.

Вплив гендерних особливостей на формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні студентів

ЗМІСТ
ВСТУП......................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ У ВНЗ............................................................................................................................8
1.1 Психолінгвістичні особливості монологічного мовлення студентів початкового етапу вищої школи..................................................................8
1.2 Понятійний апарат дослідження..........................................................19
1.3 Гендерні особливості формування іншомовної компетенції у науковій літературі………………......……………………………............25
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ У ВНЗ НА ОСНОВІ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ.....…………...........................………...................................................35
2.1 Дослідження інтересів студентів початкового етапу вищої школи у контексті гендерного підходу....................................................................35
2.2 Комплекс вправ для формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні з урахуванням гендерних особливостей .......40
РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ У ВНЗ НА ОСНОВІ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ...............................................................................................................50
3.1.Експериментальна перевірка ефективності формування іншомовної компетенції на основі гендерного підходу………...................................50
3.2 Методичні рекомендації для формування комунікативної компетенції на основі гендерного підходу ……………….....………….63
5. ВИСНОВКИ…………….....………….........…………………...........………..70
6. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……….....….........................….74
 

                                                     ВИСНОВОК
           Гендерологія є дуже молодою наукою. Гендерний підхід базується не на біологічних (фізіологічних або анатомічних) відмінностях між чоловіком і жінкою, а на тому культурному і соціальному значенні, яке суспільство дає цим відмінностям. При цьому гендерні дослідження знаходяться у тісному зв’язку із психологією, соціологією, лінгвістикою, культурологією, статистикою, тобто є міждисциплінарними. Було сформовано один з напрямів гендерних досліджень як гендерна лінгвістика. Особливою актуальністю і науково-дослідним потенціалом володіють гендерні дослідження в області педагогіки і методики викладання іноземних мов у ВНЗ, оскільки в даних областях гендерні особливості носять яскраво виражений прикладний характер і можуть бути безпосередньо застосовані на практиці. Саме тому такі проблеми, як можливість реалізації гендерного підходу в освіті, роль ВНЗ у процесі гендерної соціалізації особи, підготовка студентів як майбутніх фахівців з урахуванням гендерного компоненту, облік гендерних відмінностей, які відбуваються у процесі навчання студентів заслуговують особливої уваги з метою їх осмислення і вирішення в умовах сучасного суспільства.
У сучасній методиці викладання іноземних мов все більше уваги надається гендерному підходу та введення його у процес навчання іноземних мов. У викладанні англійської мови сьогодні використовуються комплексні завдання для підвищення ефективності та результатів навчання.
Під час дослідження було виявлено основні завдання процесу формування іншомовної комунікативної компетенції монологічного мовлення студентів початкового етапу у вищій школі з урахуванням їх гендерних особливостей. Зазначимо, що найголовнішим завданням під час розробки вправ та завдань для навчання монологічного мовлення є активізація мотивації студентів та організація процесу вивчення таким чином, що внаслідок виконання даного завдання студент сам усвідомлює важливість даної інформації та виявляє сильне бажання брати активну участь в обговоренні. 
Крім того, було визначено психолінгвістичні особливості монологічного мовлення студентів початкового етапу у ВНЗ на основі гендерного підходу. Необхідно сказати, що студенти — це певна соціальна категорія, специфічна спільність людей, організаційно об’єднаних інститутом вищої освіти. Студентство включає людей, які цілеспрямовано, систематично оволодівають знаннями і професійними вміннями. Як соціальна група, воно характеризується визначеністю у майбутній професії, сформованістю стійкого ставлення до обраного фаху. Рівень уявлень студента про професію безпосередньо співвідноситься з рівнем ставлення до навчання, і чим більше студент знає про професію, тим позитивнішим є його ставлення до навчання. Основною мотивацією навчання студентів початкового етапу ВНЗ є поповнення знань та удосконалення вмінь та навичок.
Для детального дослідження сфери гендерних інтересів студентів перших курсів ВНЗ нами було складено анкету та проведено опитування. Відповіді респондентів дозволили охарактеризувати та узагальнити особисті вподобання та переконання юнаків та дівчат. Результати анкетування дали змогу визначити основні пріоритети студентів, врахування яких під час занять є корисним та позитивно впливає на вивчення нового матеріалу та на процес навчання монологічного мовлення.
Отримані результати були проаналізовані та використані для розробки комплексу вправ для навчання іншомовної комунікативної компетенції у монологічному мовленні на основі гендерного підходу. Під час розробки вправ було враховано гендерні інтереси студентів для підвищення їх особистої мотивації та для покращення й удосконалення їх мовленнєвих навичок та вмінь.
