмовляємо англійською без помилок. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 176 с.
10.    Вєтохов О. Самостійна робота учнів з оволодіння іноземною мовою: психологічні умови ефективності // Рідна школа, лютий 2004. – 42 – 44 с.
11.    Вишенський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. – К.:Рад.шк.,1989.– 223с.
12.    Геккер М., Волосова Т., Рогов В. „Англійська література” ч. 1. Навчальний посібник. - Т.: В-во Карп′ юка, 2001. – 240 с.
13.    Гоман С. В. Методика навчання англійської мови у середній школі: Навч. посібник: К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.
14.     Гусак Т. Дискусія як метод оптимізації при вивченні іноземних мов у ВНЗ //Іноземні мови.-2002.-№4.-С.62-63
15.     Данилевська-Бабій Г.Я. Врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання іноземної мови// Іноземні мови.-2001.-№1.-С.15
16.    Жук Л. „Who knows Great Britain best of all?”: Урок – змагання для учнів 9 кл. / Л. Жук // Англійська мова та література.: Основа, 2004. - № 11. – с. 18-20.
17.    Жулківська А., Бондаренко А. Художня література у навчанні іноземних мов. Рідна школа, 2004. – с. 44-45.
18.    Зайковські С. А., Адамовська Л. М. English at legisure. Цікава англійська.: Посібник. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 160 с.
19.    Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - Просвещение, 1991. – 264 с.
20.    Зінкуров Е. І. Робота над проектами під час вивчення англійської мови. Рідна школа, квітень 2004р. – с. 2-6.
21.    Іноземні мови. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 2 – 12 класи (2-га іноземна мова) – К., Ірпінь, 2005. – 208 с.
22.    Іноземні мови. Програми для профільного навчання 10 – 11 класи – К., Навчальна книга, 2003. – 212 с.
23.    Інтеграція – це процес, який вимагає часу // English language and culture – Київ: Шкільний світ, 2004. - № 17. – с. 3 – 4.
24.    Карп′юк О. Д. English study. Підручник з англійської мови для Х кл. – 3 вид. – Т.: 2005. – 227с.
25.    Коваленко Ю.И. Запоминание слов иностранного языка младшими школьниками // Психология в обучении иностранному языку. – М.: Просвещение, 1967. – С. 110 – 146.
26.    Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Посібник для студентів / Кол. авторів під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої та М. І. Солов′я. – К.: Ленвіт,. - 356 с.
27.    Концепція навчання іноз. мов у середній загальноосвітній 12-річній школі // English languague and culture. – Київ: Шкільний світ, 2004. - №6. – с. 138.
28.    Корндорф Б.Ф. Методика преподавания английского языка в средней школе. – М, 1958. – 329 с.
29.    Крилова В. Граматика та її роль у вивченні іноземних мов. // Рідна школа, червень 2004. – с. 45-46.
30.    Крівчікова Г. Ф. Навчаємо писемного англійського мовлення. – Х.: Видав. гр. „Основа”, 2003. – 96с.
31.    Лобанова В. Рольова гра на заняттях з англійської мови. // Рідна школа, жовтень 2002. – с. 51-52.
32.    Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. Вид. 2-ге, випр., перероб. / Коло авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
33.    Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
34.    Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/кол. авторів під керів.С.Ю.Ніколаєвої.–К.:Ленвіт,1999.– 320с.
35.    Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным язикам. – К., Вища школа, 1987. – 139 С.
36.    Николаева С.Ю. Подход к проблеме упражнений с позиции теории индивидуализации упражнений // Иностранные языки в школе. – 1987. – № 5. – С. 37- 40.
37.    Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе / под ред. А.А. Миролюбова и др. – М.: Просвещение, 1967. – 503с.
38.    Панова Л.С. Обучение иностарнному язику в школе. – К.: Радянська школа, 1989. – 144 с.
39.    Плахотник В. М., Полянська Т. К. Англ.. мова: Навч. посібник для 6 класу середн. шк.. – К. – 128 с.
40.    Плахотник В. М., Сірик Т. А. Книжка для вчителя до навчального посібника з англійської мови для 1 класу. – К., Освіта, 1995. – 180 с.
41.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 1 / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 112 с.
