.

Диференційований підхід у навчанні англійської мови в ЗОШ І-ІІІ ступенів

План

Вступ 4
Розділ І. Диференційований підхід у навчанні англійської мови на початковому ступені навчання.
1.1 Диференціація як основа оптимізації навчально-виховного процесу з англійської мови. 8
1.2 Характерні особливості навчання англійської мови дітей дошкільного
 віку. 13
1.3 План-конспект заняття з англійської мови для дітей 6-річного віку. 17
1.4 Диференційований підхід у навчанні учнів других класів. 22
1.5 План-конспект уроку з англійської мов для учнів других класів. 23
1.6 Гра на уроці англійської мови як засіб підвищення пізнавальної активності молодших школярів. 28
Розділ ІІ. Особливості навчання англійської мови на середньому ступені навчання.
2.1 Комунікативна активність учнів у навчанні іноземних мов на середньому ступені навчання. 34
2.2 Навчання граматики як матеріальної основи мовлення. 38
2.3 Організація диференційованого навчання учнів 5-6 класів методом тестування. Тестові завдання. 40
2.4 Використання художньої літератури як засобу вдосконалення навичок читання школярів 5-8 класів. 47
Розділ ІІІ. Самостійна робота учнів старшого шкільного віку як ефективний метод диференційованого навчання іноземних мов.
3.1 Диференційований підхід до навчання аудіювання та читання. 56
3.2 Добір навчального матеріалу та диференційований підхід у навчанні говоріння та письма. 61
3.3 Домашня самостійна робота як елемент диференційованого навчання іноземної мови старшокласників. 63
3.4 Пам’ятки, питальники і картки для організації самостійної роботи з англійської мови. 65
3.5 Метод учбових проектів і створення творчої атмосфери на уроці іноземної мови в 10-11 класах. 72
3.6 Профільне навчання для орієнтації на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти. 74
Висновки 81
Література 85
Додатки 87
 

 

Висновки

    Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих культурних , професійних , та економічних контактів .
    Загальна стратегія навчання іноземних мов визначається потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психоло-педагогічних і суміжних наук  концентрацією вищої педагогічної освіти , державним освітнім стандартом з іноземної мови , зарубіжним досвідом .
    Справжній педагог з великою обережністю ставиться до кожного учня , Особливо до слабо встигаючих. З самого початку на них слід звертати особливу увагу , пропонувати посильні завдання , інакше вони відставатимуть ще більше. Разом з тим слід уникати підкресленої уваги , яка часто бентежить учня і принижує його .
    Вивчивши і проаналізувавши літературу з теми дослідження, узагальнивши досвід роботи педагогів та психологів приходимо до доцільності, актуальності та необхідності використання диференційованого підходу у навчанні учнів всіх вікових груп англійської мови  в ЗОШ I-III ступенів .
    Спостерігаючи за процесом навчання на уроках англійської мови в молодших школярів , ми переконалися , що вивчення іноземних мов найкраще розпочинати ще в дошкільному віці . Елементи фізкультури та співів, повторення віршів , скоромовок , ведення заняття у вигляді гри, через гру, найчастіше театралізовану , допоможуть дітям легко засвоювати іноземну мову. Повірити в свої можливості , поступово виключати рідну мову на уроці англійської , добирати індивідуальні завдання, здебільшого використовуючи активну модель навчання , впроваджувати інтерактивні форми для підвищення активності молодших школярів .   
    Диференційований підхід у навчанні 5-9 класів включає індивідуальні завдання з англійської мови , роботу в парах та групах , домашні завдання по варіантах , творчий пошук вирішення поставлених проблемних завдань. Учні вчаться спілкуватися: підтримувати діалог, складати ділові документи, розповідати про свої наміри, переконувати співрозмовника, користуватися комп'ютерною технологією.
    4-рівні контрольні роботи, тестові завдання чітко визначають об'єм засвоєння  програмового матеріалу : лексичного та граматичного. А мовленнєві інтелектуальні ігри, вікторини, конкурси сприяють підвищенню рівня засвоєння учнями мови .
    Велику увагу приділяємо урокам позакласного читання, читання, використовуючи тексти різного рівня і диференційовані завдання до них .
    Учні старших класів більше часу витрачають на самостійне опрацювання навчального матеріалу з англійської мови: читають додаткову літературу, пишуть твори, висвітлюючи свої думки  та переконання та роблячи висновки поглиблюють знання з граматики .
    Для забезпечення успішного засвоєння матеріалу , інтелектуального розвитку учнів, створення творчої атмосфери на уроці використовуємо самостійну роботу учнів над темою під керівництвом учителя – метод проектів.
    Профільне навчання , як вид диференційованого навчання, враховує освітні потреби, нахили і здібності учнів і створення умови для навчання  старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення.
    Адже вивчення іноземних мов (англійської в першу чергу!) набуває першорядного значення в освіті .
    Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями , нова освітня система  в Україні вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах .
    І саме диференційований підхід до навчання на уроках англійської мови допоможе кожному учневі осягнути красу і неповторність , необхідність і важливість іноземної мови . Адже кожен учень – це неповторна особистість обдарована від природи , і тому вчитель має допомогти йому  пізнати , творити та реалізувати себе .