Для перевірки ефективності розробленого комплексу вправ було проведено експеримент у три етапи: констатуючий, формуючий та контрольний. Результати проведеного дослідження підтвердили висунуту гіпотезу і дозволили зробити наступні висновки:
а) монологічне мовлення як юнаків, так і дівчат покращилося за такими критеріями: за ступнем узгодженості вислолювань із заданою темою, повнотою відображення теми, рівнем і характеристикою імпровізації у формулюванні висловлювань, різноманітністю використання мовних засобів, обсягом висловлювань;
б) використання вправ на основі гендерного підходу значно підвищило мотивацію і юнаків, і дівчат у вивченні та удосконаленні власних мовленнєвих навичок та вмінь, так як студенти були зацікавлені запропонованими вправами та темами для обговореннями, а це, відповідно, позитивно впливало на їхнє бажання спілкуватися; завдання для навчання монологічного мовлення було розроблено таким чином, що студенти мали змогу наводити приклади з життя та використовувати у процесі спілкування власні міркування, так як теми були близькими їхньому життєвому досвіду та пріоритетам;
в) студенти усвідомлювали сенс своєї навчальної діяльності в контексті майбутньої спеціальності, що підвищило свідому мотивованість дій;
г) відбувся взаємозв’язок мотивів з інтелектуальним і духовним потенціалом особистості студента;
д)відновилося позитивне відношення до навчання (вирішення доступних завдань, створення ситуацій успіху й умов для переживання успіху, підтримка впевненості у студентові;
е) орієнтація на процес, а не на результат навчальної діяльності (складання планів своєї роботи, скріплення окремих дій в систему, посилення адекватних критичних думок студента, орієнтація на попередні успіхи);
є) формування у студентів уміння вчитися (розширення запасу знань, навчання виконанню дій з інструкції, опора на наочність, плани, схеми).
Крім того, було розроблено методологічні рекомендації формування іншомовної компетенції на основі гендерного підходу, а саме:
а) проводити час від часу анкетування, опитування студентів для визначення їх гендерних уподобань та інтересів;
б) аналізувати та втілювати у практичне викладання іноземної мови результати анкетувань для підвищення ефективності навчання не лише монологічного мовлення, а й говоріння, письма та аудіювання;
в) розробляти нові вправи для навчання певного виду іншомовної компетенції з урахуванням гендерних характеристик студентів, що матиме позитивний вплив і на мотивацію студентів, і на результати навчання.
Наведені дані та результати свідчать про значний позитивний вплив запропонованого комплексу вправ на вміння студентів самостійно продукувати монологічні висловлювання з елементами повідомлення, оцінки, опису, розмірковування, доказу; аргументовано не погоджуватися з певною точкою зору або підтримувати її; завершувати, розширювати, продовжувати і деталізувати висловлювання за допомогою вербально-зображальних опор; пояснювати свою точку зору, оцінювати та аналізувати; робити власні умовиводи, що свідчить про доцільність використання запропонованого комплексу вправ, виконуваного на основі гендерного підходу на початковому етапі вищого навчального закладу.


 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Балакірєва О.М. Громадська думка про статево-рольові стереотипи в гендерному світогляді // Гендерний аналіз українського суспільства. - К.: ПРОООН, 1999. - С. 103-112.
2.    Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. - 1996. - № 2
3.    Барн Ш.М. Соціальна психологія гендеру // Діалог різноманітностей. –К.: 1998. - №11-12. - С. 13-24.
4.    Бондаровська В. О. Проблеми підлітків та молоді // Гендерний аналіз українського суспільства. - К.: ПРОООН. – 1999. - С. 215-222.
5.    Головньова І.В. Жінки-лідери: психологічні проблеми змін соціальних ролей // Громадські ініціативи жіночих організацій та сучасний політичний процес в Україні. – Харків: 1998. - С. 27-40.
6.    Данильченко Г.В. Сприймання чоловіка і жінки при формуванні першого враження // Психологія на перетині тисячоліття: збірник наукових праць учасників П’ятих Костюківських читань. - К.: 1998. - Том 1. - С. 373-378.
7.    Кісь О.Д. Дефініції фемінізму // Незалежний культурологічний часопис. – Львів: 2000. -  С. 14-21.
8.    Луценко О. Гендерний аналіз конструктів буденної свідомості сучасної молоді. // Філософсько-антропологічні студії 2001. Спецвипуск - К.: Стилос, 2001. - С. 117-128.
9.    Скляренко Н.К. Як навчати сьогодні іноземних мов (концепція) // Іноземні мови. – 1995. - № 1. – С. 5-9.
