.

Використання дидактичної гри у процесі навчання усного мовлення на початковому етапі середньої школи

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ В ГОВОРІННІ 6
1.1 Особливості навчання іноземної мови у школах різного ступеню 6
1.2 Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння 10
1.3 Дидактична гра як засіб формування звукової культури мовлення  15
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ 23
2.1 Навчання діалогічного мовлення на початковому етапі вивчення англійської мови 23
2.2 Навчання монологічного мовлення у другому класі середньої школи 31
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 41
ДОДАТКИ 43

 

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Практична мета навчання іноземної мови в початковій школі полягає в тому, щоб закласти основи володіння іноземною мовою у молодших школярів, тобто сформувати початки фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма в межах програмних вимог.
Зазначимо, що навчання монологічного мовлення передбачає досягнення такого рівня розвитку навичок і вмінь, при якому учні можуть без попередньої підготовки у природному темпі застосувати засвоєні іншомовні засоби з метою здійснення реальної комунікації. На кінець початкового ступеня вони повинні вміти зрозуміти повідомлення, логічно и послідовно висловлюватись за темою, згідно з навчальною ситуацією, а також у зв'язку зі змістом побаченого або прочитано комбінуючи елементи опису і розповіді та висловлюючи своє ставлення предмета мовлення.
Розглянувши в історичному плані виникнення і розвиток дидактичних ігор, ми прийшли до висновку, що вчені, педагоги, достатньо повно висвітлили дане питання у своїх працях. Але формуванню звукової правильності мовлення дітей молодшого шкільного віку автори приділили мало уваги, в незначній мірі розглядають чинники звукової культури мовлення. Тому перед нами було поставлено завдання розробити методику формування звукової культури мовлення дітей молодшого шкільного віку засобами дидактичної гри.
Підсумуємо, що у навчанні діалогічного мовлення учнів можна виділити такі рівні формування діалогічних навичок і вмінь: підготовчий або нульовий - навички реплікування; перший - уміння поєднувати репліки у різні види ДЄ; другий - вміння будувати мікродіалоги з використанням засвоєних ДЄ на основі запропонованих навчальних КС; третій - вміння створювати власні діалоги різних функціональних типів на основі запропонованих КС.


 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Балан М.А. Некоторые основе вопросы методики обучения иностранным языкам // Психология в обучении иностранному языку. – М.: Просвещение, 1967. – С.83 – 100.
2.    Бим И.Л., Биболетова М.З. Возможние формы и содержание курсов обучения иностранным языкам в начальной школе // Иностранные языки в школе: Методический журнал. – М.: Просвещение – № 5. – С. 3-9.
3.    Боровикова Е.Г. Наглядная программа для младших школьников, изучающих английский язык, и их родителей. Проблемы, поиски решений // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 2. – С. 14-18.
4.    Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови: Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1989. – 254 с.
5.    Гергель А.Ф. Let’s Go with Us. English for Beginners. – К.: Освіта, 1995. – 73 с.
6.    Зимняя И.Я. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
7.     Коваленко Ю.И. Запоминание слов иностранного языка младшими школьниками // Психология в обучении иностранному языку. – М.: Просвещение, 1967. – С. 110 – 146.
8.    Корндорф Б.Ф. Методика преподавания английского языка в средней школе. – М, 1958. – 329 с.
9.    Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. Вид. 2-ге, випр., перероб. / Коло авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
10.    Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным язикам. – К., Вища школа, 1987. – 139 С.
11.    Николаева С.Ю. Подход к проблеме упражнений с позиции теории индивидуализации упражнений // Иностранные языки в школе. – 1987. – № 5. – С. 37- 40.
12.    Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе / под ред. А.А. Миролюбова и др. – М.: Просвещение, 1967. – 503с.
13.    Панова Л.С. Обучение иностранному языку в школе. – К.: Радянська школа, 1989. – 144 с.
14.    Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова 2– 12 класи. – К.: Шкільний світ, 2009. – 43с.
15.    Рогова Г.В., Верещагина И.М. Методика обучения иностранным языкам на начальном этапе в средней школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.
16.    Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 321 с.
17.    Рязанова И.С. Обучение английскому языку детей младшего возраста // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 4. – С.62-65.
18.    Старков А.П. Навчання англійської мови в середній школі: Методичний посібник. – К.: Радянська школа, 1979. – 198 с.