Література

1.    Англійська мова 2-12 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів -  К., Шкільний світ, 2001. – 48 с.
2.    Іноземні мови. Програми для профільного навчання 10 – 11 класи – К., Навчальна книга, 2003. – 212 с.
3.    Іноземні мови. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 2 – 12  5 – 12 класи (2-га іноземна мова) – К., Ірпінь, 2005. – 208 с.
4.     Артемчик Г. Про сучасні підходи до вивчення і викладання іноземних мов // Рідна школа, вересень 2003. – с. 47-49.
5.    Барташніков О. О., Барташнікова І. А., Зелена І. Я. Ігри для початкового навчання англійської мови. Навчальний посібник. – Т., Навчальна книга – Богдан., 2004. – 132 с.
6.    Веремей О. М. Розмовляємо англійською без помилок. – Х.: Вид. гр. „Основа”, 2005. – 176 с.
7.     Вєтохов О. Самостійна робота учнів з оволодіння іноземною мовою: психологічні умови ефективності // Рідна школа, лютий 2004. – 42 – 44 с.
8.    Вишневський О. І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. – К., Радянська школа, 1989. – 224 с.
9.    Геккер М., Волосова Т., Рогов В. „Англійська література” ч. 1. Навчальний посібник. -  Т.: В-во Карп′ юка, 2001. – 240 с.
10.    Жук Л. „Who knows Great Britain best of all?”: Урок – змагання для учнів 9 кл. /  Л. Жук // Англійська мова та література.: Основа, 2004. - № 11. – с. 18-20.
11.    Жулківська А., Бондаренко А. Художня література у навчанні іноземних мов. Рідна школа, 2004. – с. 44-45.
12.    Зайковські С. А., Адамовська Л. М. English at legisure. Цікава англійська.: Посібник. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 160 с.
13.    Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. -  Просвещение, 1991. – 264 с.
14.    Зінкуров Е. І. Робота над проектами під час вивчення англійської мови. Рідна школа, квітень 2004р. – с. 2-6.
15.    Інтеграція – це процес, який вимагає часу // English language and culture – Київ: Шкільний світ, 2004. - № 17. – с. 3 – 4.
16.    Карп′юк О. Д. English study. Підручник з англійської мови для Х кл. – 3 вид. – Т.: 2005. – 227с.
17.    Концепція  навчання іноз. мов у середній загальноосвітній 12-річній школі // English languague and culture. – Київ: Шкільний світ, 2004. - №6. –с. 3-8.
18.    Крилова В. Граматика та її роль у вивченні іноземних мов. // Рідна школа, червень 2004. – с. 45-46.
19.    Контрольні завдання з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Посібник для студентів /  Кол. авторів під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої та М. І. Солов′я. – К.: Ленвіт, . - 356 с.
20.    Крівчікова Г. Ф. Навчаємо писемного англійського мовлення. – Х.: Видав. гр. „Основа”, 2003. – 96с.
21.    Лобанова В. Рольова гра на заняттях з англійської мови. // Рідна школа, жовтень 2002. – с. 51-52.
22.    Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
23.    Плахотник В. М., Полянська Т. К. Англ.. мова: Навч. посібник для 1 класу середн. шк.. – К. – 128 с.
24.    Плахотник В. М., Сірик Т. А. Книжка для вчителя до навчального посібника з англійської мови для 1 класу. – К., Освіта, 1995. – 180 с.
