.

Лінгвістичний аналіз тексту на уроках звязного мовлення в середній школі

Зміст


Вступ 3
Розділ І. Текст та його лінгвістичний аналіз 
1.1 Визначення, основні ознаки та одиниці тексту 
1.2 Види текстів 
1.3 Етапи розвитку лінгвістки тексту 
Розділ ІІ. Навчання звязного мовлення в середній школі 
2.1 Текст і навчання зв’язного мовлення 
2.2 Переказ у навчанні самостійного письма 
Розділ ІІІ. Організація роботи над текстом твору на уроках
зв’язного мовлення 35
Висновки 43
Список використаної літератури 45
 

Список використаної літератури

1.    Gerald P.Delahunty, James J.Garvey Language, Grammar, Communication: a Course for Teachers of English.
2.    Акишина А.А. Структура целого текста. – М., 1979. – 230 с.
3.    Баранов А.Г. Функционально-прагматическая концепция текста. - Ростов-на-Дону, 1993. – 201 с.
4.    Бондарчук Л.І. Методику підказує текст // Укр.мова і літ. в школі. – 1992. – №2. – С. 4 – 6.
5.    Гайовий Л.А. Ритмомелодика художнього тексту // Мовознавство. – 1984. – №1. – С. 17 – 19.
6.    Глазова О., Косян Т. Навчальні перекази // Дивослово. – 1996. – №5. – С. 6 – 12.
7.    Глазова О., Косян Т. Навчальні перекази // Дивослово. – 1997. – №7. – С. 33 – 36.
8.    Горяний В. Д. Стилістична роль абзацу // Укр. мова і літ. в школі. – 1971. – №10. – С. 47 – 48.
9.    Гринас М. Робота над текстом на уроках української мови у 4 – 5 класах. – К.: Рад. шк., 1988. – 137 с.
10.    Донченко Т. Як готувати учнів до переказу // Укр. мова і літ в школі. – 2001. – №1. – С. 3 – 4.
11.    Загнітко А.П. Актуальні проблеми текстової лінгвістики // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць: Вип. 5. – Донецьк: ДонДУ, 1999. – С. 95 – 111.
12.    Зернецький П.В. Лінгвістичні параметри тексту // Мовознавство. – 1984. – №2. – С. 21 – 25.
13.    Калачева И. Текст как единица научной и художественной комуникации. - Одесса: Ред.отлел упр.по печати, 1991. – 189 с.
14.    Каменская О.Л. Текст и комуникация. – М.: Наука, 1990. – 159 с.
15.    Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1995. – 311 с.
16.    Ковальчук О. Виховання в учнів відчуття тексту // Дивослово. – 1996. – №5-6. – С. 18 – 20.
17.    Крупа М. Критерії відбору художньої словесності для лінгвоаналізу // Теорія і практика літературного аналізу художнього тексту. – Тернопіль: Лілея, 1997. – С. 6 – 25.
18.    Лазебник Ю. Спілкування текстом // Мовознавство. – 1995. – №1. – С. 78 – 85.
19.    Лісовський А. Художня розповідь тексту // Дивослово. – 1994. – №1. – С. 15 – 17.
20.    Мельничайко В.Я. Дидактичні можливості переказів-мініатюр // Дивослово. – 1995. – №9. – С. 31 – 33.
21.    Мельничайко В.Я. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: завдання і методи // Теорія і практика літературного аналізу художнього тексту. – Тернопіль: Лілея, 1997. – С. 26 – 60.
22.    Мельничайко В.Я. Робота над структурою тексту під час підготовки до навчального переказу // Укр. мова і літ. в школі. – 1981. – №5. – С. 52 – 54.
23.    Николаева Т.М. Лингвистика текста//лингвистический энциклопедический словарь. - М.: сов. энциклопедия, 1990. – 345 с.
24.    Організація тексту. Граматика і стилістика. – К.: Наук. думка, 1979.– 102 с.
25.    Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово. – 1999. – №3. – С. 21 – 23.
26.    Переказ із творчим завданням як екзаменаційна форма перевірки учнів з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово. – 1999. – №1. – С. 18 – 21.
27.    Піддубний М.А. Розвиток зв’язного мовлення (8 кл.) // Укр. мова і літ. в шк. – 1991. – №4. – С. 18 – 20.
28.    Плівчук К. Урок розвитку зв’язного мовлення (9 кл.) // Дивослово. – 1997. – №2. – С. 25 – 28.
29.    Радченко І.Готуємося до шкільного твору та переказу: Навч. посібник. – К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 80 с.
30.    Рінберг В.Л., Усатеко Т.П. Текст і навчання зв’язного мовлення // Укр. мова і літ. в шк. – 1989. – №2. – С. 56 – 59.
31.    Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и комуникации: Монографичексое учебное пособие .- К.-ЦУЛ, «Фитоцентр», 2002. - С.110-20, 44-55.
32.    Семченко М.Т. Розвиток усного та писемного мовлення. – К., 1986. – 232 с.
33.    Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 5 – 9 класах: Навч. метод. посібник. – К.: Рад. шк., 1981. – 136 с.
34.    Стріляна А.М. Уроки розвитку зв’язного мовлення у 8-му класі // Укр. мова і літ. в шк. – 1988. – №4. – С. 43 – 45.
35.    Українська мова. Енциклопедія. – К.: Укр. Енциклопедія, 2000. – 752 с.
36.    Формирование семантики й структури художественного текста. Межвуз. сб. нач. тр. – Куйбышев, 1984. – 190 с.
37.    Цінько С. Критерії відбору текстів для сприймання учнями на слух // Укр. мова і літ. в шк. – 2000. – №4. – С. 11 – 14.
38.    Шелехова І. Про систему роботи з розвитку зв’язного мовлення у 6 класі // Дивослово. – 1994. – №1. – С. 62 – 64.


 
 
bestseller.reviews/fifty-great-options-to-immerse-in-the-psychology-book/