.

Використання рольової гри у процесі навчання діалогічного мовлення на середньому етапі ЗОШ 2

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ В ГОВОРІННІ 7
1.1 Особливості навчання іноземної мови у школах різного ступеню 7
1.2 Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння 11
1.3 Діалогічне мовлення та особливості його навчання на середньому етапі загальноосвітньої школи 17
1.4 Рольова гра як вид діяльності на уроці англійської мови 26
РОЗДІЛ 2. РОЛЬОВА ГРА В НАВЧАННІ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В 7 КЛАСІ ЗОШ 31
2.1 Психологічні особливості школярів в 7 класі 31
2.2 Практичне використання рольової гри при навчанні діалогічного мовлення в 7 класі ЗОШ 33
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 44
ДОДАТКИ 48

ВИСНОВКИ

Таким чином, практична мета навчання англійської мови на середньому етапі ЗОШ полягає в тому, щоб закласти основи володіння іноземною мовою у школярів середнього шкільного віку, тобто сформувати початки фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма в межах програмних вимог.
Зазначимо, що навчання усного мовлення передбачає досягнення такого рівня розвитку навичок і вмінь, при якому учні можуть без попередньої підготовки у природному темпі застосувати засвоєні іншомовні засоби з метою здійснення реальної комунікації.
Розглянувши в історичному плані виникнення і розвиток рольових ігор, ми прийшли до висновку, що вчені, педагоги, достатньо повно висвітлили дане питання у своїх працях. Але формуванню звукової правильності мовлення дітей середнього шкільного віку автори приділили мало уваги, в незначній мірі розглядають чинники звукової культури мовлення.
Підсумуємо, що у навчанні діалогічного мовлення учнів можна виділити такі рівні формування діалогічних навичок і вмінь: підготовчий або нульовий - навички реплікування; перший - уміння поєднувати репліки у різні види ДЄ; другий - вміння будувати мікродіалоги з використанням засвоєних ДЄ на основі запропонованих навчальних КС; третій - вміння створювати власні діалоги різних функціональних типів на основі запропонованих КС.
Методисти вважають рольову гру одним із найбільш ефективних прийомів реалізації комунікативного принципу в навчанні іноземної мови. Її переваги визначаються авторами наступним чином:
1.    Рольова гра-навчання, в діях (learning by doing), що, як відомо, підвищує якість навчання.
2.    Рольова гра вимагає повної віддачі від учасників, їх реакції; в ній використовуються їх знання, вміння, здобуті  як і в школі, так і поза нею.
3.    Рольова гра являється у вищому ступені мотиваційною, оскільки містить елемент гри і непередбачуваність розв'язки. Крім того, учасники бачать можливість використання ситуації, яка розігрується в рольовій грі, в реальному житті, чого не може дати механічне тренування у використанні лексичних одиниць і граматичних структур.
4.    Рольова гра дає учням соціолінгвістичну «підказку» - якими одиницями і якими умовними мовними моделями можна виразити ту чи іншу думку саме в даній, визначеній ситуації в залежності від соціальної характеристики учасників.
5.    Рольова гра несе в собі елемент несподіванки («момент шоку»), з яким так часто зустрічаються учні в процесі реального спілкування. Під час рольової гри, як і під час реального спілкування, учасники повинні уважно слухати один одного, так як вони не знають завчасно, що скажуть їх партнери, вони повинні швидко думати і адекватно реагувати на репліки своїх товаришів.
6.    Під час рольової гри має місце емоційний підйом, що надзвичайно позитивно впливає на якість навчання.
7.    Рольова гра має визначені переваги над дискусією і другими подібними прийомами. По-перше, в рольовій грі набагато легше створити таку ситуацію, коли жоден з її учасників не зможе «відмовчуватися» (а це часто має місце на дискусії). По-друге, несміливим, невпевненим в собі учням легше висловлювати свою думку, погляд «під ласкою» якогось дійового образу.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Hlyarenko N. The „English through Communication” series for general secondary schools of Ukraine: principles and contents // I. M. – 2003. - №4. с. 19 – 21.
2.    Tarasova O. Guality Education / O/ Tarasova // English language and Culture: wekly. – Шкільний світ, 2006. - №92 – с. 1.
3.    What works in the ELI Classroom? // English language and Culture – Київ: Шкільний світ, 2006. - №5. – с. 3.
4.    Woodriff B. Filimonova L. Text – Book Solution // U I W. – 2000. - №1. – с. 56 – 58.
5.    130 ігор для уроків з англійської мови / М. В. Бондар, О. В. Бондар, О. В. Карпенко, М. В. Пащенко, Т. В. Погарська. – Х.: Вид. група „Основа”, 2004.- 128 с.
