.

Православя за часів польсько-литовського панування

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Утворення Польсько-Литовської держави та
українське православ’я 5
1.1 Початок колонізації українських земель
Польсько-Литовською державою 5
1.2 Православ\'я від Люблінської до Берестецької унії 9
Розділ ІІ Православ\'я за часів Польсько-Литовського панування 12
2.1 Православ\'я в XVII ст. 12
2.2 Відновлення православ\'я у XVIII ст. 18
Висновки 22
Список використаних джерел 24
 Список використаних джерел

1.    Бантыш-Каменский Н. Историческое известие о возникшей в Польше унии. – Вильна, 1866. – 250 с.
2.    Баран В.К., Грицак Я.Й., Ісаєвич Я.Д. Історія України. – Львів, 1995. – 415 с.
3.     Бойко О. Д. Історія України. – К., 1999. – 370 с.
4.    Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1997. – 319 с.
5.    Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії (Х – початок XVII ст.). – Зб. документів та матеріалів. – К., 1988. – № 83, 84, 94.
6.    Великий А. З літопису християнської України. – Рим, 1969. – Кн. ІІ. – 561 с.
7.    Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996. – 348 с.
8.    Власовський І. Нарис історії Української православної церкви. – Том І. – Нью-Йорк, – Київ, Баунд-Брук, 1990. – 490 с.
9.    Галицько-Волинський літопис – Львів, 1994р.
10.    Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Львів, 1913. – 710 с.
11.    Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI – XVII віці. – Київ–Львів, 1912. – 451 с.
12.    Ґудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії. – Львів, 2000. – 215 с.
13.    Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 17 – початку 18 століття. – К., 1996. – 243 с.
14.    Діденко В.В., Коломієць С.С. Історія України. Курс лекцій. – К.: Веселка, 1999. – 341 с.
15.    Жукович П. H. Протестация митрополита Иова Борецкаго и других западно-русских иерархов, составленная 28 апреля 1621 года // Статьи по славяноведению / ред. В. И. Ламанский, т. 3. – Санкт-Петербург, 1910. – С. 135-153.
16.    Історія України. Курс лекцій - кн. 1 - Київ, 1992.
17.    Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України. - К., 1993. – 399 с.
18.    Коцур А. Українська державність: історія та сучасність. - Чернівці, 1996. – 371 с.
19.    Крип'якевич І. Історія України. – Львів, 1992. – 351 с.
20.    Левицький О. Внутрішній стан західноруської церкви в Польсько-Литовській державі в кінці XVI ст. та унія (Львів, 1990). – Львів: Репринт 1991. – 281 с.
21.    Лотоцький О. Українські джерела церковного права. – Варшава, 1931. – 415 с.
22.    Определеніе собора Віленського 1509 г. // Православний собеседник. – 1863. Кн. ІІІ.
23.    Плохий С.Н. Папство и Украина (Политика Римской курии на украинских землях в XV – XVII вв.). – К., 1989. – 231 с.
24.    Подскальський Ґ. Берестейська унія з перспективи Вселенського (Царгородського) патріархату в XVII столітті // Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII столітті. Матеріали Других «Берестейських читань». – Львів-Дніпропетровськ-Київ, 1995 р. – С. 51-85.
25.    Розвідки про церковні відносини в Україні-Руси XVI – XVIII вв. – Львів, 1990. – Т. 8.
26.    Титов Ф. И. Русская православная церковъ в польско-литовском государстве в XVII-XVIII вв., т. 1-3. – К., 1905-1915. – 154 с.
27.    Флоря Б. M. Східні патріархи і західноруська церква // Український історичний журнал. – № 1. – 1996. – С. 45-51.
28.    Храбан Г.Ю. Спалах гніву народного / Антифеодальне, народно-визвольне повстання на Правобережній Україні у 1768-1769рр. – К., 1989. –173 с.
29.    Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні. – Т. ІІ. – Кн. І. – Рим, 1976.    - 350 с.
30.    Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків у трьох томах. Том 2. – К.: Наукова думка, 1990.
31.    Яковенко Н. Нарис історії України. – К.: Ґенеза, 1997. – 451 с.
32.    Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до половини XVII ст. – К., 1993. – 237 с.


 
 
http://progressive.ua

там biceps-ua.com