25.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 1 /  Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”,  2005. – 112 с.
26.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. 2 /  Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”,  2005. – 96 с.
27.    Позакласні заходи з англійської мови. Вип. ІІІ /  Укладач О. С. Любченко. – Х.: Вид. гр. „Основа”,  2005. – 144с.
28.    Гоман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навч. посібник: К.:  Ленвіт, 2005. – 208 с.
29.    Стечок В., Городника Л. Оптимізація навчання на уроках англійської мови. Початкова школа, № 8, 2002. – с. 51 – 55.
30.    Столяренко О. Комунікативна активність і практика опанування іноземної мови старшокласниками // Рідна школа, квітень 2004. – с. 21 – 22.
31.    130 ігор для уроків з англійської мови / М. В. Бондар, О. В. Бондар, О. В. Карпенко,  М. В. Пащенко, Т. В. Погарська . – Х.: Вид. група „Основа”, 2004.- 128 с.
32.    Сухомлинський В. О. Серце відаю дітям. Вибр. твори у 5 Т. К.: Рад. школа, 1987. – Т. 3. – с. 90. – Т. 5. – с.55
33.    Токар Л. Національне виховання на заняттях іноземної мови // Рідна школа, червень 2003. – с.20-21
34.    Тучина М .В., Василенко В .Ф. Іноземні мови в умовах переходу до профільного навчання. // Англійська мова та література, №№17-18, червень 2004. – с.2-4
35.    Ушинський К. Д. Посібник до викладання за рідний словом // Вибр. пед. твори – К., 1949. – с.223-224
36.    Цього не має  в підручнику. Англомовні країни. – 9-11 класи. / Упоряд. Т. Михайленко, І. Берегова. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 128 с.
37.    Чернякові О. Вивчення англійської мови через гру. // Початкова школа №4. 2002. – с.24-26
38.    Шустваль С. Гра на уроці англійської мови як засіб підвищення і пізнавальної активності школярів. // Початкова школа №7. 2004. – с. 40-41
39.    Ярова О., Чиж С. Метод тестування  як один із основних при поділі учнів 5 – 6  класів на типологічні групи при вивченні англійської мови. //  Рідна школа. Жовтень 2003. – с. 30 – 32.
40.    Greating new possibilities // English language and culture. – Київ: Шкільний світ, 2004. - №11. – с. 20 -21.
41.    Edukation of Gift in Conditions of adeptive school // English. – 2201. - № 45. – p. 1-2.
42.     Fruitful Cooperation // English language and Culture . – Київ.: Шкільний світ, 2004. - №16. – с. 21.
43.    Having fun with ABC. – Х.: Вид. група „Основа”, 2003. – 80 с.
44.    Hlyarenko N. The „English through Communication” series for general secondary schools of Ukraine: principles and contens // I. M. – 2003. - №4. с. 19 – 21.
45.    Tarasova O. Guality Education / O/ Tarasova  // English language and Culture: wekly. – Шкільний світ, 2006. - №92 – с. 1.
46.    Three Year After… // English language and Culture – Київ: Шкільний світ, 2006. - №1. – с. 17 – 18.
47.    What Works in the Classroom?  //   English language and Culture – Київ: Шкільний світ, 2006. - №1. – с. 3.
48.     What works in the ELI Classroom? //   English language and Culture – Київ: Шкільний світ, 2006. - №5. – с. 3.
49.     Woodriff B. Filimonova L. Text – Book Solution // U I W. – 2000. - №1. – с. 56 – 58.