10.    Піщуліна О.М. Соціально-культурні трансформації і виникнення нової гендерної парадигми // Еволюція правового становища жінок: історія і сучасність. / Упорядники О.М.Руднєва, О.Р.Дашковська; наук. ред. А.П.Гетьман. - Харків: Право, 2000. - С. 121-130.
11.    Чухим Н. Гендер як аналітична категорія // Філософсько-антропологічні студії 2001. Спецвипуск. - К.: Стилос, 2001. - С. 7-24.
12.    Шон Механ Барн. Соціальна психологія гендеру (уривки з книги). - К.: видання Жіночого консорціуму ННД-США, 2000. – 15 с.
13.    Агеев В.С. Влияние факторов культуры на восприятие и оценку человека человеком // Вопросы психологии. – М.: 1985. - №4. – С. 41-45.
14.    Батуев А.С., Соколова Л.В. О соотношении биологического и социального в природе человека. // Вопросы психологии. – М.: 1994. – 176 с.
15.    Божович Л.И. Личность и ее формирование в юном возрасте. Психологическое исследование. – М.: Просвещение, 1968. – 413 c. 
16.    Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева: Учебное пособие. — М.: 1988. – 177 с.
17.    Вейлерт  А.А. Гендер и речь. - М.: 1985. – 230 с.
18.    Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: 1976. – 169 c.
19.    Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: 2002. – 139 c.
20.    Гендер и язык / Под ред. А.В. Кирилиной - М.: 2005. – 273 с.
21.    Гендер как интрига познания. Сборник статей. -  М.: “ Рудомино ”, 2000. – 122 с.
22.    Гендер: язык, культура, коммуникация // Доклады первой международной конференции. – М.: МГЛУ, 2001. – 143 с.
23.    Гендер: язык, культура, коммуникация // Тезисы докладов второй международной конференции. – М.: МГЛУ, 2001. – 98 с.
24.    Горошко Е.И. Языковое сознание: гендерная парадигма. - М.: 2003. – 145 с.
25.    Гриценко Е.С. Язык. Дискурс. Гендер. - Новгород, 2005. – 192 с.
26.    Журавлева И.В. Влияние половых характеристик на вербальное поведение человека // Гендерные исследования в гуманитарных науках: современные подходы. Материалы международной научной конференции. - Иваново: Издат центр “Юнона”, 2000. - С. 43-46.
27.    Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. - М.: 1981. – 169 c.
28.    Здравомыслова Е.А., Темкина А.А.Социальное конструирование гендера // Социологический журнал. - 1998. - № 3. - С. 171-182.
29.    Иванова Е.О гендерных особенностях памяти // Гендерные исследования. - М.: 1999. - №3. - С. 242-252.
30.    Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчин и женщин. –       С.П.: Питер, 2002. - 175 с.
31.    Каган В.Е. Стереотипы мужественности-женственности и образ “Я” у подростков // Вопросы психологии. - 1989. - №3. – С. 29-32.
32.    Калабихина И. Методология гендерного анализа // Феминизм и гендерные исследования. Хрестоматия. Под общ. ред. В.И.Успенской. - Тверь, 1999. - С. 23-31.
33.    Каменская О.А. Гендергетика – междисциплинарная наука // Гендер: язык, культура, коммуникация. – М.: МГЛУ, 2001. - С. 62-67.
34.    Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. – М.: Институт социологии РАН,  1999. – 226 c.
35.    Кирилина А.В. Особенности и тенденции развития гендерных исследований в российской лингвистике // Гендер: язык, культура, коммуникация. – М.: МГЛУ, 2001. - С. 32-47.
36.    Клецина Ирина. Развитие гендерных исследований в психологии на Западе // Иной взгляд. Международный альманах гендерных исследований. - Минск, 2000. - С. 20-28.
37.    Кон И.С. Психология половых различий // Вопросы психологии. – 1981. - № 2. – C. 33-37.
38.    Краевский В. В. Методология педагогического исследования. — Самара, 1994. – 166 с.
39.    Крючкова Т.Б. Особенности мужской и женской речи. - М.: 1975. – 175 с.
40.    Леонтьев А.А. Общение и деятельность общения. – С.П.: 2001. – 59 с.
41.    Миролюбов А.А. История отечественной методики инoстранных языков. – М.: 2003. – 243 c.
42.    Митина О.В., Петренко В.Ф. Кроскультурное исследование стеретипов женского поведения ( в России и США) // Вопросы психологии. - 2000. - № 1. - С. 68-86.
43.    Мошинська Л.Р. Гендерные особенности вербальной коммуникации - М.: 1992. – 107 с.
44.    Нечаева Н.А. Патриархатная и фемиистская картины мира: анализ структуры массового сознания // Гендерные тетради. - СПб.: 1997. - С. 21-24.
