.

Галузі застосування компютерів

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОМП’ЮТЕРІВ 6
1.1 Інформатика як наука 6
1.2 Перші комп’ютери 8
РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ 15
2.1 Сучасні комп’ютери у промисловості 15
2.2 Необхідність використання комп’ютерної техніки в медицині 17
2.3 Банківські інформаційні технології 19
2.4 Використання комп’ютерів для спілкування в мережі Інтернет 23
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ШИРОКОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ В СФЕРІ ОСВІТИ 27
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 36

 

 ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Ще за часів найдавніших культур людині доводилося розв’язувати задачі, які пов’язані з торговельними розрахунками, з обчисленням часу, із визначенням площі земельних ділянок тощо. У країнах Давнього Сходу (Китаї, Японії, Індокитаї) існувала китайська рахівниця. У XVII столітті видатний французький учений Блез Паскаль створив принципово новий лічильний пристрій – арифметичну машину.
 У 1833 р. Англійський вчений Чарльз Бебідж, укладач таблиць для навігації, розробив проект «аналітичної машини». Наприкінці 30-х років XX століття німецький інженер Конрад Цузе розробив першу двійкову цифрову машину Z1. У 1944 р. американець Говард Айкен на одному із підприємств фірми IBM побудував досить потужну на той час обчислювальну машину «Марк-1». Перша ЕОМ створювалася в 1943-1946 рр. у США і називалася ЕНІАК (ENIAC – Electronic Numerical Integrator and Calculator – електронно-числовий інтегратор і обчислювач).
 У 1951 році в СРСР була створена «МЭСМ» (малая электронно-счётная машина). На зміну лампам прийшли напівпровідникові прилади.  З упровадженням цифрових елементів на напівпровідникових приладах почалося створення ЕОМ другого покоління. ЕОМ другого покоління відрізняються застосуванням напівпровідникових елементів і використанням алгоритмічних мов програмування. В Україні першою малою ЕОМ стала машина «Днепр-1», серійне виробництво якої було налагоджено на заводі «Арсенал» (м. Київ).
Зазначимо, що перший мікропроцесор був створений компанією Intel (США) у 1971 р. Це був 4-розрядний Intel 4004, що містив 2250 транзисторів і виконував 60 тис. операцій за секунду.
 
Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Комп’ютерні технології застосовують у виробництві, промисловості, видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у банках і на складах, у системах зв’язку і системах управління транспорту, у податкових інспекціях і у сфері розваг тощо.
Щороку в нашій країні освоюється понад сто технологічних процесів. Однак серед них лише окремі є справді новими, тобто інтенсивними, які мають високу економічну ефективність, раціональну організацію.
Комп’ютери знаходять широке вживання не тільки в установах і на промислових підприємствах, але і в медицині. Лікарі, сестри, а також фармацевти і представники інших медичних спеціальностей розглядають комп’ютер як невід’ємний інструмент їх роботи.
В даний час багато лікарів використовують комп’ютер як помічник при постановці діагнозу, тобто для уточнення того, що саме болить у пацієнта. Для цього хворий ретельно обстежується, результати обстеження повідомляється комп’ютер. Через декілька хвилин комп’ютер повідомляє, який із зроблених аналізів дав аномальний результат. При цьому він може назвати можливий діагноз. Одна з найперспективніших областей вживання обчислювальної техніки пов’язана з допомогою інвалідам, тобто сліпим, глухим, людям, позбавленим можливості пересуватися, або з іншими фізичними вадами використовувати комп’ютер для спілкування, оформлення замовлень на продукти і навіть для проведення відеоігор.
Підсумуємо, що автоматизація банківської справи передбачає широке використання комп’ютерних інформаційних систем у банках, автоматизацію обробки платіжних документів у відділах, які працюють із клієнтами, в операційних відділах, а також – автоматизацію фінансових операцій в рамках міжнародного банківського бізнесу.
Одним з найпоширеніших способів використання ПК сьогодні є Інтернет. Фактично в кожній родині він є. Основними засобами спілкування є: електронна пошта, системи миттєвого обміну повідомленнями та ІР-телефонія.
На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач вищої освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, який має знання та навички щодо пошуку, обробки та зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. – М.: Церих, 1992. – 206 с.
2.    Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Возгилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. – М.: Финстатинформ, 1997. – 268 с.
3.    Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г. А. Титоренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.
4.    Аладьев В. З. и др. Основы информатики: Учеб. пособие. – М.: Филинъ, 1998. – 496 с.
5.    Банковские технологии. Компьютеры+программы. – М., 1999. – 132 с.
6.    Банковские технологии. М.: Журнал издательства «Бизнес и компьютер». – М., 1999. – 95 с.
7.    Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.
8.    Грих Е. Информационные технологии в управлении и учебным процессом вуза: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. – 11-13 октября 2002. – С. 74-75.
9.    Журин А. А. Самоучитель работы на компьютере в вопросах и ответах. Начинающим пользователям и школьникам. – М.: Аквариум, 1998. – 540 с.
10.    Каймин В. А. Информатика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 232 с.
11.    Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл: Затверджено колегією Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2001 р. № 5/8-21 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2001. – №13. – С. 3-10.
12.    Нольден М. Ваш первый выход в Internet / Пер. с нем. – К.; СПб.: ИКС, 1996. – 240 с.
13.    Основи інформатики та обчислювальної техніки для економістів / Е. А. Карповський, Т. Є. Оболенська, О. Д. Шарапов, В. П. Кулагіна / К.: Навч.-метод. кабінет, 1991. – 212 с
14.    Руденко В. Д. та ін. Практичний курс інформатики. – К., 1998. – 304 с.
15.    Симонович С., Евсеев Г. Практическая информатика. Учебное пособие. АСТ-ПРЕСС, М. 2000.
16.    Сисоєва С. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя // Педагогіка і психологія. – 2005. – №4(49).– С. 60-66.
17.    Тексти лекцій з дисципліни «Основи побудови ЕОМ і технологія їхнього виробництва» для студентів спеціальності 0207 усіх форм навчання. Ч. 1. / Укл. М. Я. Пономарьов. – К.: КНЕУ, 1997. – 100 с.
18.    Тексти лекцій з диципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів спеціальності 6103. Ч. 1 – Робота з базами даних / Укл.: О. Ф. Клименко. – К.: КНЕУ, 2002 (електронний варіант)
19.    Уокер М. Как работать с Internet / Пер. с англ. – К.; М.; СПб: Изд. дом «Вильямс», 1998. – 240 с.
20.    Экслер А.Б. ОС Windows. – М.: МП «Алекс», 1992. –150 с.