6.    Англійська мова 2-12 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів - К., Шкільний світ, 2001. – 48 с.
7.    Артемчик Г. Про сучасні підходи до вивчення і викладання іноземних мов // Рідна школа, вересень 2003. – с. 47-59.
8.    Балан М.А. Некоторые основе вопросы методики обучения иностранным языкам // Психология в обучении иностранному языку. – М.: Просвещение, 1967. – С.83 – 100.
9.    Барташніков О. О., Барташнікова І. А., Зелена І. Я. Ігри для середнього навчання англійської мови. Навчальний посібник. – Т., Навчальна книга – Богдан., 2004. – 132 с.
10.    Бим И.Л., Биболетова М.З. Возможние формы и содержание курсов обучения иностранным языкам в начальной школе // Иностранные языки в школе: Методический журнал. – М.: Просвещение – № 5. – С. 3-9.
11.    Боровикова Е.Г. Наглядная программа для младших школьников, изучающих английский язык, и их родителей. Проблемы, поиски решений // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 2. – С. 14-18.
12.    Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови: Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1989. – 254 с.
13.    Гергель А.Ф. Let’s Go with Us. English for Beginners. – К.: Освіта, 1995. – 73 с.
14.    Гоман С. В. Методика навчання англійської мови у середній школі: Навч. посібник: К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.
15.    Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - Просвещение, 1991. – 264 с.
16.    Коваленко Ю.И. Запоминание слов иностранного языка младшими школьниками // Психология в обучении иностранному языку. – М.: Просвещение, 1967. – С. 110 – 146.
17.    Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Посібник для студентів / Кол. авторів під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої та М. І. Солов′я. – К.: Ленвіт,. - 356 с.
18.    Концепція навчання іноз. мов у середній загальноосвітній 12-річній школі // English languague and culture. – Київ: Шкільний світ, 2004. - №6. – с. 138.
19.    Корндорф Б.Ф. Методика преподавания английского языка в средней школе. – М, 1958. – 329 с.
20.    Лобанова В. Рольова гра на заняттях з англійської мови. // Рідна школа, жовтень 2002. – с. 51-52.
21.    Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. Вид. 2-ге, випр., перероб. / Коло авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
22.    Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
23.    Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным язикам. – К., Вища школа, 1987. – 139 С.
24.    Николаева С.Ю. Подход к проблеме упражнений с позиции теории индивидуализации упражнений // Иностранные языки в школе. – 1987. – № 5. – С. 37- 40.
25.    Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе / под ред. А.А. Миролюбова и др. – М.: Просвещение, 1967. – 503с.
26.    Панова Л.С. Обучение иностранному языку в школе. – К.: Радянська школа, 1989. – 144 с.
27.    Плахотник В. М., Полянська Т. К. Англ.. мова: Навч. посібник для 7 класу середн. шк.. – К. – 128 с.
28.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 1 / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 112 с.
29.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 2 / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 96 с.
30.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. ІІІ / Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 144с.
31.    Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова 2– 12 класи. – К.: Шкільний світ, 2009. – 43с.
32.    Рогова Г.В., Верещагина И.М. Методика обучения иностранным языкам на начальном этапе в средней школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
33.    Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 321 с.
34.    Рязанова И.С. Обучение английскому языку детей младшего возраста // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 4. – С.62-65.
35.    Старков А.П. Навчання англійської мови в середній школі: Методичний посібник. – К.: Радянська школа, 1979. – 198 с.
36.    Стечок В., Городника Л. Оптимізація навчання на уроках англійської мови. Початкова школа, № 8, 2002. – с. 51 – 55.
37.    Тучина М .В., Василенко В .Ф. Іноземні мови в умовах переходу до профільного навчання. // Англійська мова та література, №№17-18, червень 2004. – с.2-4
38.    Черняков О. Вивчення англійської мови через гру. // Початкова школа №4. 2002. – с.24-26
39.    Шустваль С. Гра на уроці англійської мови як засіб підвищення і пізнавальної активності школярів. // Початкова школа №7. 2004. – с. 40-41


 
 
купить диплом в Калининграде

www.baden-medservice.com/urologija-v-germanii/