42.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 2 / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 96 с.
43.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 3 Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 144с.
44.    Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова 2– 12 класи. – К.: Шкільний світ, 2001. – 43с.
45.    Психология в обучении иностранному языку / сборник статей. – М., 1991. – 180 с.
46.    Рогова Г.В., Верещагина И.М. Методика обучения иностранным языкам на начальном этапе в средней школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
47.    Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 321 с.
48.    Рязанова И.С. Обучение английскому языку детей младшего возраста // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 4. – С.62-65.
49.    Старков А.П. Навчання англійської мови в середній школі: Методичний посібник. – К.: Радянська школа, 1979. – 198 с.
50.    Стечок В., Городника Л. Оптимізація навчання на уроках англійської мови. Початкова школа, № 8, 2002. – с. 51 – 55.
51.    Столяренко О. Комунікативна активність і практика опанування англійської мови старшокласниками // Рідна школа, квітень 2004. – с. 21 – 22.
52.    Сухомлинський В. О. Серце відаю дітям. Вибр. твори у 5 Т. К.: Рад. школа, 1987. – Т. 3. – с. 90. – Т. 5. – с.55
53.    Токар Л. Національне виховання на заняттях англійської мови // Рідна школа, червень 2003. – с.20-21
54.    Тучина М .В., Василенко В .Ф. Іноземні мови в умовах переходу до профільного навчання. // Англійська мова та література, №№17-18, червень 2004. – с.2-4
55.    Ушинський К. Д. Посібник до викладання за рідний словом // Вибр. пед. твори – К., 1949. – с.223-224
56.    Цього не має в підручнику. Англомовні країни. – 9-11 класи. / Упоряд. Т. Михайленко, І. Берегова. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 128 с.
57.    Чернякові О. Вивчення англійської мови через гру. // Початкова школа №4. 2002. – с.24-26
58.    Шустваль С. Гра на уроці англійської мови як засіб підвищення і пізнавальної активності школярів. // Початкова школа №7. 2004. – с. 40-41
59.    Ярова О., Чиж С. Метод тестування як один із основних при поділі учнів 5 – 6 класів на типологічні групи при вивченні англійської мови. // Рідна школа. Жовтень 2003. – с. 30 – 32.
60.    Ясінів М.П. Методика викладання іноземних мов.– випуск 19. – К.1990. –123с.
61.    Brown H.D. Principles of Language Learning and Teaching. – Prentice Hall, 1987. – 285 p.
62.    Education of Gift in Conditions of adaptive school // English. – 2201. - № 45. – p. 1-2.
63.    Ellis G., Sinclair B. Reading // Learning to learn English: Learner’s Book. – Cambridge: Cambridge University Press, P. 80 – 91.
64.     Fruitful Cooperation // English language and Culture. – Київ.: Шкільний світ, 2004. - №16. – с. 21.
65.    Goodman K. Goodman Y. Twenty Questions about Teaching Language // Educational Leadership 38. – 1995. – P. 437-446.
66.    Greating new possibilities // English language and culture. – Київ: Шкільний світ, 2004. - №11. – с. 20 -21.
67.    Having fun with ABC. – Х.: Вид. група „Основа”, 2003. – 80 с.
68.    Hlyarenko N. The „English through Communication” series for general secondary schools of Ukraine: principles and contents // I. M. – 2003. - №4. с. 19 – 21.
69.    Stern H.H. Fundamental Concepts of Language Teaching. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 582 p.
70.    Tarasova O. Guality Education / O/ Tarasova // English language and Culture: wekly. – Шкільний світ, 2006. - №92 – с. 1.
71.    Three Year After… // English language and Culture – Київ: Шкільний світ, 2006. - №1. – с. 17 – 18.
72.    What Works in the Classroom? // English language and Culture – Київ: Шкільний світ, 2006. - №1. – с. 3.
73.    What works in the ELI Classroom? // English language and Culture – Київ: Шкільний світ, 2006. - №5. – с. 3.
74.    Woodriff B. Filimonova L. Text – Book Solution // U I W. – 2000. - №1. – с. 56 – 58.


 
 
купить диплом в Королёве

ry-diplomer.com

www.agroxy.com/prodat/pshenica-109/vinnitskaya-obl