45.    Першай Александр. Гендерные аспекты речевого поведения // Иной взгляд. Международный альманах гендерных исследований. - Минск, 2000. - С. 11-14.
46.    Попова Л.A. Психологические исследования и гендерный подход // Женщина. Гендер. Культура. - М.: МЦГИ, 1999. - С. 119-130.
47.    Потапов В.В. Попытки пересмотра гендерного признака в английском языке // Гендер как интрига познания. Сборник статей / Московский государственный лингвистический университет. Лаборатория гендерных исследований. - М.: изд-во “Рудомино”, 2000. - С. 151-167.
48.    Пушкарева Н.И. Историческая феминология и гендерный подход в исторических исследованиях // Феминизм и гендерные исследования. Хрестоматия. Под общ. ред. В.И.Успенской. - Тверь, 1999. - С. 62-67.
49.    Радина Н.К. Об использовании гендерного анализа в психологических исследованиях // Вопросы психологии. - 1999. - № 2. - С. 22-27.
50.    Рогова Г.В., Гурвич П.Б. Некоторые вопросы обучения иноязычному словоупотреблению в свете психофизиологии речи // Иностранные языки в школе. – 1969. - № 5. – С. 11-15.
51.    Рубенштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2т. – М.: Педагогика, 1989. - Т 2. – С. 42-49.
52.    Сидоренко Ю.И. Биологические детерминанты социально-психологических особенностей мужчины и женщины // Гендерные исследования в гуманитарных науках: современные подходы. Материалы международной научной конференции. Иваново: 2000. Часть II. – 75 c.
53.    Синельников А.В ожидании референта: маскулинность, феминность и политики гендерных репрезентаций // Женщина. Гендер. Культура. - М.: 1999. - С. 83-97.
54.    Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований (в помощь начинающему исследователю). - М.: 1986. – 154 c.
55.    Соловова Е.Н. Методикa обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М.: Просвещение, 2002. – 145 c.
56.    Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. - М.: Институт прикладной психологии, 2001. – 226 с.
57.    Телия В.Н. Теория и практика педагогического эксперимента / Под ред. А.И.Пискунова, Г.В.Воробьева. — М.: 1979. – 243 c.
58.     Блок X. Влияние дифференцированной социализации на развитие личности мужчины и женщины // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. - СПб: Изд-во “Питер”, 2000. - С. 168-181.
59.    Холод А.М. Механизмы антропоцентрической ориентировки и их верификация // Пол и его маркировка в речевой деятельности / Под ред. Е.Н.Шовгеля. - Кривой Рог: 1996. - С. 19-27.
60.    Цинман Ж.М. Гендер, город, язык. Критическая лингвистика в городской антропологии // Культура, власть, идентичность: Новые подходы в соци-альных науках. Под ред. Е.Р.Ярской-Смирновой. - Саратов: Издательско-коммерческое предприятие “Волжский сад”, 1999. - С. 170-174.
61.    Челышева Н.А. К проблеме методологии исследования гендерных различий // Материалы международной научно-практической конференции “Молодежь в условиях социально-экономических реформ”. - СПб. 1995. - С. 102-104.
62.    Чиркова Н.Г. Теоретическая модель дифференциации письменной речи на мужскую и женскую в онтогенезе // Пол и его маркировка в речевой деятельности / Под ред.Е.Н.Шовгеля. - Кривой Рог: МИЦ ЧЯКП, 1996. - С. 48-54.
63.    Элиот П., Менделл Н. Теории феминизма // Гендерные исследования: Феминистская методология в социальных науках. - Материалы 2-й Международной Летней Школы по гендерным исследованиям / Форос-1998 / Под ред. Жеребкиной И. - Харьков: ХГЦИ, 1998. - С. 15-51.
64.    Coats J. Women, Men and Language. A Sociolinguistic Account of Sex Differeces in Language. - N. Y., 1986. – 178 p.
65.    Herringer L.G., Haws S.C. Perception of Personality Traits in Oneself and Others//Journal of Personality. – L., 1991.  – 43 p.
66.    Holter H. Sex Roles and Social Change//Acta Sociologica. – L., 1971. – 78 p.
67.    Homberger R. Gender and its influence on speech both men and women. - N.Y., 1993. – 89 p.
68.    Kelly, Rita M. “Gender, Culture, and Socialization.” Workplace/Women's Place: An Anthology edited by Paula J. Dubeck and Dana Dunn. - Los Angeles: Roxbury, 2002. – 127 p.
69.    Lakoff R. Language and women’s Place // Language in Society. – 1973. – 67 p.
70.     The Handbook of Language and Gender / Ed. J. Holmes and M. Meyerhoff. -Blackwell Publishing, 2003. – 131 p.