.

Полісся в адміністративно-територіальному устрої держав ХХ ст.

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Етнографічна своєрідність Полісся 6
1.1 Типологія історико-етнографічного районування України 6
1.2 Поліщуки як етнографічна група українців 8
1.3 Етнорегіональна символіка Полісся 11
Розділ ІІ Суспільно-політичний лад та культурні особливості
Полісся кін. ХІХ-ХХ ст.  13
2.1 Полісся у складі Російської імперії 13
2.2 Вплив Польської держави на суспільний лад Полісся 19
Висновки 24
Список використаних джерел та літератури 27
 Список використаних джерел

1.    Агеева Р. А.  Страны и народы: происхождение названий. – М., 1990. – 312 с.
2.    Беренштейн О. Б.  Дискримінаційна політика царського уряду щодо євреїв у другій половині XVIII – першій половині XIX століття: Автореф. Дис. канд. іст. наук. – К., 1995.
3.    Богуш І. Минули і сучасне Волині і Полісся//Вільне слово. – Рівне, 2004. – С.3
4.    Борисенко В. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст.: Навч. посіб. – К., 1996.
5.    Ганцкая О. А., Григорьева Р. А.  Белорусы: Историко-этнографический очерк традиционной культуры. – М., 1992. – 198 с.
6.    Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських зв’язків. – К., 1964.
7.    Драгоманов М.П. Пропащий час: українці під Московським царством//Пам’ятники України. – 1990. - № 4; 1991. - № 4.
8.    Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. – К., 1965.
9.    Заставний Ф. Українські етнічні землі. – Львів, 1993.
10.    Історія держави і права України: Навч. посіб./А.С. Чайковський, В.І. Батрименко та ін.; За ред. А.С. Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 384 с.
11.      Історія держави і права України: Підручник. – У 2-х т./За ред. В.Л. Тація, А.Й. Рогошина, В.Д. Гончаренко. – Том 2. Кол. авторів: В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогошин, О.Д. Святоцький та ін. – К.: Видавничий дім „Ін Юрс”, 2003. – 580 с.
12.     Історія України: нове бачення: У 2-х т./Під. заг. ред. В.А.Смолія. – К., 1996.
13.    Колініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Част ІІІ.: 1917-2003 рр.: Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. – К.: ХНУ імені В.Н. Карабіна, 2004.- 628 с.
14.    Косичь М. Н.  Полищуки – белорусы Черниговской губернии, их быт и песни. – СПб., 1902. – 120 с.
15.    Музиченко П.П. Історія держави і права України: навч. посібник. – К.: Товариство „Знання”, 1988.
16.    Павлюк С.П. Полесье: материальная культура/Под. ред. В.П. Бондярчика. – К., 1988.
17.    Пилипенко М. Ф.  Возникновение Белоруссии (новая концепция). – К., 1992. – 186 с.
18.    Пономарьов А.П. Українська етнографія: курс лекцій. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.
19.    Происхождение и этническая история русского народа. По антропологическим данным. – М., 1965. – 230 с.
20.    Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. – Тернопіль, 1997.
21.    Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. – СПб., 1872. – 320 с.
22.    Украинцы. Этническая история. Антропология. Язык. Расселение / Под ред. А. П. Пономарева. – М., 1994. – 251 с.
23.    Україна у ХХ ст. (1800-2000): Зб. документів і матеріалів. – К., 2000.
24.    Українська державність у ХХ ст.: Історико-політологічний аналіз. – К., 1996.
25.    Українське державотворення: Словник-довідник. – К., 1997.
26.    Хміль І. Українське Полісся. – Чикаго, 1976. – 255 с.
27.    Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: курс лекцій. – К., 1999.


 
 
www.chemtest.com.ua/analiticheskoe-oborudovanie

У нашей фирмы авторитетный блог , он рассказывает про Заказать текст для сайта.
agroxy.com